بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات  قوانین و مقررات >> قوانین در رویه قضایی

قوانین و مقررات >> قوانین در رویه قضایی

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

1200 نکته کلیدی حقوق جزا (انتشارات چتر دانش)


نام کتاب: 1200 نکته کلیدی حقوق جزا
تدوين گر کتاب:ستاره حاج‌ محمدجعفر
ناشر کتاب: چتر دانش
تعداد صفحات کتاب: 162 صفحه
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد کتاب: شومیز
نوبت چاپ کتاب: چاپ 3
سال چاپ کتاب: سال 1397
تیراژ کتاب: 2000 نسخه
قیمت کتاب: 100000 ريال
شابک کتاب: 9-035-410-600-978

10,000 تومان

قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی (انتشارات چراغ دانش )


قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی
مقدمه مولفین……………………………………………… ۱۱
کتاب اول- در امور مدنی…………………………………. ۱۳ ۵۲۹-۱
کلیات……………………………………………………….. ۱۴ ۹-۱
باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها…………………………. ۱۹ ۳۰-۱۰
فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها………… ۱۹ ۲۵-۱۰
فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن………. ۲۹ ۳۰-۲۶
باب دوم- وکالت در دعاوی………………………………. ۳۲ ۴۷-۳۱
باب سوم- دادرسی نخستین……………………………… ۴۱ ۳۲۵-۴۸
فصل اول- دادخواست……………………………………… ۴۱ ۶۰-۴۸
مبحث اول- تقدیم دادخواست…………………………… ۴۱ ۵۰-۴۸
مبحث دوم- شرایط دادخواست………………………….. ۴۲ ۵۲-۵۱
مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست………………….. ۴۵ ۵۶-۵۳
مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست………………… ۴۷ ۶۰-۵۷
فصل دوم- بهای خواسته………………………………….. ۴۹ ۶۳-۶۱
فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی………. ۵۱ ۹۲-۶۴
مبحث اول- جریان دادخواست…………………………… ۵۱ ۶۶-۶۴
مبحث دوم- ابلاغ………………………………………….. ۵۳ ۸۳-۶۷
مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی………………….. ۶۰ ۹۲-۸۴
فصل چهارم- جلسه دادرسی………………………………. ۷۳ ۱۰۴-۹۳
فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا…………….. ۷۷ ۱۰۷-۱۰۵
فصل ششم- امور اتفاقی…………………………………… ۸۰ ۱۴۸-۱۰۸
مبحث اول- تأمین خواسته……………………………….. ۸۰ ۱۲۹-۱۰۸
۱- درخواست تأمین……………………………………….. ۸۰ ۱۲۰-۱۰۸
۲- اقسام تأمین…………………………………………….. ۸۶ ۱۲۹-۱۲۱
مبحث دوم- ورود شخص ثالث………………………….. ۸۸ ۱۳۴-۱۳۰
مبحث سوم- جلب شخص ثالث…………………………. ۹۰ ۱۴۰-۱۳۵
مبحث چهارم- دعوای متقابل……………………………. ۹۱ ۱۴۳-۱۴۱
مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی….. ۹۳ ۱۴۸-۱۴۴
فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه……………………. ۹۴ ۱۵۷-۱۴۹
مبحث اول- تأمین دلیل…………………………………… ۹۴ ۱۵۵-۱۴۹
مبحث دوم- اظهارنامه…………………………………….. ۹۶ ۱۵۷-۱۵۶
فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی- ممانعت از حق… ۹۶ ۱۷۷-۱۵۸
فصل نهم- سازش و درخواست آن……………………… ۱۰۳ ۱۹۳-۱۷۸
مبحث اول- سازش……………………………………….. ۱۰۳ ۱۸۵-۱۷۸
مبحث دوم- درخواست سازش…………………………. ۱۰۶ ۱۹۳-۱۸۶
فصل دهم- رسیدگی به دلایل…………………………… ۱۰۷ ۲۹۴-۱۹۴
مبحث اول- کلیات………………………………………. ۱۰۷ ۲۰۱-۱۹۴
مبحث دوم- اقرار………………………………………… ۱۰۸ ۲۰۵-۲۰۲
مبحث سوم- اسناد………………………………………. ۱۰۹ ۲۱۵-۲۰۶
الف- مواد عمومی……………………………………….. ۱۰۹ ۲۱۵-۲۰۶
ب- انکار و تردید…………………………………………. ۱۱۱ ۲۱۶-۲۱۸
ج- ادعای جعلیت………………………………………… ۱۱۲ ۲۲۲-۲۱۹
د- رسیدگی به صحت و اصالت سند…………………… ۱۱۴ ۲۲۸-۲۲۳
مبحث چهارم- گواهی…………………………………… ۱۱۶ ۲۴۷-۲۲۹
مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی…………… ۱۲۰ ۲۵۶-۲۴۸
مبحث ششم- رجوع به کارشناس……………………… ۱۲۲ ۲۶۹-۲۵۷
مبحث هفتم- سوگند……………………………………. ۱۲۸ ۲۸۹-۲۷۰
مبحث هشتم- نیابت قضایی…………………………… ۱۳۲ ۲۹۴-۲۹۰
فصل یازدهم- رأی………………………………………… ۱۳۴ ۳۲۵-۲۹۵
مبحث اول- صدور و انشای رأی……………………….. ۱۳۴ ۲۹۹-۲۹۵
مبحث دوم- ابلاغ رأی……………………………………. ۱۳۵ ۳۰۲-۳۰۰
مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی………………….. ۱۳۷ ۳۰۴-۳۰۳
مبحث چهارم- واخواهی………………………………… ۱۳۸ ۳۰۸-۳۰۵
مبحث پنجم- تصحیح رأی………………………………. ۱۴۲ ۳۰۹
مبحث ششم- دادرسی فوری……………………………. ۱۴۴ ۳۲۵-۳۱۰
باب چهارم- تجدیدنظر………………………………….. ۱۴۸ ۳۶۵-۳۲۶
فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر…. ۱۴۸ ۳۲۹-۳۲۶
فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر………………………… ۱۴۹ ۳۳۵-۳۳۰
فصل سوم- مهلت تجدیدنظر……………………………. ۱۵۳ ۳۳۶-۳۳۸
فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی………… ۱۵۳ ۳۴۷-۳۳۹ فصل
پنجم- جهات تجدیدنظر………………………….. ۱۵۸ ۳۶۵-۳۴۸
باب پنجم- فرجام‌خواهی……………………………….. ۱۶۴ ۴۴۱-۳۶۶
فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی……………….. ۱۶۴ ۴۱۶-۳۶۶
مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام………… ۱۶۴ ۳۶۹-۳۶۶
مبحث دوم- موارد نقض………………………………… ۱۶۶ ۳۷۷-۳۷۰
مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی…………………….. ۱۶۸ ۳۸۹-۳۸۷
مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی…………………………. ۱۷۱ ۳۹۶-۳۹۰
مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی…………………….. ۱۷۳ ۳۹۷-۴۰۰
مبحث ششم- اقدامات پس از نقض……………………. ۱۷۴ ۴۱۲-۴۰۱
مبحث هفتم- فرجام تبعی……………………………… ۱۷۷ ۴۱۶-۴۱۳
فصل دوم- اعترض شخص ثالث…………………………. ۱۷۸ ۴۲۵-۴۱۷
فصل سوم- اعاده دادرسی……………………………….. ۱۸۱ ۴۴۱-۴۲۶
مبحث اول- جهات اعاده دادرسی……………………… ۱۸۱ ۴۲۶
مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی………… ۱۸۴ ۴۳۱-۴۲۷
مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی……….. ۱۸۴ ۴۴۱-۴۳۲
باب ششم- مواعد………………………………………… ۱۸۷ ۴۴۲-۴۵۳
فصل اول- تعیین و حساب مواعد……………………… ۱۸۷ ۴۴۹-۴۴۲
فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد………………… ۱۸۹ ۴۵۳-۴۵۰
باب هفتم- داوری……………………………………….. ۱۸۹ ۵۰۱-۴۵۴
باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار………………….. ۲۰۳ ۵۱۴-۵۰۲
فصل اول- هزینه دادرسی……………………………….. ۲۰۳ ۵۰۳-۵۰۲
فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی……………………. ۲۰۷ ۵۱۴-۵۰۴
باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد……. ۲۱۲ ۵۲۷-۵۱۵
فصل اول- کلیات…………………………………………. ۲۱۲ ۵۱۸-۵۱۵
فصل دوم- خسارات……………………………………… ۲۱۶ ۵۲۲-۵۱۹
فصل سوم- مستثنیات دین……………………………… ۲۲۵ ۵۲۳-۵۲۷
سایر مقررات……………………………………………… ۲۲۹ ۵۲۹-۵۲۸
قانون اجرای احكام مدنی……………………………….. ۲۳۱ ۱-۱۸۰
فصل اول- قواعد عمومی………………………………… ۲۳۲ ۱-۴۵
مبحث اول- مقدمات اجرا………………………………. ۲۳۲ ۱-۱۱
مبحث دوم- دادورزها (‌مأمورین اجرا(………………… ۲۳۳ ۱۲-۱۸
مبحث سوم- ترتیب اجرا………………………………… ۲۳۴ ۱۹-۴۸
فصل دوم- توقیف اموال…………………………………. ۲۳۸ ۴۹-۱۱۲
مبحث اول- مقررات عمومی…………………………… ۲۳۸ ۴۹-۶۰
مبحث دوم- در توقیف اموال منقول………………….. ۲۴۰ ۶۱-۶۶
مبحث سوم- صورت‌برداری اموال منقول……………… ۲۴۱ ۶۷-۷۲
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول…………………… ۲۴۲ ۷۳-۷۶
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده……….. ۲۴۳ ۷۷-۸۶
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محكوم‌علیه……… ۲۴۴ ۸۷-۹۵
مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین…………….. ۲۴۵ ۹۶-۹۸
مبحث هشتم- توقیف اموال غیر منقول……………… ۲۵۹ ۹۹-۱۰۴
مبحث نهم- صورت‌برداری اموال غیر منقول…………. ۲۶۰ ۱۰۵-۱۰۹
مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول……… ۲۴۷ ۱۱۰-۱۱۲
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده………………….. ۲۴۷ ۱۱۳-۱۴۵
مبحث اول- فروش اموال منقول……………………….. ۲۴۷ ۱۱۳-۱۰۹
مبحث دوم- فروش اموال غیر منقول………………….. ۲۵۰ ۱۳۷-۱۴۵
فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث………………………. ۲۵۱ ۱۴۶-۱۴۷
فصل هفتم- تأدیه طلب…………………………………. ۲۵۲ ۱۴۸-۱۴۹
فصل هشتم- هزینه‌های اجرائی………………………… ۲۵۳ ۱۵۰-۱۶۸
فصل نهم- احكام و اسناد لازم‌الاجراء كشورهای خارجی ۲۵۴ ۱۶۹-۱۸۰
قانون شوراهای حل اختلاف…………………………….. ۲۵۷ ۵۱-۱
مبحث اول: مقررات عمومی……………………………. ۲۵۸ ۲-۱
مبحث دوم: تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب……….. ۲۵۸ ۵-۳
مبحث سوم: شرایط عضویت……………………………. ۲۵۸ ۷-۶
مبحث چهارم: صلاحیت شورا………………………….. ۲۵۹
۱۷-۸ مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا………………… ۲۶۱
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی……………… ۲۶۲ ۳۴-۳۵
مبحث هفتم- سایر مقررات……………………………. ۲۶۴ ۵۱-۳۵
قانون دیوان عدالت اداری………………………………. ۲۶۶ ۱-۱۲۴
فصل اول- تشكیلات……………………………………… ۲۶۷ ۱-۱۵
فصل دوم- صلاحیت و اختیارات دیوان………………… ۲۶۸ ۱۶-۷۹
فصل سوم- ترتیب رسیدگی در دیوان………………….. ۲۷۱ ۸۰-۱۲۴
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری……………………… ۲۷۶ ۱-۴۹
قانون اعسار………………………………………………. ۲۸۵ ۱-۴۰
فصل اول- تعریف معسر………………………………… ۲۹۰ ۲-۱۹
فصل دوم – اعسار در مورد محكوم ‌به…………………. ۲۹۲ ۲۰-۲۶
فصل سوم – مقررات جزائی……………………………… ۲۹۲ ۲۷-۳۲
فصل چهارم – مقررات مختلفه………………………… ..۲۹۳ ۳۳-۴۰
8,000 تومان

قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی (انتشارات چراغ دانش)


مقدمه کتاب قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی
قوانین و مقررات مدنی مجموعه ای است که اساسی ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می کند. مهم ترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن ها پرداخته می شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از ازدواج و طلاق . این قانون به عنوان پیکره ی اصلی حقوق خصوصی هر کشور وظیفه اصلی تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه را بر عهده داشته و لیکن در عمل سایر شاخه های حقوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
نگارندگان با نیازسنجی و آسیب شناسی آثار تدوینی و تالیفی در ین حوزه و استفاده از محاسبه و دوری جستن از معایب آثار موجود و پس از مطالعات گسترده و تطبییقی سعی نمودند مجموعه ای را پدید آورند که از نظر شکلی و محتوایی منبعی قابل اعتماد و جامع برای پاسخ گویی به نیازهای علمی ، عملی و کاربردی دانشجویان ، وکلا ، اساتید و قضات محترم باشد.
نوشته حاضر با نگرشی کاربردی در خصوص قانون مدنی متشکل از سه جلد است: جلد اول: در اموال جلد دوم: در اشخاص و جلد سوم ادله اثبات دعوا این قانون برگرفته از حقوق اسلام به ویژه فقه امامیه است که شکل امروزین و مدون آن به همراه محتوای برخی مواد تقلیدی از قوانین اروپایی به ویزه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی سوپیس است.
از جمله اوصال و ویژگی های ماهوی و شکلی متمایز این اثر که مراجعه کنندگان را از مقایسه ها ، تطبیق ها و بررسی های موردی بی نیاز می سازد عبارتند از: الف) ویژگی های ماهوی :
1- قوانی و مقررات مرتبط با هر ماده در ذیل آن با علامت خاصی مشخص شده تا مانع سردرگمی دانش پژوهان و اساتید و وکلا ئو قضات در مراچعه به قوانین متعدد شود.
2- برای وحدت رویه در حکم قانون بوده و برای تمامی دادگاه لازم الاتباع می باشد به همین منظور درذیل هر ماده رای وحدت رویه مربوطه ذکر شده است.
3- آرای اصراری حاض مطالعات و تجربیات و استدلال های ده ها نفر از قضات عالی رتبه در پرونده های خاص است که متناسب با هر ماده درج شده است.
4- هر نظریه حقوق در واقع پاسخ صاحب نظران است به ابهامات و تدردیدهایی که قضات یا ماموران اجرا در مقام قضا یا اجرا با آن مواجه شده اند. این نظرات اگرچه لازم الاتباع نیستند لکن به جهت ارائه آن ها از سوی اهل فن مورد توجه ویژه قضات قرار می گیرند که در ذیل هر ماده با توجه به موضوع آن گردآوری شده اشت.
ب) ویژگی های شکلی
1- فونت خاصی برای نوشته حاضر انتخبا شده که علاوه بر کم حجم کردن نوشته سبب سهولت در مطالعه نیز شده است.
2- واژه ها و اصطلاحات حقوقی با املای یکسان و لیکن تلفظ متفاوت مشورتی از یکدیگر علامت مخصوص و منحصر به فردی برای هر کدام از آن ها در نظر گرفته شده است.
3- برای تشخیص و تمیز آسان قوانین و مقررات آرائ و نظرات مشورتی از یکدیگر علامت مخصوص و منحصر به فردی برای هر کدام از ا« ها در نظر گرفته شده است.
4- جهت سهولت در استفاده قالبی خاص و متفاوت برای این نوشته برگزینه شده است.
امید است اثر راائه شده داعیه پدیدآورندگان را محقق نموده و روشنی بخش و راهگشای رهپویان عدالت باشد. سعی بر آن بوده است تا مجموعه حاضر به دور از هر گونه کاستی، تدوین و تقدیم جامعه حقوقی کشور عزیزمان گردد ولیکن افعال و اعمال بشری را نقصانی است که نگارندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. لذا از همه صاحبنظران در این حوزه عاجزانه استدعا میش ود در جهت فزودن بر غنای اثر نگارندگان را از انتقادات و پیشنهاد خود محروم نسازند.
توحید زینالی - زینب کامکار
فهرست مطالب کتاب قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی
مقدمه پدیدآورندگان………………………………………………………………فهرست مطالب کتاب قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی
قانون اجرای احکام مدنی………………………………………………………… ۹
فصل اول- قواعد عمومی………………………………………………………. ۱۰
مبحث اول- مقدمات اجرا………………………………………………………. ۱۰
مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۱۶
مبحث سوم- ترتیب اجرا………………………………………………………. ۱۷
فصل دوم- توقیف اموال……………………………………………………….. ۳۵
مبحث اول- مقررات عمومی…………………………………………………… ۳۵
مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۴۱
مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۴۴
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۴۵
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۴۶
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۴۸
مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۴۹
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۵۵
مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۵۸
مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۵۸
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۵۹
مبحث اول- فروش اموال منقول……………………………………………… ۵۹
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۶۶
فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۷۰
فصل ششم- حق تقدم…………………………………………………………. ۷۳
فصل هفتم- تأدیه طلب………………………………………………………… ۷۵
فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۷۶
فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۸۴
……………………………………………………………………………………….. ۸۹
قانون افراز و فروش املاک مشاع
آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ۱۰۱
اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۰۴
فصل اول- کلیات………………………………………………………………. ۱۰۵
فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۱۱۱
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۱۱۵
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری………………………………… ۱۱۷
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط…….. ۱۱۹
قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی ۱۲۵
بخش اول- جزای نقدی……………………………………………………… ۱۲۶
بخش دوم- سایر محكومیت‌های مالی ۱۲۸
قانون اعسار
فصل اول- اعسار در مورد مخارج محاكمه………………………………. ۱۳۱
فصل دوم- اعسار در مورد محكوم ‌به………………………………………. ۱۳۳
فصل سوم- مقررات جزایی…………………………………………………… ۱۳۴
فصل چهارم- مقررات مختلفه………………………………………………. ۱۳۵

6,000 تومان

قانون حمایت از خانواده در رویه قضایی (انتشارات چراغ دانش)


قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱
فصل اول- دادگاه خانواده…………………………………………………………………………………………………….. ۸
فصل دوم- مراكز مشاوره خانوادگی…………………………………………………………………………………….. ۱۲
فصل سوم- ازدواج…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل چهارم- طلاق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۷
فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری……………………………………………………………………………….. ۱۸
فصل هفتم- مقررات كیفری………………………………………………………………………………………………. ۱۹
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳……………………………………………………………………………… ۲۱
آئین نامه قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳
آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده………………………………………………………………………………. ۳۴
تصویب مواد آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۳۶
مقررات خانواده در قانون مدنی
باب اوّل – در نکاح…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
فصل اوّل- در خواستگاری……………………………………………………………………………………….. ۴۰
فصل دوم- قابلیت صحّی برای ازدواج…………………………………………………………………………………. ۴۱
فصل سوم- در موانع نکاح…………………………………………………………………………………………………. ۴۳
فصل چهارم – شرایط صحّت نکاح………………………………………………………………………………………. ۴۷
فصل پنجم- وکالت در نکاح………………………………………………………………………………………………. ۴۸
فصل ششم- در نکاح منقطع……………………………………………………………………………………………… ۴۹
فصل هفتم- در مهر………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۵۹
باب دوم- در انحلال عقد نکاح…………………………………………………………………………………………… ۶۷
فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح………………………………………………………………………………….. ۶۷
فصل دوم- در طلاق………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
مبحث اوّل- در کلیات………………………………………………………………………………………………. ۷۶
مبحث دوم- در اقسام طلاق………………………………………………………………………………………………. ۷۹
مبحث سوم- در عدّه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
مقررات خانواده در قانون مجازات اسلامی
فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال………………………………………………………………………. ۸۴
فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی ۸۹
فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۹۲
از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
فصل سوم – ثبت ولادت………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
فصل چهارم – ثبت وفات…………………………………………………………………………………………………. ۹۹
فصل پنجم – ازدواج و طلاق………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور………………………………………………………………………… ۱۰۴
آیین‎ نامه قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور
فصل اول- تعاریف و كلیات:……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
فصل دوم- شرایط اهداء و دریافت جنین:………………………………………………………………………… ۱۰۸
فصل سوم- تكالیف و وظایف مراكز مجاز درمان نا بارور: ۱۰۹
فصل چهارم- شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین ۱۰۹

4,500 تومان

قانون صدور چک در رویه قضایی (انتشارات چراغ دانش)


قانون صدور چك………………………………………….. ۷
از آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء……. ۸۹
مقررات اسناد تجاری در قانون تجارت……………….. ۹۳
باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چك………………………………….. ۹۳
فصل اول- برات…………………………………………………………. ۹۳
مبحث اول- صورت برات………………………………………………. ۹۳
مبحث دوم- در قبول و نكول…………………………………………. ۹۴
مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث………………………………….. ۹۶
مبحث چهارم- در وعده برات…………………………………………. ۹۶
مبحث پنجم- ظهرنویسی……………………………………………… ۹۷
مبحث ششم- مسئولیت………………………………………………… ۹۷
مبحث هفتم- در پرداخت………………………………………………. ۹۹
مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث………… ۱۰۲
مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات…………………………. ۱۰۲
مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست)……………………………….. ۱۰۶
مبحث یازدهم- برات رجوعی………………………………………… ۱۰۷
مبحث دوازدهم- قوانین خارجی…………………………………….. ۱۰۹
فصل دوم- در فته ‌طلب………………………………………………. ۱۰۹
فصل سوم- چك………………………………………………………. ۱۱۰
فصل چهارم- در مرور زمان………………………………………….. ۱۱۱
باب پنجم- اسناد در وجه حامل……………………………………… ۱۱۲
مقررات ضمانت در قانون تجارت……………………. ۱۱۵
باب دهم- ضمانت…………………………………………………….. ۱۱۵
مقررات ضمانت در قانون مدنی……………………… ۱۱۷
فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی………………………………….. ۱۱۷
مبحث اول- در کلیات………………………………………………… ۱۱۷
مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له………………. ۱۱۸
مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه……………. ۱۲۰
مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین…………………………. ۱۲۱
فصل پانزدهم- در حواله………………………………………………. ۱۲۲

7,500 تومان

قانون مجازات در رویه قضایی (انتشارات چراغ دانش)


قانون مجازات در رویه قضایی
مقدمه………………………………………………………. ۱۳
کتاب اول- کلیات……………………………………. ۱۵ ۱-۲۱۶
بخش اول- مواد عمومی..
۱۶……………………………….. ۱-۱۳
فصل اول- تعاریف…
۱۶………………………………………. ۱-۲
فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان. ۱۷………. ۳-۹
فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان. ۲۱……. ۱۰-۱۱
فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات ها ۲۴……… ۱۲-۱۳
بخش دوم- مجازات‌ها ۲۴………………………………. ۱۴-۱۲۰
فصل اول- مجازات‌های اصلی.. ۲۴……………………….. ۱۴-۲۲
فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. ۲۸…………….. ۲۳-۲۶
فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۳۳…………. ۲۷-۳۶
فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن. ۳۶…….. ۳۷-۳۹
فصل پنجم- تعویق صدور حکم. ۴۰…………………….. ۴۰-۴۵
فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات.. ۴۳…………………… ۴۶-۵۵
فصل هفتم- نظام نیمه آزادی.. ۴۶………………………… ۵۶-۵۷
فصل هشتم- نظام آزادی مشروط.. ۴۶……………………. ۵۸-۶۳
فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس… ۵۰……………. ۶۴-۸۷
فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.. ۵۴….. ۸۸-۹۵
فصل یازدهم- سقوط مجازات.. ۵۷……………………… ۹۶-۱۲۱
مبحث اول- عفو. ۵۷………………………………………. ۹۶-۹۸
مبحث دوم- نسخ قانون. ۵۸……………………………………. ۹۹
مبحث سوم- گذشت شاکی.. ۵۸……………………….. ۱۰۰-۱۰۴
مبحث چهارم- مرور زمان. ۶۰…………………………. ۱۰۵-۱۱۳
مبحث پنجم- توبه مجرم. ۶۲………………………….. ۱۱۴-۱۱۹
مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۶۵…………………….. ۱۲۰-۱۲۹
بخش سوم- جرایم. ۶۵………………………………… ۱۲۲-۱۳۹
فصل اول- شروع به جرم. ۶۵………………………….. ۱۲۲-۱۲۴
فصل دوم- شرکت در جرم. ۶۶……………………………… ۱۲۵
فصل سوم- معاونت در جرم. ۶۷………………………. ۱۲۶-۱۲۹
فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته. ۶۹…. ۱۳۰
فصل پنجم- تعدّد جرم. ۶۹……………………………. ۱۳۱-۱۳۵
فصل ششم- تکرار جرم. ۷۳…………………………… ۱۳۶-۱۳۹
بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۷۴….. ۱۴۰-۱۵۹
فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری.. ۷۴………………. ۱۴۰-۱۴۵
فصل دوم- موانع مسؤولیت کیفری.. ۷۶……………….. ۱۴۶-۱۵۹
بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری.. ۸۸………….. ۱۶۰-۲۱۳
فصل اول- مواد عمومی.. ۸۸…………………………… ۱۶۰-۱۶۳
فصل دوم- اقرار. ۸۸……………………………………. ۱۶۴-۱۷۳
فصل سوم- شهادت.. ۹۰……………………………….. ۱۷۴-۲۰۰
فصل چهارم- سوگند. ۹۳……………………………… ۲۰۱-۲۱۰
فصل پنجم- علم قاضی.. ۹۴……………………………. ۲۱۱-۲۱۳
کتاب دوم- حدود……………………………………. ۹۵ ۲۱۷-۲۸۸
بخش اول- مواد عمومی.. ۱۰۲…………………………… ۲۱۷-۲۲۰
بخش دوم- جرایم موجب حد. ۱۰۳……………………. ۲۲۱-۲۸۸
فصل اول- زنا ۱۰۳………………………………………. ۲۲۱-۲۳۲
فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه. ۱۱۱……………….. ۲۳۳-۲۴۱
فصل سوم- قوّادی.. ۱۱۲…………………………………. ۲۴۲-۲۴۴
فصل چهارم- قذف… ۱۱۳……………………………….. ۲۴۵-۲۶۱
فصل پنجم- سبّ نبی.. ۱۱۵……………………………… ۲۶۲-۲۶۳
فصل ششم- مصرف مسکر. ۱۱۵……………………….. ۲۶۴-۲۶۶
فصل هفتم- سرقت.. ۱۱۶………………………………… ۲۶۷-۲۷۸
فصل هشتم- محاربه. ۱۱۹……………………………….. ۲۷۹-۲۸۵
فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض… ۱۲۲………………… ۲۸۶-۲۸۸
کتاب سوم- قصاص…………………………………. ۱۱۶ ۲۸۹-۴۴۷
بخش اول- مواد عمومی.. ۱۲۵…………………………… ۲۸۹-۳۸۰
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات.. ۱۲۵………………. ۲۸۹-۲۹۵
فصل دوم- تداخل جنایات.. ۱۴۷……………………….. ۲۹۶-۳۰۰
فصل سوم- شرایط عمومی قصاص… ۱۴۹………………. ۳۰۱-۳۱۱
فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت.. ۱۵۵………………. ۳۱۲-۳۴۶
فصل پنجم- صاحب حق قصاص… ۱۶۵…………………. ۳۴۷-۳۶۷
فصل ششم- شرکت در جنایت.. ۱۶۹……………………. ۳۶۸-۳۷۴
فصل هفتم- اکراه در جنایت.. ۱۷۲……………………… ۳۷۵-۳۸۰
بخش دوم- قصاص نفس… ۱۷۳………………………….. ۳۸۱-۳۸۵
بخش سوم- قصاص عضو. ۱۷۵…………………………. ۳۸۶-۴۱۶
فصل اول- موجب قصاص عضو. ۱۷۵………………….. ۳۸۶-۳۹۲
فصل دوم- شرایط قصاص عضو. ۱۷۶………………….. ۳۹۳-۴۱۶
بخش چهارم- اجرای قصاص… ۱۸۰……………………… ۴۱۷-۴۴۷
فصل اول- مواد عمومی.. ۱۸۰…………………………… ۴۱۷-۴۳۵
فصل دوم- اجرای قصاص نفس… ۱۸۵…………………… ۴۳۶-۴۳۸
فصل سوم- اجرای قصاص عضو. ۱۸۵…………………. ۴۳۹-۴۴۷
کتاب چهارم- دیات…………………………………. ۱۷۴ ۴۴۸-۷۲۸
بخش اول- مواد عمومی.. ۱۸۹…………………………… ۴۴۸-۵۴۸
فصل اول- تعریف دیه و موارد آن. ۱۸۹……………….. ۴۴۸-۴۵۱
فصل دوم- ضمان دیه. ۱۹۱……………………………… ۴۵۲-۴۵۳
فصل سوم- راه‌های اثبات دیه. ۱۹۱…………………….. ۴۵۴-۴۶۱
فصل چهارم- مسؤول پرداخت دیه. ۱۹۳……………….. ۴۶۲-۴۸۷
فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه. ۱۹۸
………………….. ۴۸۸-۴۹۱ فصل ششم- موجبات ضمان. ۱۹۹………………………. ۴۹۲-۵۳۷
فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات.. ۲۰۹…………………. ۵۳۸-۵۴۸
بخش دوم- مقادیر دیه. ۲۱۱…………………………….. ۵۴۹-۷۲۸
فصل اول- دیه نفس… ۲۱۱……………………………….. ۵۴۹-۵۵۷
فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء. ۲۱۳…………….. ۵۵۸-۵۷۵
فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء. ۲۱۷………………………. ۵۷۶-۶۷۰
مبحث اول- دیه مو. ۲۱۷………………………………… ۵۷۶-۵۸۶
مبحث دوم- دیه چشم. ۲۱۹…………………………….. ۵۸۷-۵۹۱
مبحث سوم- دیه بینی.. ۲۱۹……………………………… ۵۹۲-۵۹۹
مبحث چهارم- دیه لاله گوش… ۲۲۰…………………….. ۶۰۰-۶۰۶
مبحث پنجم- دیه لب.. ۲۲۱……………………………… ۶۰۷-۶۱۰
مبحث ششم- دیه زبان. ۲۲۲…………………………….. ۶۱۱-۶۱۵
مبحث هفتم- دیه دندان. ۲۲۳……………………………. ۶۱۶-۶۲۵
مبحث هشتم- دیه گردن. ۲۲۴…………………………… ۶۲۶-۶۲۸
مبحث نهم- دیه فک… ۲۲۵………………………………. ۶۲۹-۶۳۴
مبحث دهم- دیه دست و پا ۲۲۵……………………….. ۶۳۵-۶۴۶
مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، ۲۲۷………………… ۶۴۷-۶۲۵
مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۲۲۹……………….. ۶۵۳-۶۵۷
مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و اعضاء. ۲۲۹……….. ۶۵۸-۶۶۱
مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه. ۲۳۱………. ۶۶۲-۶۶۸
مبحث پانزدهم- دیه پستان. ۲۳۲………………………… ۶۶۹-۶۷۰
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع. ۲۳۲……………. ۶۷۱-۶۷۴
فصل پنجم- دیه مقرّر منافع. ۲۳۳……………………….. ۷۰۸-۶۷۵
مبحث اول- دیه عقل.. ۲۳۳………………………………. ۶۷۵-۶۸۱
مبحث دوم- دیه شنوایی.. ۲۳۳…………………………… ۶۸۲-۶۸۸
مبحث سوم- دیه بینایی.. ۲۳۴……………………………. ۶۸۹-۶۹۲
مبحث چهارم- دیه بویایی.. ۲۳۵………………………… ۶۹۳-۶۹۴
مبحث پنجم- دیه چشایی.. ۲۳۵…………………………. ۶۹۵-۶۹۶
مبحث ششم- دیه صوت و گویایی.. ۲۳۵……………….. ۶۹۷-۷۰۳
مبحث هفتم- دیه سایر منافع. ۲۳۶………………………. ۷۰۴-۷۰۸
فصل ششم- دیه جراحات.. ۲۳۶…………………………. ۷۰۹-۷۱۵
فصل هفتم- دیه جنین.. ۲۳۹…………………………….. ۷۱۶-۷۲۱
فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت.. ۲۴۱………………….. ۷۲۲-۷۲۸
کتاب پنجم- قانون تعزیرات………………………. ۲۲۴ ۷۲۹-۴۹۸
فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور. ۲۴۴ ۵۱۲-۴۹۸
فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی.. ۲۴
۷…………….. ۵۱۵-۵۱۳ فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی.. ۲۴۸٫٫ ۵۱۷-۵۱۶
صل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب.. ۲۴۸……………. ۵۲۲-۵۱۸
فصل پنجم- جَعل و تَزویر. ۲۴۹………………………… ۵۴۲-۵۲۳
فصل ششم- محو یا شکستن مُهر و پلمپ.. ۲۵۷…………. ۵۴۶-۵۴۳
فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین.. ۲۵۸ ۵۵۴-۵۴۷
فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل.. ۲۶۱…………….. ۵۵۷-۵۵۵
فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی.. ۲۶۲………. ۵۶۹-۵۵۸
فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی.. ۲۶۵… ۵۸۷-۵۷۰
فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری.. ۲۶۹……….. ۵۹۶-۵۵۸
فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی.. ۲۷۶…………. ۵۹۷
فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.. ۲۷۶ ۶۰۶-۵۹۸
فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت.. ۲۸۰…………. ۶۰۷
فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص… ۲۸۱……………. ۶۰۹-۶۰۸
فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم. ۲۸۲ ۶۱۱-۶۱۰
فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال. ۲۸۲……… ۶۳۶-۶۱۲
فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی.. ۲۹۳… ۶۴۱-۶۳۷
فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی.. ۲۹۶ ۶۴۷-۶۴۲
فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ. ۲۹۷…… ۶۵۰-۶۴۸
فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر. ۲۹۸……… ۶۶۷-۶۵۱
فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۳۰۳………………… ۶۶۹-۶۶۸
فصل بیست و سوم- ورشکستگی.. ۳۰۴…………………. ۶۷۲-۶۷۰
فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت.. ۳۰۴…………… ۶۷۴-۶۷۳
فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال. ۳۰۵ ۶۸۹-۶۷۵
فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر. ۳۱۰ ۶۹۶-۶۹۰
فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت.. ۳۱۸٫ ۷۰۰-۶۹۷
فصل بیست و هشتم- تَهاجُر به استعمال مشروبات الکی.. ۳۲۰ ۷۱۳-۷۰۱
فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.. ۳۲۳ ۷۲۹-۷۱۴
قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۵/۳/۱۳۸۸)……………… ۳۰۶ ۷۸۳-۷۲۹
بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۳۳۵………………….. ۷۵۵-۷۲۹
فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های.. ۳۳۵ ۷۳۳-۷۲۹
مبحث دوم- شنود غیرمجاز. ۳۳۵……………………………… ۷۳۰
مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای.. ۳۳۵…………………… ۷۳۳-۷۳۱
فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها ۳۳۶…. ۷۳۹-۷۳۴
مبحث یکم- جعل رایانه‌ای.. ۳۳۶……………………….. ۷۳۵-۷۳۴
مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های.. ۳۳۷ ۷۳۹-۷۳۶
فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه. ۳۳۷… ۷۴۱-۷۴۰
فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی.. ۳۳۸… ۷۴۳-۷۴۲
فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب.. ۳۴۰…………. ۷۴۶-۷۴۴
فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص… ۳۴۰……………. ۷۵۲-۷۴۷
فصل هفتم- سایر جرایم. ۳۴۳………………………………… ۷۵۳
فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۳۴۴……………………. ۷۵۵-۷۵۴
بخش دوم- آیین دادرسی.. ۳۴۵…………………………. ۷۷۹-۷۵۶
فصل یکم- صلاحیت.. ۳۴۵……………………………… ۷۵۹-۷۵۶
فصل دوم- جمع‌آوری ادله الکترونیکی.. ۳۴۷………….. ۷۶۶-۷۶۰
مبحث اول- نگهداری داده‌ها ۳۴۷……………………… ۷۶۲-۷۶۲
مبحث دوم- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده ۳۴۷٫٫ ۷۶۲
مبحث سوم- ارائه داده‌ها ۳۴۸………………………………… ۷۶۳
مبحث چهارم- تفتیش و توقیف داده‌ها ۳۴۸…………… ۷۶۵-۷۶۴
مبحث پنجم- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای.. ۳۵۰………… ۷۶۶
فصل سوم- استنادپذیری ادله الکترونیکی.. ۳۵۰……….. ۷۷۹-۷۷۷ …………
……………………………………………………… مواد
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس… ۳۵۲……….. ۸-۱
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۳۵۸…………………… ۹-۱
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر. ۳۶۱…………………….. ۳-۱
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر. ۳۶۳…………. ۲-۱

9,500 تومان

قانون مدنی در رویه قضایی (انتشارات چراغ دانش)


مقدمه پدیدآورندگان. ۱۳……………………………………………………………………….. در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم. ۱۵…………………… ۱-۱۰ جلد اوّل- در اموال. ۲۵………………………………………………………….. ۹۵۵-۱۱ کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی.. ۲۶…………. ۱۳۹-۱۱ باب اوّل- در بیان انواع اموال. ۲۶…………………………………………….. ۲۸-۱۱ فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول. ۲۶………………………………………… ۱۸-۱۲ فصل دوم- در اموال منقوله. ۲۸……………………………………………….. ۲۲-۱۹ فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. ۲۹…………………… ۲۸-۲۳ باب دوم- در حقوق مختلفه ۳۱…………………………………………… ۱۳۹-۲۹ فصل اوّل- در مالکیت.. ۳۱……………………………………………………….. ۳۹-۳۰ فصل دوم- در حق اِنتفاع. ۳۳…………………………………………………… ۹۲-۴۰ مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی.. ۳۳…………………………… ۵۴-۴۱ مبحث دوم- در وقف.. ۳۵………………………………………………………….. ۹۱-۵۵ مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات.. ۴۵……………………………………. ۹۲ فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر. ۴۵……………… ۱۳۹-۹۳ آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۴۵………………………………….. ۱۳۹-۹۳ مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر. ۴۵…………….. ۱۰۸-۹۳ مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک.. ۴۸… ۱۳۵-۱۰۹ مبحث سوم- در حَریم املاک.. ۵۲……………………………………… ۱۳۹-۱۳۶ کتاب دوم- در اسباب تملک… ۵۲……………………………………….. ۹۴۹-۱۴۰ قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت.. ۵۳…………… ۱۸۲-۱۴۱ باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه. ۵۳……………………. ۱۴۵-۱۴۱ باب دوم- در حِیازت مباحات.. ۵۴………………………………………. ۱۶۰-۱۴۶ باب سوم- در معادن. ۵۵……………………………………………………………….. ۱۶۱ باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه. ۵۶……… ۱۷۲-۱۶۲ فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۵۶……………………………………… ۱۶۹-۱۶۲ فصل دوم- در حیوانات ضالّه. ۵۷……………………………………….. ۱۷۲-۱۷۰ باب پنجم- در دفینه. ۵۷…………………………………………………….. ۱۷۸-۱۷۳ باب ششم- در شکار ۵۸…………………………………………………….. ۱۸۲-۱۷۹ قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات.. ۵۸………………… ۱۸۲-۱۷۹ باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی.. ۵۹…………………… ۳۰۰-۱۸۳ فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات.. ۵۹………………………….. ۱۸۹-۱۸۴ فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله. ۵۹…….. ۲۱۸-۱۹۰ مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آنها ۶۰…………………… ۲۰۹-۱۹۱ مبحث دوم- در اَهلیت طرفین.. ۶۲…………………………………….. ۲۱۳-۲۱۰ مبحث سوم- در مورد معامله. ۶۳………………………………………. ۲۱۶-۲۱۴ مبحث چهارم- در جهت معامله. ۶۴………………………………….. ۲۱۸-۲۱۷ فصل سوم- در اثر معاملات.. ۶۵…………………………………………. ۲۳۱-۲۱۹ مبحث اوّل- در قواعد عمومی.. ۶۵………………………………………. ۲۲۵-۲۱۹ مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات.. ۶۸ ۲۳۰-۲۲۶ مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث.. ۷۰………………. ۲۳۱ فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود. ۷۰ ۲۴۶-۲۳۲ مبحث اوّل- در اقسام شرط.. ۷۰…………………………………………. ۲۳۴-۲۳۲ مبحث دوم- در احکام شرط.. ۷۲……………………………………….. ۲۴۶-۲۳۵ فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیراست. ۷۴………… ۲۶۳-۲۴۷ فصل ششم- در سقوط تعهدات.. ۷۶………………………………….. ۳۰۰-۲۶۴ مبحث اول- در وفای به عهد. ۷۷………………………………………… ۲۸۲-۲۶۵ مبحث دوم- در اقاله. ۷۹……………………………………………………… ۲۸۸-۲۸۳ مبحث سوم- در اِبراء ۸۰……………………………………………………. ۲۹۱-۲۸۹ مبحث چهارم- در تبدیل تعهد. ۸۱…………………………………… ۲۹۳-۲۹۲ مبحث پنجم- در تَهاتُر. ۸۲………………………………………………… ۲۹۹-۲۹۴ مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه. ۸۳………………………………………….. ۳۰۰ باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود. ۸۳ ۳۳۷-۳۰۱ فصل اوّل- در کلیات.. ۸۳…………………………………………………….. ۳۰۶-۳۰۱ فصل دوم- در ضَمان قهری.. ۸۴………………………………………….. ۳۳۷-۳۰۷ مبحث اوّل- در غصب.. ۸۴…………………………………………………… ۳۲۷-۳۰۸ مبحث دوم- در اِتلاف.. ۸۹…………………………………………………… ۳۳۰-۳۲۸ مبحث سوم- در تسبیب.. ۹۰………………………………………………. ۳۳۵-۳۳۱ مبحث چهارم- در استیفاء ۹۱…………………………………………… ۳۳۷-۳۳۶ باب سوم- در عقود معینه مختلفه. ۹۲……………………………….. ۸۰۷-۳۳۸ فصل اوّل- در بیع. ۹۲…………………………………………………………. ۴۵۷-۳۳۸ مبحث اوّل- در احکام بیع. ۹۲…………………………………………… ۳۴۴-۳۳۸ مبحث دوم- در طرفین معامله. ۹۶…………………………………….. ۳۴۷-۳۴۵ مبحث سوم- در مبیع. ۹۶………………………………………………….. ۳۶۱-۳۴۸ مبحث چهارم- در آثار بیع. ۹۸…………………………………………… ۳۹۵-۳۶۲ فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن.. ۱۰۰………………………………. ۳۶۶-۳۶۳ فقره دوم- در تسلیم. ۱۰۱……………………………………………………… ۳۸۹-۳۶۷ فقره سوم- در ضَمان دَرَک.. ۱۰۴…………………………………………… ۳۹۳-۳۹۰ فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن.. ۱۰۵………………………………………….. ۳۹۵-۳۹۴ مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن. ۱۰۷……….. ۴۵۷-۳۹۶ فقره اول- در خیارات.. ۱۰۷……………………………………………………. ۴۴۴-۳۹۶ اول- در خیار مجلس… ۱۰۷………………………………………………………………. ۳۹۷ دوم- در خیار حیوان. ۱۰۸………………………………………………………………. ۳۹۸ سوم- در خیار شرط.. ۱۰۸…………………………………………………….. ۴۰۱-۳۹۹ چهارم- در خیار تأخیر ثمن.. ۱۰۹………………………………………… ۴۰۹-۴۰۲ پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف.. ۱۱۰………………………….. ۴۱۵-۴۱۰ ششم- در خیار غَبن.. ۱۱۰…………………………………………………….. ۴۲۱-۴۱۶ هفتم- در خیار عیب.. ۱۱۱…………………………………………………….. ۴۳۷-۴۲۲ هشتم- در خیار تَدلیس… ۱۱۳……………………………………………….. ۴۴۰-۴۳۸ نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه. ۱۱۳………………………………………….. ۴۴۳-۴۴۱ دهم- در خیار تخلف شرط.. ۱۱۴……………………………………………………. ۴۴۴ فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی.. ۱۱۴…………………… ۴۵۷-۴۴۵ فصل دوم- در بیع شرط.. ۱۱۶………………………………………………. ۴۶۳-۴۵۸ فصل سوم- در مُعاوضه. ۱۱۸…………………………………………………. ۴۶۵-۴۶۴ فصل چهارم- در اجاره ۱۱۸…………………………………………………. ۴۶۷-۴۶۶ مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۱۲۰…………………………………………. ۵۰۶-۴۶۸ مبحث دوم- در اجاره حیوانات.. ۱۲۸……………………………………. ۵۱۱-۵۰۷ مبحث سوم- در اجاره اشخاص… ۱۲۹…………………………………… ۵۱۳-۵۱۲ فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر. ۱۲۹………………………………. ۵۱۵-۵۱۴ فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل.. ۱۲۹…………………… ۵۱۷-۵۱۶ فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات.. ۱۳۰……………………………….. ۵۴۵-۵۱۸ مبحث اوّل- در مُزارعه. ۱۳۰………………………………………………….. ۵۴۲-۵۱۸ مبحث دوم- در مُساقات.. ۱۳۳……………………………………………….. ۵۴۵-۵۴۳ فصل ششم- در مُضاربه. ۱۳۳………………………………………………… ۵۶۰-۵۴۶ فصل هفتم- در جُعاله. ۱۳۴………………………………………………….. ۵۷۰-۵۶۱ فصل هشتم- در شرکت.. ۱۳۶………………………………………………. ۶۰۶-۵۷۱ مبحث اوّل- در احکام شرکت.. ۱۳۶…………………………………….. ۵۸۸-۵۷۱ مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت.. ۱۳۸…………………………. ۶۰۶-۵۸۹ فصل نهم- در ودیعه. ۱۴۲…………………………………………………….. ۶۳۴-۶۰۷ مبحث اول- در کلیات.. ۱۴۲………………………………………………….. ۶۱۱-۶۰۷ مبحث دوم- در تعهدات امین.. ۱۴۳……………………………………… ۶۳۲-۶۱۲ مبحث سوم- در تعهدات امانت گذار ۱۴۵………………………….. ۶۳۴-۶۳۳ فصل دهم- در عاریه. ۱۴۶…………………………………………………….. ۶۴۷-۶۳۵ فصل یازدهم- در قَرض… ۱۴۷………………………………………………… ۶۵۳-۶۴۸ فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی.. ۱۴۷……………………………. ۶۵۵-۶۵۴ فصل سیزدهم- در وکالت.. ۱۴۸……………………………………………. ۶۸۳-۶۵۶ مبحث اول- در کلیات.. ۱۴۸………………………………………………….. ۶۶۵-۶۵۶ مبحث دوم- در تعهدات وکیل.. ۱۵۰……………………………………. ۶۷۳-۶۶۶ مبحث سوم- در تعهدات موکل.. ۱۵۲………………………………….. ۶۷۷-۶۷۴ مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت.. ۱۵۳…………. ۶۸۳-۶۷۸ فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی.. ۱۵۵……………………………….. ۷۲۳-۶۸۴ مبحث اول- در کلیات.. ۱۵۵………………………………………………….. ۶۷۹-۶۸۴ مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له. ۱۵۷…….. ۷۰۸-۶۹۸ مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه. ۱۵۸… ۷۲۰-۷۰۹ مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین.. ۱۶۰…………………. ۷۲۳-۷۲۱ فصل پانزدهم- در حواله. ۱۶۰………………………………………………. ۷۳۳-۷۲۴ فصل شانزدهم- در کفالت.. ۱۶۱…………………………………………… ۷۵۱-۷۳۴ فصل هفدهم- در صُلح. ۱۶۳…………………………………………………. ۷۷۰-۷۵۲ فصل هجدهم- در رهن.. ۱۶۶………………………………………………… ۷۹۴-۷۷۱ فصل نوزدهم- در هبه. ۱۷۱………………………………………………….. ۸۰۷-۷۹۵ قسمت سوم- در اخذ به شفعه. ۱۷۳…………………………………….. ۸۲۴-۸۰۸ قسمت چهارم- در وصایا و ارث.. ۱۷۶…………………………………… ۹۴۹-۸۲۵ باب اوّل- در وصایا ۱۷۶………………………………………………………… ۸۶۰-۸۲۵ فصل اوّل- در کلیات.. ۱۷۶…………………………………………………….. ۸۳۴-۸۲۵ فصل دوم- در مّوصی.. ۱۷۷……………………………………………………. ۸۳۹-۸۳۵ فصل سوم- در مُوصی‌به. ۱۷۸……………………………………………….. ۸۴۹-۸۴۰ فصل چهارم- در موصی‌له. ۱۸۰…………………………………………….. ۸۵۳-۸۵۰ فصل پنجم- در وصیّ.. ۱۸۱…………………………………………………… ۸۶۰-۸۵۴ باب دوم- در ارث.. ۱۸۲………………………………………………………….. ۹۴۹-۸۶۱ فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث.. ۱۸۲….. ۸۶۶-۸۶۱ فصل دوم- در تحقق ارث.. ۱۸۴…………………………………………….. ۸۷۴-۸۶۷ فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث.. ۱۸۶………… ۸۸۵-۸۷۵ فصل چهارم- در حجب.. ۱۸۹……………………………………………….. ۸۹۲-۸۸۶ فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض… ۱۹۱………………………. ۹۰۵-۸۹۳ فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث.. ۱۹۳……… ۹۴۹-۹۰۶ مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی.. ۱۹۳………………………… ۹۱۵-۹۰۶ مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم. ۱۹۵……………………….. ۹۲۷-۹۱۶ مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم. ۱۹۷…………….. ۹۳۹-۹۲۸ مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه. ۱۹۹……………………….. ۹۴۹-۹۴۰ کتاب سوم- در مقررات مختلفه. ۲۰۲…………………………………… ۹۵۵-۹۵۰ جلد دوم- در اشخاص… ۲۰۴ ………………………………………………. ۱۲۵۶-۹۵۶ کتاب اوّل- در کلیات.. ۲۰۵……………………………………………………. ۹۷۵-۹۵۶ کتاب دوم -در تابعیت از قانون مدنی……………………………………. ۲۰۸ ۹۹۱-۹۷۶ کتاب سوم- در اسناد سجل احوال. ۲۱۵………………………….. ۱۰۰۱-۹۹۲ کتاب چهارم- در اقامتگاه ۲۱۸……………………………………….. ۱۰۱۰-۱۰۰۲ کتاب پنجم- در غایب مفقودالاثر. ۲۱۹………………………….. ۱۰۳۰-۱۰۱۱ کتاب ششم- در قرابت.. ۲۲۳……………………………………………. ۱۰۳۳-۱۰۳۱ کتاب هفتم- در نکاح و طلاق. ۲۲۴………………………………… ۱۱۵۷-۱۰۳۴ باب اوّل- در نکاح. ۲۲۴……………………………………………………. ۱۱۱۹-۱۰۳۴ فصل اوّل- در خواستگاری.. ۲۲۴……………………………………… ۱۰۴۰-۱۰۳۴ فصل دوم- قابلیت صحّی برای ازدواج. ۲۲۵……………………. ۱۰۴۴-۱۰۴۱ فصل سوم- در موانع نکاح. ۲۲۷……………………………………… ۱۰۶۱-۱۰۴۵ فصل چهارم- شرایط صحّت نکاح. ۲۳۱…………………………. ۱۰۷۰-۱۰۶۲ فصل پنجم- وکالت در نکاح. ۲۳۲………………………………….. ۱۰۷۴-۱۰۷۱ فصل ششم- در نکاح منقطع. ۲۳۳…………………………………. ۱۰۷۷-۱۰۷۵ فصل هفتم- در مهر. ۲۳۴………………………………………………… ۱۱۰۱-۱۰۷۸ فصل هشتم- در حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۲۴۳ ۱۱۱۹-۱۱۰۲ باب دوم- در انحلال عقد نکاح. ۲۵۱……………………………….. ۱۱۳۲-۱۱۲۰ فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح. ۲۵۱…………………….. ۱۱۳۲-۱۱۲۱ فصل دوم- در طلاق. ۲۶۰………………………………………………… ۱۱۵۷-۱۱۳۳ مبحث اوّل- در کلیات.. ۲۶۰…………………………………………….. ۱۱۴۲-۱۱۳۳ مبحث دوم- در اقسام طلاق. ۲۶۳……………………………………. ۱۱۴۹-۱۱۴۳ مبحث سوم- در عدّه ۲۶۵……………………………………………….. ۱۱۵۷-۱۱۵۰ کتاب هشتم- در اولاد. ۲۶۶…………………………………………….. ۱۱۹۴-۱۱۵۸ باب اوّل- در نَسَب.. ۲۶۶……………………………………………………. ۱۱۶۷-۱۱۵۸ باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال. ۲۶۸………………….. ۱۱۷۹-۱۱۶۸ باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری.. ۲۷۲…………. ۱۱۹۴-۱۱۸۰ کتاب نهم- در خانواده ۲۷۶……………………………………………. ۱۲۰۶-۱۱۹۵ فصل اوّل- در الزام به انفاق. ۲۷۶…………………………………….. ۱۲۰۶-۱۱۹۵ کتاب دهم- در حَجر و قیمومت.. ۲۷۹……………………………. ۱۲۵۶-۱۲۰۷ فصل اوّل- در کلیات.. ۲۷۹……………………………………………….. ۱۲۱۷-۱۲۰۷ فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن. ۲۸۲…………. ۱۲۳۴-۱۲۱۸ فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم…………………….. ۲۸۵ ۱۲۴۷-۱۲۳۵ فصل چهارم- در موارد عزل قیّم. ۲۸۸……………………………. ۱۲۵۲-۱۲۴۸ فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت.. ۲۸۸………………. ۱۲۵۶-۱۲۵۳ جلد سوم – در ادلۀ اثبات دعوی.. ۲۹۰……………………………. ۱۳۳۵-۱۲۵۷ کتاب اول- در اقرار ۲۹۱………………………………………………….. ۱۲۸۳-۱۲۵۹ باب اوّل- در شرایط اقرار ۲۹۱………………………………………… ۱۲۷۴-۱۲۵۹ باب دوم- در آثار اقرار ۲۹۲……………………………………………… ۱۲۸۳-۱۲۷۵ کتاب دوم- در اسناد. ۲۹۴……………………………………………….. ۱۳۰۵-۱۲۸۴ کتاب سوم- در شهادت.. ۲۹۸………………………………………….. ۱۳۲۰-۱۳۰۶ باب اوّل- در موارد شهادت.. ۲۹۸…………………………………….. ۱۳۱۴-۱۳۰۶ باب دوم- در شرایط شهادت.. ۲۹۹………………………………….. ۱۳۲۰-۱۳۱۵ کتاب چهارم- در اَمارات.. ۳۰۰…………………………………………. ۱۳۲۴-۱۳۲۱ کتاب پنجم- در قَسَم. ۳۰۱……………………………………………… ۱۳۳۵-۱۳۲۵ قوانین و مقررات مرتبط.. ۳۰۴……………………………………………. ———- قانون مسئولیت مدنی ۳۰۵………………………………………………………… ۱۶- ۱ قانون خانواده ۳۰۹……………………………………………………………………….. ۵۸-۱ فصل اول ـ دادگاه خانواده ۳۱۰…………………………………………………… ۱۵-۱ فصل دوم ـ مراكز مشاوره خانوادگی.. ۳۱۳………………………………… ۱۹-۱۶ فصل سوم ـ ازدواج. ۳۱۴…………………………………………………………….. ۲۳-۲۰ فصل چهارم ـ طلاق. ۳۱۵…………………………………………………………… ۳۹-۲۴ فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. ۳۱۸……………….. ۴۷-۴۰ فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری.. ۳۲۰……………………………. ۴۸-۴۸ فصل هفتم ـ مقررات كیفری.. ۳۲۰…………………………………………….. ۵۸-۴۹ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷٫ ۳۲۳…………… ۷-۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای … ۳۲۶……… ۲۴-۱ بخش اول- جزای نقدی.. ۳۲۷……………………………………………………….. ۱۶-۱ بخش دوم- سایر محكومیتهای مالی.. ۳۲۹………………………………… ۲۴-۱۷

8,500 تومان

مجموعه مباحث کلیدی آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه به همراه پاسخنامه تشریحی (انتشارات متخصصان آینده)


مجموعه مباحث کلیدی آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه به همراه پاسخنامه تشریحی (انتشارات متخصصان آینده)

فهرست
پیشگفتار
فصل اول - بتن و قالب بندی
فصل دوم - فولاد و جوش
فصل سوم - مصالح ساختمانی
فصل چهارم - ساختمان های بنایی
فصل پنجم - بارگذاری
فصل ششم - خاک و پی
فصل هفتم - متره و شرایط عمومی پیمان
فصل هشتم - قوانین شهرداری و معماری و شهرسازی
فصل نهم - منتخبی از قوانین کارشناسی و قانون مدنی
فصل دهم - ایمنی
آزمون کارشناس رسمی دادگستری آبان 95

پیشگفتار
در کتاب حاضر سعی شده است با توجه به فراانی گستردگی منابع آزمون رایج در کشور با استناد به مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین نامه و دستورالعمل های غیر و نشریه 55 جهت اتلاف وقت و سردرگمی داوطلبین محترم یک مجموعه کاملی از مباحث مختلف مورد سوال آزمن با توجه به آخرین ویرایش های مقررات ملی به مراه تعدادی سوالات آزمونهای گذشته و آزمون های نظام مهندسی به همراه پاسخ برای تسلط کامل داوطلبین ارائه شود. همچنین مباحثی مانند تاسیسات ساختمانی و نقشه برداری بدلیل اینکه سوالات بسیار کمی در آزمون ها به خصوص قوه قضائیه طرح می شود و در این کتاب به بررسی و بحث آن پرداخته نشده است و به داوطلبین محترم پیشنهاد می کننم که مطالب کل فصل ها را با دقت مطالعه نمایند و مطالعه کتاب حاال حاضر به عنوان یک مرجع کامل برای امتحان کافی می باشد و برای داوطلبین محترمی که زمان کافی برای مطالعه کل فصل ها را ندارند پیشنهاد می کنم فصل های 1 و 2 و 3 و 7 همواره سوالات زیادی از آن ها مطرح می شود و با دقت فراوان مطالعه نمایند. در ذیل شرح مختصری از نحوه برگزاری آزمون و نحوه چگونگی دریافت پروانه کارشناسی و حوزه جغرافیایی آن پرداخته شده است.
کارشناس رسمی دادگستری به این معناست که فرد علاوه بر دارا بودن تخصص لازم پروانه کارشناسی را نیز دارا می باشد به همین دلیل یکی از شرایط جذب کارشناس رسمی این است که باید حداقل 5 سال سابقه کاری تخصصی داشته باشند. فعالیت اصلی و عمده کارشناس رسمی در قوه قضائیه است ولی با توجه به روند خصوصی سازی در کشور، بخش هایی مانند قوه مجریه و دستگاه و سازمانهای مختلف در صورت نیاز می توانند از نظرات این کارشناسان استفاده کنند و نظرات این کارشناسان رسمی مورد تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است.
برای دریافت پروانه کارشناس رسمی اولین مرحله آزمون کتبی است که معمولاً تعداد سوالات آزمون 60 سوال تستی و سوالات محاسباتی بدون نیاز به ماشین حساب می باشد. این آزمون تا 70% نمره متقاضی را تشکیل می دهد سپس این مجازشدگان به مصاحبه علمی دعوت می شوند که 30% نمره متقاضی می باشد و افرادی که حد نصاب نمره را کسب کنند دعوت به مصاحبه عقیدتی می شوند و سپس بعد از پذیرش در این مصاحبه به کمیسیون ماده 13 قانون که از پنج عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس محترم قوه قضائیه انتخاب می شود و بقیه اعضا از بین کارشناسان رسمی با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس محترم قوه قضائیه منصوب می شوند معرفی می شوند و این کمیسیون موظف است علاوه بر تشخیص صلاحیت مندرج در ماده 15 قانون کانون کارشناسان صلاحیت اخلاقی مندرج در قانون را نیز بررسی و پس از اطمینان از صحت و سلامت فرد، نتیجه را به شورای عالی اعلام می نماید.
پذیرفته شده باید یک سال کارآموزی خود را تحت نظر یک کارشناس رسمی مجرب و کارآزموده شروع و سپس جلسه تحلیف و سگند برگزاری شود.
حوزه جغرافیایی کارشناس رسمی دادگستری پس از 5 سال سابقه خدمت در شهرستان مورد پذیرش با اولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مربوطه می شوند در سایر شهرستان های استان نیز خدمات کارشناسی ارائه نمایند. با 10 سال سابقه خدمت می توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستان های استان در مرکز استان ذیربط نسبت به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند و با 15 سال سابقه می تواند در سایر استان ها به جز شهر تهران اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند و با 18 سال سابقه خدمت می توانند در تهران نیز اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.
کارشناسان شهرستان ها و مناطق استان تهران پس از 5 سال سابقه خدمت می توانند در کلیه شهرستان ها به جز تهران و پس از ده سال در سراسر کشور مجاز به ارائه خدمات کارشناسی هستند.
مهندس محمد فرخنده

محصولات انتشارات متخصصان آینده قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

30,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 4,500 تومان بیشترین: 30,000 تومان
ريال4500 ريال30000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.