بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات قوانین و مقررات >> قوانین عادی

قوانین و مقررات >> قوانین عادی

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

قانون آیین دادرسی مدنی (انتشارات چراغ دانش)


قانون آیین دادرسی مدنی کتاب اول- در امور مدنی.. ۹ کلیات.. ۹ باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۱۰ فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۱۰ فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن. ۱۴ باب دوم- وکالت در دعاوی. ۱۵ باب سوم- دادرسی نخستین. ۲۱ فصل اول- دادخواست.. ۲۱ مبحث اول- تقدیم دادخواست.. ۲۱ مبحث دوم- شرایط دادخواست.. ۲۱ مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست.. ۲۲ مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست.. ۲۳ فصل دوم- بهای خواسته. ۲۴ فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی. ۲۵ مبحث اول- جریان دادخواست.. ۲۵ مبحث دوم- ابلاغ. ۲۶ مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی. ۳۱ فصل چهارم- جلسه دادرسی. ۳۴ فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست.. ۳۷ فصل ششم- امور اتفاقی. ۳۸ مبحث اول- تأمین خواسته. ۳۸ ۱- درخواست تأمین. ۳۸ ۲- اقسام تأمین. ۴۱ مبحث دوم- ورود شخص ثالث.. ۴۲ مبحث سوم- جلب شخص ثالث.. ۴۳ مبحث چهارم- دعوای متقابل. ۴۵ مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی. ۴۵ فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه. ۴۷ مبحث اول- تأمین دلیل. ۴۷ مبحث دوم- اظهارنامه. ۴۸ فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت.. ۴۸ فصل نهم- سازش و درخواست آن. ۵۳ مبحث اول- سازش.. ۵۳ مبحث دوم- درخواست سازش.. ۵۵ فصل دهم- رسیدگی به دلایل. ۵۶ مبحث اول- کلیات.. ۵۶ مبحث دوم- اقرار. ۵۷ مبحث سوم- اسناد. ۵۸ الف- مواد عمومی. ۵۸ ب- انکار و تردید. ۶۰ ج- ادعای جعلیت.. ۶۱ د- رسیدگی به صحت و اصالت سند. ۶۳ مبحث چهارم- گواهی. ۶۴ مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی. ۶۸ مبحث ششم- رجوع به کارشناس.. ۷۰ مبحث هفتم- سوگند. ۷۳ مبحث هشتم- نیابت قضایی. ۷۷ فصل یازدهم- رأی. ۷۸ مبحث اول- صدور و انشای رأی. ۷۸ مبحث دوم- ابلاغ رأی. ۷۹ مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی. ۸۰ مبحث چهارم- واخواهی. ۸۰ مبحث پنجم- تصحیح رأی. ۸۲ مبحث ششم- دادرسی فوری. ۸۳ باب چهارم- تجدیدنظر. ۸۵ فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر. ۸۵ فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر. ۸۶ فصل سوم- مهلت تجدیدنظر. ۸۷ فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی. ۸۸ فصل پنجم- جهات تجدیدنظر. ۹۰ باب پنجم- فرجام‌خواهی. ۹۴ فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی. ۹۴ مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام. ۹۴ مبحث دوم- موارد نقض… ۹۶ مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی. ۹۷ مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی. ۱۰۰ مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی. ۱۰۱ مبحث ششم- اقدامات پس از نقض… ۱۰۲ مبحث هفتم- فرجام تبعی. ۱۰۵ فصل دوم- اعتراض شخص ثالث.. ۱۰۵ فصل سوم- اعاده دادرسی. ۱۰۷ مبحث اول- جهات اعاده دادرسی. ۱۰۷ مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی. ۱۰۸ مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی. ۱۰۹ باب ششم- مواعد. ۱۱۲ فصل اول- تعیین و حساب مواعد. ۱۱۲ فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد. ۱۱۳ باب هفتم- داوری. ۱۱۳ باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار. ۱۲۴ فصل اول- هزینه دادرسی. ۱۲۴ فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی. ۱۲۵ باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد. ۱۲۷ فصل اول- کلیات.. ۱۲۷ فصل دوم- خسارات.. ۱۲۸ فصل سوم- مستثنیات دین. ۱۲۹ سایر مقررات.. ۱۳۰

7,500 تومان

قانون آیین دادرسی کیفری 94 (انتشارات چراغ دانش)


بخش اول- کلیات ۳ فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ۳ فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۴ بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۱۰ فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۱۰ فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۱۱ فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۲۱ فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۳۳ مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۳۳ مبحث دوم- صلاحیت بازپرس ۴۲ فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۴۴ فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۵۸ مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۵۸ مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۶۹ فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۷۳ فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۹۰ فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۹۶ فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۹۸ بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۹۹ فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱۰۰ فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۱۰۹ فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۱۱۳ مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۱۱۳ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۱۲۱ مبحث سوم- صدور رأی ۱۲۴ فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۱۲۷ مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۱۲۷ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۱۳۱ مبحث سوم- صدور رأی ۱۳۳ فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۱۳۴ فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۱۳۶ مبحث اول- تشکیلات ۱۳۶ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۱۳۷ فصل هفتم- احاله ۱۳۹ فصل هشتم- رد دادرس ۱۴۰ بخش چهارم- اعتراض به آراء ۱۴۱ فصل اول- کلیات ۱۴۳ فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۱۴۹ فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۱۵۴ فصل چهارم- اعاده دادرسی ۱۶۰ بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۶۵ فصل اول- کلیات ۱۶۵ فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۱۷۴ فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۱۸۰ فصل چهارم-اجرای سایراحکام کیفری ۱۸۴ فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط ۱۸۷ بخش ششم- هزینه دادرسی ۱۹۱ بخش هفتم- سایر مقررات ۱۹۴ بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح ۱۹۷ فصل اول ـ كليات ۱۹۷ فصل دوم ـ تشكيلات دادسرا و دادگاههاي نظامي ۱۹۹ فصل سوم ـ صلاحيت ۲۰۴ فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ۲۰۶ مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان ۲۰۶ مبحث دوم ـ كارشناسي ۲۱۰ مبحث سوم ـ احضار ۲۱۰ مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت ۲۱۲ مبحث پنجم ـ مرور زمان ۲۱۳ فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي ۲۱۴ فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي ۲۱۵ فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي ۲۱۷ فصل هشتم ـ اجراي احكام ۲۱۸ فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ي نظامي ۲۱۹ بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي ۲۲۱ بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي ۲۳۰ بخش يازدهم ـ آيين‌دادرسي جرائم اشخاص حقوقي ۲۳۷ بخش دوازدهم ـ سايرمقررات ۲۳۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۲۵۲

8,000 تومان

قانون اجرای احکام مدنی (انتشارات چراغ دانش)


قانون اجرای احکام مدنی فصل اول- قواعد عمومی ۷ مبحث اول- مقدمات اجرا ۷ مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۹ مبحث سوم- ترتیب اجرا ۱۱ فصل دوم- توقیف اموال ۱۹ مبحث اول- مقررات عمومی ۱۹ مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۲۲ مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۲۳ مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۲۵ مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۲۶ مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه ۲۸ مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۳۰ مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۳۱ مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۳۲ مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۳۳ فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۳۴ مبحث اول- فروش اموال منقول ۳۴ مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۳۸ فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۴۰ فصل ششم- حق تقدم ۴۱ فصل هفتم- تأدیه طلب ۴۲ فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۴۳ فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۴۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۵۱

4,500 تومان

قانون اساسی (انتشارات چراغ دانش)


فصل اول ـ اصول كلی.. ۷
فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور ۱۱
فصل سوم- حقوق ملت… ۱۲
فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی.. ۱۶
فصل پنجم – حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن.. ۱۹
فصل ششم- قوه مقننه. ۲۰
مبحث اول- مجلس شورای اسلامی.. ۲۰
مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی.. ۲۳
فصل هفتم- شوراها ۲۸
فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری.. ۳۰
فصل نهم- قوه مجریه. ۳۳
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء. ۳۳
مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب.. ۴۰
فصل دهم- سیاست خارجی.. ۴۱
فصل یازدهم- قوه قضاییه. ۴۲
فصل دوازدهم- صدا و سیما ۴۵
فصل سیزدهم- شورای عالی امنیت ملی.. ۴۶
فصل چهاردهم- بازنگری درقانون اساسی.. ۴۷
قانون اساسی -کتاب حقوقی – منابع وکالت
3,500 تومان

قانون تجارت (انتشارات چراغ دانش)


باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی ۹ باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ۱۰ فصل اول- دفاتر تجارتی ۱۰ فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی ۱۲ باب سوم- ‌شركت‌های تجارتی ۱۳ فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه به آن‌ها ۱۳ مبحث اول- ‌شركت‌های سهامی ۱۳ بخش ۱- تعریف و تشكیل شركت سهامی ۱۳ بخش ۲- سهام ۲۳ ‌بخش ۳- تبدیل سهام ۲۷ بخش ۴- اوراق قرضه ۳۰ ‌بخش ۵- مجامع عمومی ۳۶ بخش ۶- هیأت مدیره ۴۴ بخش ۷- بازرسان ۵۴ بخش ۸- تغییرات در سرمایه شركت ۵۷ بخش ۹- انحلال و تصفیه ۷۰ بخش ۱۰- حساب‌های شركت ۷۸ بخش ۱۱- مقررات جزایی ۸۱ بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شركت‌های سهامی ۹۰ مبحث دوم- شركت با مسئولیت محدود ۱۰۱ مبحث سوم- شركت تضامنی ۱۰۵ مبحث چهارم- در شركت مختلط غیر سهامی ۱۱۰ مبحث پنجم- شركت مختلط سهامی ۱۱۴ مبحث ششم- شركت نسبی ۱۱۸ مبحث هفتم- ‌شركت‌های تعاونی تولید و مصرف ۱۱۹ فصل دوم- ‌در مقررات راجعه بثبت شركت‌ها و نشر شركت‌نامه‌ها ۱۲۰ فصل سوم- ‌در تصفیه امور شركت‌ها ۱۲۱ فصل چهارم- مقررات مختلفه ۱۲۴ باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چك ۱۲۵ فصل اول- برات ۱۲۵ مبحث اول- صورت برات ۱۲۵ مبحث دوم- در قبول و نكول ۱۲۶ مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث ۱۲۸ مبحث چهارم- در وعده برات ۱۲۸ مبحث پنجم- ظهرنویسی ۱۲۹ مبحث ششم- مسئولیت ۱۲۹ مبحث هفتم- در پرداخت ۱۳۱ مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث ۱۳۳ مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات ۱۳۴ مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست) ۱۳۷ مبحث یازدهم- برات رجوعی ۱۳۸ مبحث دوازدهم- قوانین خارجی ۱۴۰ فصل دوم- در فته ‌طلب ۱۴۱ فصل سوم- چك ۱۴۱ فصل چهارم- در مرور زمان ۱۴۲ باب پنجم- اسناد در وجه حامل ۱۴۳ باب ششم- دلالی ۱۴۵ فصل اول- كلیات ۱۴۵ فصل دوم- اجرت دلال و مخارج ۱۴۷ فصل سوم- ‌دفتر ۱۴۶ باب هفتم- ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) ۱۴۹ باب هشتم- قرارداد حمل و نقل ۱۵۳ باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی ۱۵۷ باب دهم- ضمانت ۱۵۸ باب یازدهم- در ورشكستگی ۱۵۹ فصل اول- در كلیات ۱۵۹ فصل دوم- در اعلان ورشكستگی و اثرات آن ۱۵۹ فصل سوم- در تعیین عضو ناظر ۱۶۲ فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه ۱۶۳ فصل پنجم- در مدیر تصفیه ۱۶۴ فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه ۱۶۴ مبحث اول- در كلیات ۱۶۴ مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی ۱۶۶ مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات ۱۶۷ مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه ۱۶۸ مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبكارها ۱۶۹ فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته ۱۷۱ مبحث اول- در دعوت طلبكارها و مجمع عمومی آن‌ها ۱۷۱ مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی ۱۷۲ فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی ۱۷۵ مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشكستگی ۱۷۸ فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك از آن‌ها ۱۸۰ مبحث اول- ‌در طلبكارهایی كه رهینه منقول دارند ۱۸۰ مبحث دوم- ‌در طلبكارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول ۱۸۱ فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول ۱۸۲ فصل دهم- در دعوی استرداد ۱۸۴ فصل یازدهم- در طرق شكایت از احكام صادره راجع به ورشكستگی ۱۸۵ باب دوازدهم- در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب ۱۸۷ فصل اول- در ورشكستگی به تقصیر ۱۸۷ فصل دوم- در ورشكستگی به تقلب ۱۸۹ فصل سوم- در جنحه و جنایاتی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته ۱۸۹ فصل چهارم- در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته ۱۹۱ باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ۱۹۱ باب چهاردهم- اسم تجارتی ۱۹۴ باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ۱۹۵ فصل اول- اشخاص حقوقی ۱۹۵ فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی ۱۹۵ باب شانزدهم- مقررات نهایی ۱۹۶

7,500 تومان

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت (انتشارات چراغ دانش)


ماده‌۱- در اجرای اصل يك‌صد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رئيس قوه قضاییه تشكيل مي‌گردد.
ماده۲- ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضایيه تعیین می‌شود.
تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف‌نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.
ماده۴- قضات ديوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضایي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ‌‌ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضایي كافي است.
تبصره۱- قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضایي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می‌باشند.
تبصره۲- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.
ماده۵- رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجدیدنظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
ماده۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان؛
ب) پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛
پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛
ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
ماده۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
درصورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

3,500 تومان

قانون ثبت اسناد و املاک (انتشارات چراغ دانش)


قانون ثبت اسناد و املاك ‌ ۹ باب اول- تشكيلات اداري ثبت ۹ باب دوم- ثبت عمومی ۱۰ فصل اول – اعلان ثبت و تحديد حدود ۱۰ فصل دوم- اعتراض ۱۳ فصل سوم- در آثار ثبت ۱۸ باب سوم- ثبت اسناد ۳۱ فصل اول- مواد عمومي ۳۱ فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد ۳۵ فصل سوم‌- در امانت اسناد ۳۶ باب چهارم- دفاتر اسناد رسمي ۳۸ باب پنجم- اجرا مفاد اسناد رسمي ۳۸ باب ششم- جرائم و مجازات ۳۹ باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك ۴۴ باب هشتم- مواد مخصوصه ۵۰ از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك ۶۷ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۷۱ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ۷۵ قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۷۹ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ۸۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های ۸۹ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۹۹ فصل‌ اول‌ ـ دفاتر ثبت‌ اسناد و املاک‌ ۹۹ فصل‌ دوم‌ ـ در شماره گذاری‌ املاک‌ و توزیع‌ اظهارنامه‌ ۱۰۰ فصل‌ سوم‌ ـ در درخواست‌ ثبت‌ ۱۰۵ فصل چهارم – در آگهیهای نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ۱۱۲ فصل‌ پنجم‌ ـ در اعتراض‌ ۱۲۰ فصل‌ ششم‌ ـ در ثبت‌ املاک‌ در دفتر املاک‌ و ثبت‌ انتقالات‌ ملک‌ ۱۲۳ فصل‌ هفتم‌ ـ محققین‌ ثبت‌ ۱۳۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۹ آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت ۱۴۱ فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی ۱۴۱ فصل دوم- مواد متفرقه ۱۵۰ آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ۱۵۷ آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک ۱۸۳ فصل اول – تعاریف ۱۸۳ فصل دوم- تشکیلات ۱۸۵ فصل سوم – آموزش و تجهیزات ۱۸۵ فصل چهارم – اجرای کاداستر ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ۱۸۹ فصل اول ـ تعاریف ۱۸۹ فصل دوم ـ صدور اجراییه ۱۹۳ فصل سوم ـ ابلاغ ۱۹۸ فصل چهارم ـ ترتیب اجرا ۲۰۲ فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول ۲۰۷ فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۲۱۵ فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول ۲۱۷ فصل هشتم ـ ارزیابی ۲۲۲ فصل نهم ـ در وثیقه ۲۲۴ فصل دهم ـ در مزایده ۲۲۹ فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرایی ۲۳۷ فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرایی ۲۴۰ فصل سیزدهم ـ شكایت از عملیات اجرایی ۲۴۳ فصل چهاردهم ـ امور متفرقه ۲۴۴ فصل سوم- آثار ثبت ۲۵۱ باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی ۲۷۰ باب ششم- جرائم و مجازات ۲۷۱

7,500 تومان

قانون مجازات اسلامی مصوب 1394 (انتشارات چراغ دانش)


کتاب اول- کلیات ۱۳ بخش اول- مواد عمومی ۱۵ فصل اول- تعاریف ۱۵ فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۱۵ فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۱۷ فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری ۱۹ بخش دوم- مجازات‌ها ۱۹ فصل اول- مجازات‌های اصلی ۱۹ فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۲۴ فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۸ فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۳۰ فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۳۲ فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۴ فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۷ فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۳۸ فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۴۰ فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۴۶ فصل یازدهم- سقوط مجازات ۵۰ مبحث اول- عفو ۵۰ مبحث دوم- نسخ قانون ۵۰ مبحث سوم-گذشت شاکی ۵۰ مبحث چهارم- مرور زمان ۵۲ مبحث پنجم- توبه مجرم ۵۵ مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۵۶ بخش سوم- جرائم ۵۷ فصل اول- شروع به جرم ۵۷ فصل دوم- شرکت در جرم ۵۷ فصل سوم- معاونت در جرم ۵۸ فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۵۹ فصل پنجم- تعدّد جرم ۶۰ فصل ششم- تکرار جرم ۶۲ بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۶۳ فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۶۳ فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۶۴ بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۶۹ فصل اول- مواد عمومی ۶۹ فصل دوم- اقرار ۶۹ فصل سوم- شهادت ۷۱ فصل چهارم- سوگند ۷۵ فصل پنجم- علم قاضی ۷۷ کتاب دوم- حدود ۸۱ بخش اول- مواد عمومی ۸۲ بخش دوم- جرائم موجب حد ۸۳ فصل اول- زنا ۸۳ فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۸۵ فصل سوم- قوّادی ۸۷ فصل چهارم- قذف ۸۷ فصل پنجم- سبّ نبی ۹۰ فصل ششم- مصرف مسکر ۹۱ فصل هفتم- سرقت ۹۱ فصل هشتم- محاربه ۹۴ فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۹۵ کتاب سوم- قصاص ۹۷ بخش اول- مواد عمومی ۹۹ فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۹۹ فصل دوم- تداخل جنایات ۱۰۲ فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۱۰۳ فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۱۰۷ فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۱۱۴ فصل ششم- شرکت در جنایت ۱۱۷ فصل هفتم- اکراه در جنایت ۱۱۹ بخش دوم- قصاص نفس ۱۲۰ بخش سوم- قصاص عضو ۱۲۲ فصل اول- موجب قصاص عضو ۱۲۲ فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۱۲۴ بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۲۸ فصل اول- مواد عمومی ۱۲۸ فصل دوم: اجرای قصاص نفس ۱۳۲ فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۳۳ کتاب چهارم- دیات ۱۳۷ بخش اول- مواد عمومی ۱۳۸ فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۳۸ فصل دوم- ضمان دیه ۱۳۸ فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۳۹ فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۱۴۰ فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۴۵ فصل ششم- موجبات ضمان ۱۴۶ فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۱۵۸ بخش دوم- مقادیر دیه ۱۶۱ فصل اول- دیه نفس ۱۶۱ فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۱۶۲ فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۱۶۶ مبحث اول- دیه مو ۱۶۶ مبحث دوم- دیه چشم ۱۶۸ مبحث سوم- دیه بینی ۱۶۹ مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۱۷۰ مبحث پنجم- دیه لب ۱۷۱ مبحث ششم- دیه زبان ۱۷۲ مبحث هفتم- دیه دندان ۱۷۳ مبحث هشتم- دیه گردن ۱۷۵ مبحث نهم- دیه فک ۱۷۶ مبحث دهم- دیه دست و پا ۱۷۶ مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۱۷۸ مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۱۸۰ مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۱۸۱ مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۱۸۲ مبحث پانزدهم- دیه پستان ۱۸۳ فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۱۸۴ فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۱۸۵ مبحث اول- دیه عقل ۱۸۵ مبحث دوم- دیه شنوایی ۱۸۶ مبحث سوم- دیه بینایی ۱۸۷ مبحث چهارم- دیه بویایی ۱۸۷ مبحث پنجم- دیه چشایی ۱۸۸ مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۱۸۸ مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۱۸۹ فصل ششم- دیه جراحات ۱۹۰ فصل هفتم- دیه جنین ۱۹۳ فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۱۹۵ کتاب پنجم- تعزیرات ۱۹۷ فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۱۹۹ فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات ۲۰۲ فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۲۰۲ فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۲۰۳ فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۰۴ فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها ۲۰۹ فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۲۱۰ فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۲۱۴ فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۲۱۴ فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۲۱۹ فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۲۲۳ فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۲۲۵ فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۲۲۶ فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۲۲۹ فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۲۲۹ فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ۲۳۰ فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۲۳۰ فصل هجدهم- جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی ۲۳۵ فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۲۳۷ فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۲۳۸ فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۲۳۹ فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۲۴۳ فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۲۴۴ فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۲۴۴ فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۲۴۴ فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۲۴۸ فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۲۵۰ فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و ۲۵۲ فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۲۵۵

9,000 تومان

قانون مدنی (انتشارات چراغ دانش)


در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۳ جلد اوّل- در اموال ۱۴ کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۱۴ باب اوّل- در بیان انواع اموال ۱۴ فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۱۴ فصل دوم- در اموال منقوله ۱۵ فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. ۱۶ باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۱۷ فصل اوّل- در مالکیت ۱۷ فصل دوم- در حق اِنتفاع ۱۹ مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۱۹ مبحث دوم- در وقف ۲۱ مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۲۶ فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و ۲۶ آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۲۶ مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۲۶ مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۲۹ مبحث سوم- در حَریم املاک ۳۲ کتاب دوم- در اسباب تملک ۳۳ قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۳۳ باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۳۳ باب دوم- در حِیازت مباحات ۳۴ باب سوم- در معادن ۳۶ باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۳۶ فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۳۶ فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۳۸ باب پنجم- در دفینه ۳۸ باب ششم- در شکار ۳۹ قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۴۰ باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۴۰ فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۴۰ فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۴۰ مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۴۱ مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۴۳ مبحث سوم- در مورد معامله ۴۳ مبحث چهارم- در جهت معامله ۴۴ فصل سوم- در اثر معاملات ۴۴ مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۴۴ مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۴۵ مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۴۶ فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۴۶ مبحث اوّل- در اقسام شرط ۴۶ مبحث دوم- در احکام شرط ۴۷ فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۴۸ فصل ششم- در سقوط تعهدات ۵۱ مبحث اول- در وفای به عهد ۵۱ مبحث دوم- در اقاله ۵۴ مبحث سوم- در اِبراء ۵۴ مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۵۵ مبحث پنجم- در تَهاتُر ۵۵ مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۵۶ باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۵۶ فصل اوّل- در کلیات ۵۶ فصل دوم- در ضَمان قهری ۵۷ مبحث اوّل- در غصب ۵۷ مبحث دوم- در اِتلاف ۶۰ مبحث سوم- در تسبیب ۶۱ مبحث چهارم- در استیفاء ۶۲ باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۶۲ فصل اوّل- در بیع ۶۲ مبحث اوّل- در احکام بیع ۶۲ مبحث دوم- در طرفین معامله ۶۳ مبحث سوم- در مبیع ۶۴ مبحث چهارم- در آثار بیع ۶۶ فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۶۶ فقره دوم- در تسلیم ۶۶ فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۶۹ فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۷۰ مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۷۰ فقره اول- در خیارات ۷۰ اول- در خیار مجلس ۷۰ دوم- در خیار حیوان ۷۱ سوم- در خیار شرط ۷۱ چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۷۱ پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۷۲ ششم- در خیار غَبن ۷۳ هفتم- در خیار عیب ۷۳ هشتم- در خیار تَدلیس ۷۶ نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۷۶ دهم- در خیار تخلف شرط ۷۷ فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۷۷ فصل دوم- در بیع شرط ۷۹ فصل سوم- در مُعاوضه ۸۰ فصل چهارم- در اجاره ۸۰ مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۸۰ مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۸۶ مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۸۶ فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۸۷ فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۸۷ فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۸۸ مبحث اوّل- در مُزارعه ۸۸ مبحث دوم- در مُساقات ۹۱ فصل ششم- در مُضاربه ۹۲ فصل هفتم- در جُعاله ۹۴ فصل هشتم- در شرکت ۹۵ مبحث اوّل- در احکام شرکت ۹۵ مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۹۷ فصل نهم- در ودیعه ۱۰۰ مبحث اول- در کلیات ۱۰۰ مبحث دوم- در تعهدات امین ۱۰۰ مبحث سوم- در تعهدات امانتگذار ۱۰۳ فصل دهم- در عاریه ۱۰۴ فصل یازدهم- در قَرض ۱۰۵ فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۰۶ فصل سیزدهم- در وکالت ۱۰۶ مبحث اول- در کلیات ۱۰۶ مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۰۷ مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۰۸ مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۰۹ فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۱۰ مبحث اول- در کلیات ۱۱۰ مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۱۱ مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۱۲ مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۱۴ فصل پانزدهم- در حواله ۱۱۴ فصل شانزدهم- در کفالت ۱۱۶ فصل هفدهم- در صُلح ۱۱۸ فصل هجدهم- در رهن ۱۲۰ فصل نوزدهم- در هبه ۱۲۳ قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۲۵ قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۲۷ باب اوّل- در وصایا ۱۲۷ فصل اوّل- در کلیات ۱۲۷ فصل دوم- در مّوصی ۱۲۸ فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۲۹ فصل چهارم- در موصی‌له ۱۳۰ فصل پنجم- در وصیّ ۱۳۱ باب دوم- در ارث ۱۳۲ فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۳۲ فصل دوم- در تحقق ارث ۱۳۲ فصل سوم- در شرایط و جملهای از موانع ارث ۱۳۳ فصل چهارم- در حجب ۱۳۵ فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۳۷ فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۳۹ مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۳۹ مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۴۱ مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۴۳ مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۴۶ کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۱۴۷ جلد دوم- در اشخاص ۱۴۸ کتاب اوّل – در کلیات ۱۴۸ کتاب دوم – در تابعیت از قانون مدنی ۱۵۱ کتاب سوم – در اسناد سجل احوال ۱۵۸ کتاب چهارم – در اقامتگاه ۱۶۰ کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر ۱۶۱ کتاب ششم – در قرابت ۱۶۵ کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۱۶۶ باب اوّل – در نکاح ۱۶۶ فصل اوّل- در خواستگاری ۱۶۶ فصل دوم – قابلیت صحّی برای ازدواج ۱۶۷ فصل سوم – در موانع نکاح ۱۶۸ فصل چهارم – شرایط صحّت نکاح ۱۷۱ فصل پنجم – وکالت در نکاح ۱۷۲ فصل ششم – در نکاح منقطع ۱۷۲ فصل هفتم – در مهر ۱۷۲ فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۱۷۶ باب دوم – در انحلال عقد نکاح ۱۷۸ فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۱۷۸ فصل دوم- در طلاق ۱۸۱ مبحث اوّل- در کلیات ۱۸۱ مبحث دوم- در اقسام طلاق ۱۸۲ مبحث سوم- در عدّه ۱۸۳ کتاب هشتم – در اولاد ۱۸۴ باب اوّل- در نَسَب ۱۸۴ باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۱۸۵ باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۱۸۸ کتاب نهم- در خانواده ۱۹۰ فصل اوّل- در الزام به انفاق ۱۹۰ کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۱۹۲ فصل اوّل- در کلیات ۱۹۲ فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۱۹۳ فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۱۹۷ نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۱۹۷ فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۱۹۹ فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۲۰۰ جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادله‌ی اثبات دعوی ۲۰۱ کتاب اول- در اقرار ۲۰۱ باب اوّل- در شرایط اقرار ۲۰۱ باب دوم- در آثار اقرار ۲۰۳ کتاب دوم- در اسناد ۲۰۴ کتاب سوم- در شهادت ۲۰۷ باب اوّل- در موارد شهادت ۲۰۷ باب دوم- در شرایط شهادت ۲۰۹ کتاب چهارم- در اَمارات ۲۱۰ کتاب پنجم- در قَسَم ۲۱۰

7,000 تومان

قانون و آیین دادرسی کار (انتشارات چراغ دانش)


قانون کار ۷ فصل اول- تعاریف كلی و اصول ۷ فصل دوم- قرارداد كار ۸ مبحث اول- تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن ۸ مبحث دوم- تعلیق قرارداد كار ۱۱ مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار ۱۴ مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ۱۷ فصل سوم- شرایط كار ۱۹ مبحث اول- حق السعی ۱۹ مبحث دوم- مدت ۲۴ مبحث سوم- تعطیلات و مرخصیها ۲۷ مبحث چهارم- شرایط كار زنان ۳۰ مبحث پنجم- شرایط كار نوجوانان ۳۱ فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت كار ۳۲ مبحث اول- كلیات ۳۲ مبحث دوم- بازرسی كار ۳۷ فصل پنجم- آموزش و اشتغال ۴۲ مبحث اول- كار آموز و مراكز كارآموزی ۴۲ ۱- مراكز كارآموزی ۴۲ ۲-كارآموز و قرارداد كارآموزی ۴۳ مبحث دوم- اشتغال ۴۶ مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه ۴۷ فصل ششم- تشكلهای كارگری و كارفرمایی ۵۰ فصل هفتم- مذاكرات و پیمانهای دسته جمعی كار ۵۵ فصل هشتم- خدمات رفاهی كارگران ۵۹ فصل نهم- مراجع حل اختلاف ۶۱ فصل دهم- شورای عالی كار ۶۴ فصل یازدهم- جرائم و مجازاتها ۶۶ فصل دوازدهم- مقررات متفرقه ۷۱ آیین دادرسی کـار ۷۷ مقدمه ۷۷ فصل اول ـ اصول کلی ۷۷ فصل دوم ـ صلاحیت ۷۹ فصل سوم ـ وکالت ۸۱ فصل چهارم ـ دادخواست ۸۲ فصل پنجم ـ ابلاغ ۸۴ فصل ششم ـ جلسه رسیدگی ۸۸ فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی ۹۱ فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا ۹۳ فصل نهم ـ رأی ۹۷ فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی ۹۸ فصل یازدهم – سایر مقررات ۹۹ آیین نامه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره ۱۰۱ نشانی ادارات کار تهران ۱۰۳

7,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 3,500 تومان بیشترین: 9,000 تومان
ريال3500 ريال9000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.