بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات  قوانین و مقررات >> قوانین نموداری

قوانین و مقررات >> قوانین نموداری

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

قانون آیین دادرسی مدنی نموداری (انتشارات چراغ دانش)


قانون آیین دادرسی مدنی نموداری کتاب اول- در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ۱۳ کلیات ۱۳ باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۱۵ فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۱۵ فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۲۰ باب دوم – وکالت در دعاوی ۲۲ باب سوم- دادرسی نخستین ۳۱ فصل اول- دادخواست ۳۱ مبحث اول- تقدیم دادخواست ۳۱ مبحث دوم- شرایط دادخواست ۳۲ مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۳۳ مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۳۴ فصل دوم- بهای خواسته ۳۶ فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۳۷ مبحث اول- جریان دادخواست ۳۷ مبحث دوم- ابلاغ ۳۸ مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۴۴ فصل چهارم- جلسه دادرسی ۴۷ فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۵۰ فصل ششم- امور اتفاقی ۵۱ مبحث اول- تأمین خواسته ۵۱ ۱- درخواست تأمین ۵۱ ۲- اقسام تأمین ۵۵ مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۵۷ مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۵۹ مبحث چهارم- دعوای متقابل ۶۰ مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۶۱ فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۶۳ مبحث اول- تأمین دلیل ۶۳ مبحث دوم- اظهارنامه ۶۴ فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۶۵ فصل نهم- سازش و درخواست آن ۷۰ مبحث اول- سازش ۷۰ مبحث دوم- درخواست سازش ۷۱ فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۷۲ مبحث اول- کلیات ۷۲ مبحث دوم- اقرار ۷۳ مبحث سوم- اسناد ۷۴ الف) مواد عمومی ۷۴ ب) انکار و تردید ۷۷ ج) ادعای جعلیت ۷۸ د) رسیدگی به صحت و اصالت سند ۸۰ مبحث چهارم- گواهی ۸۲ مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۸۷ مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۸۹ مبحث هفتم- سوگند ۹۲ مبحث هشتم- نیابت قضایی ۹۷ فصل یازدهم- رای ۹۹ مبحث اول- صدور و انشاء رای ۹۹ مبحث دوم- ابلاغ رای ۱۰۰ مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۱۰۰ مبحث چهارم- واخواهی ۱۰۱ مبحث پنجم- تصحیح رای ۱۰۳ مبحث ششم- دادرسی فوری ۱۰۳ باب چهارم- تجدیدنظر ۱۰۷ فصل اول- احکام و قرارهای قابل‌نقض و تجدیدنظر ۱۰۷ فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۱۰۷ فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۱۰۸ فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۱۱۰ فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۱۱۳ باب پنجم- فرجام‌خواهی ۱۱۸ فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۱۱۸ مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۱۱۸ مبحث دوم- موارد نقض ۱۲۰ مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۱۲۲ مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۱۲۴ مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۱۲۶ مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۱۲۶ مبحث هفتم- فرجام تبعی ۱۲۹ فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۱۳۰ فصل سوم- اعاده دادرسی ۱۳۳ مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۱۳۳ مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۱۳۳ مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۱۳۴ باب ششم- مواعد ۱۳۷ فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۱۳۷ فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۱۳۸ باب هفتم- داوری ۱۴۰ باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۱۵۲ فصل اول- هزینه دادرسی ۱۵۲ فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۱۵۲ باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۱۵۵ فصل اول- کلیات ۱۵۵ فصل دوم- خسارات ۱۵۶ فصل سوم- مستثنیات دین ۱۵۷ سایر مقررات ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی ۱۶۰ فصل اول- قواعد عمومی ۱۶۰ مبحث اول- مقدمات اجرا ۱۶۰ مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۱۶۱ مبحث سوم- ترتیب اجرا ۱۶۳ فصل دوم- توقیف اموال ۱۶۸ مبحث اول- مقررات عمومی ۱۶۸ مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۱۷۰ مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۱۷۱ مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۱۷۲ مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۱۷۳ مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه ۱۷۴ مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۱۷۶ مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۱۷۷ مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۱۷۷ مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۱۷۸ فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۱۷۹ مبحث اول- فروش اموال منقول ۱۷۹ مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۱۸۲ فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۱۸۳ فصل ششم- حق تقدم ۱۸۴ فصل هفتم- تأدیه طلب ۱۸۵ فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۱۸۶ فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۱۸۸ قانون شورای حل اختلاف ۱۹۱ مبحث اول- مقررات عمومی ۱۹۱ مبحث دوم- تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب ۱۹۱ مبحث سوم- شرایط عضویت ۱۹۱ مبحث چهارم- صلاحیت شورا ۱۹۳ مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا ۱۹۵ مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رای ۱۹۶ مبحث هفتم- سایر مقررات ۱۹۸ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۲۰۱ مقایسه مواعد و موضوعات مشابه ۲۰۷ مواعد در قانون ۲۰۷ جهات رسیدگی و دارندگان حق درخواست رسیدگی ۲۱۶ بررسی دعاوی طاری ۲۱۹ مقایسه تامین خواسته با دستور موقت ۲۲۱ انواع مال و دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مربوطه ۲۲۳ انواع دعاوی تصرف ۲۲۶ حقوق اصحاب دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی ۲۲۶ بررسی دعاوی از نظر مالی و غیرمالی ۲۲۷ هزینه دادرسی مطابق تعرفه جدید ۲۲۸ هزینه شکایات کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل ۲۳۰ هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ۲۳۱ انواع ایرادات قابل طرح در جلسه رسیدگی ۲۳۱ شرایط تحقق اعتبار امر امر مختومه ۲۳۲ جمع بندی تطبیقی دعاوی طاری ۲۳۳ طرق رسیدگی در امور مدنی ۲۳۴ آراء و احکام قابل تجدیدنظرخواهی ۲۳۸ آراء و احکام قابل فرجام خواهی ۲۳۹

12,000 تومان

قانون آیین دادرسی مدنی نموداری (انتشارات چراغ دانش)


کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ ۱۱ کلیات ۱۱ باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۱۴ فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۱۴ فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۱۹ باب دوم- وکالت در دعاوی ۲۱ باب سوم- دادرسی نخستین ۳۰ فصل اول- دادخواست ۳۰ مبحث اول- تقدیم دادخواست ۳۰ مبحث دوم- شرایط دادخواست ۳۱ مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۳۲ مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۳۳ فصل دوم- بهای خواسته ۳۵ فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۳۷ مبحث اول- جریان دادخواست ۳۷ مبحث دوم- ابلاغ ۳۸ مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۴۵ فصل چهارم- جلسه دادرسی ۴۸ فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۵۲ فصل ششم- امور اتفاقی ۵۴ مبحث اول- تأمین خواسته ۵۴ ۱- درخواست تأمین ۵۴ ۲- اقسام تأمین ۵۹ مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۶۱ مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۶۳ مبحث چهارم- دعوای متقابل ۶۵ مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۶۶ فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۶۸ مبحث اول- تأمین دلیل ۶۸ مبحث دوم- اظهارنامه ۶۹ فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۷۰ فصل نهم- سازش و درخواست آن ۷۶ مبحث اول- سازش ۷۶ مبحث دوم- درخواست سازش ۷۸ فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۸۰ مبحث اول- کلیات ۸۰ مبحث دوم- اقرار ۸۱ مبحث سوم- اسناد ۸۲ الف- مواد عمومی ۸۲ ب- انکار و تردید ۸۶ ج- ادعای جعلیت ۸۷ د- رسیدگی به صحت و اصالت سند ۸۹ مبحث چهارم- گواهی ۹۱ مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۹۷ مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۹۹ مبحث هفتم- سوگند ۱۰۳ مبحث هشتم- نیابت قضایی ۱۱۰ فصل یازدهم- رأی ۱۱۱ مبحث اول- صدور و انشای رأی ۱۱۱ مبحث دوم- ابلاغ رأی ۱۱۲ مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۱۱۳ مبحث چهارم- واخواهی ۱۱۴ مبحث پنجم- تصحیح رأی ۱۱۶ مبحث ششم- دادرسی فوری ۱۱۷ باب چهارم- تجدیدنظر ۱۲۰ فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۱۲۰ فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۱۲۱ فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۱۲۳ فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۱۲۴ فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۱۲۷ باب پنجم- فرجام‌خواهی ۱۳۲ فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۱۳۲ مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۱۳۲ مبحث دوم- موارد نقض ۱۳۵ مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۱۳۸ مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۱۴۱ مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۱۴۳ مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۱۴۳ مبحث هفتم- فرجام تبعی ۱۴۷ فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۱۴۸ فصل سوم- اعاده دادرسی ۱۵۱ مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۱۵۱ مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۱۵۲ مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۱۵۳ باب ششم- مواعد ۱۵۶ فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۱۵۶ فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۱۵۸ باب هفتم- داوری ۱۵۹ باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۱۷۴ فصل اول- هزینه دادرسی ۱۷۴ فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۱۷۵ باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۱۷۸ فصل اول- کلیات ۱۷۸ فصل دوم- خسارات ۱۷۹ فصل سوم- مستثنیات دین ۱۸۱ سایر مقررات ۱۸۲ قانون شورای حل اختلاف ۱۸۳ مبحث اول- مقررات عمومی ۱۸۳ مبحث دوم- تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب ۱۸۳ مبحث سوم- شرایط عضویت ۱۸۴ مبحث چهارم- صلاحیت شورا ۱۸۵ مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا ۱۸۸ مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی ۱۸۹ مبحث هفتم- سایر مقررات ۱۹۱ قانون تملک آپارتمانها ۱۹۵ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها ۲۰۳ بخش اول- قسمت های مختلف ساختمان ۲۰۳ فصل اول‌- قسمت های اختصاصی‌ ۲۰۳ فصل دوم- قسمت های مشترک ۲۰۳ بخش دوم- اداره امور ساختمان ۲۰۵ فصل اول‌- مجمع عمومی‌ ۲۰۵ طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر ۲۰۵ فصل دوم‌- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌ ۲۰۷ فصل سوم‌- هزینه‌های مشترک‌ ۲۰۸ فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۲۰۹ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۲۱۱

8,500 تومان

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری (انتشارات چراغ دانش)


بخش اول- کلیات ۹ فصل اول- تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم ۹ فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۱۱ بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۱۷ فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۱۷ فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۱۸ فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۳۱ فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۴۵ مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۴۵ فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۵۸ فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۷۵ مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۷۵ مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۸۹ فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضائی ۹۴ فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۱۱۵ فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۱۲۳ فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۱۲۵ بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۱۲۹ فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱۲۹ فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۱۴۱ فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۱۴۵ مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۱۴۵ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۱۵۴ مبحث سوم- صدور رأی ۱۵۸ فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۱۶۲ مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۱۶۲ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۱۶۶ مبحث سوم- صدور رأی ۱۶۹ فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۱۷۰ فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۱۷۱ مبحث اول- تشکیلات ۱۷۱ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۱۷۳ فصل هفتم- احاله ۱۷۵ فصل هشتم- رد دادرس ۱۷۶ بخش چهارم- اعتراض به آراء ۱۸۱ فصل اول- کلیات ۱۸۱ فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۱۸۸ فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۱۹۴ فصل چهارم- اعاده دادرسی ۲۰۱ بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۲۰۷ فصل اول- کلیات ۲۰۷ فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۲۱۷ فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۲۲۵ فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری ۲۳۰ فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط ۲۳۳ بخش ششم- هزینه دادرسی ۲۳۹ بخش هفتم- سایر مقررات ۲۴۳ بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرایم نيروهاي مسلح ۲۴۷ فصل اول ـ كليات ۲۴۷ فصل دوم ـ تشكيلات دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ۲۴۹ فصل سوم ـ صلاحيت ۲۵۴ فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ۲۵۶ مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان ۲۵۶ مبحث دوم ـ كارشناسي ۲۶۱ مبحث سوم ـ احضار ۲۶۱ مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت ۲۶۳ مبحث پنجم ـ مرور زمان ۲۶۶ فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي ۲۶۷ فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي ۲۶۸ فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي ۲۷۰ فصل هشتم ـ اجراي احكام ۲۷۱ فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه‌ها‌ي نظامي ۲۷۲ بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي ۲۷۵ بخش دهم ـ آيين دادرسي جرایم رايانه‌اي ۲۸۷ بخش يازدهم ـ آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقي ۲۹۷ بخش دوازدهم ـ سایر مقررات ۳۰۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ۳۰۲ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۳۱۰ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۱۳ مقایسه مواعد و موضاعات مشابه ۳۱۷ مقایسه نظام اتهامی و نظام تفتیشی ۳۱۷ ویژگی های نظام مختلط یا فرانسوی ۳۱۷ ضمانت اجراهای مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری ۳۱۸ ضمانت اجراهای مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری ۳۲۰ مجازاتهای ارجاع شده به قانون مجازات اسلامی ۳۲۰ محکومیت های انتظامی تا درجه ۴ ۳۲۰ آرای قابل اعتراض ۳۲۲ آراء قابل اعتراض ظرف مدت سه روز ۳۲۲ آراء قابل اعتراض ظرف مدت پنج روز ۳۲۲ آراء قابل اعتراض ظرف مدت هفت روز ۳۲۲ آراء قابل اعتراض ظرف مدت ده روز ۳۲۲ آراء قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز ۳۲۴ آراء قابل اعتراض ظرف مدت یک ماه ۳۲۴ آراء قابل اعتراض ظرف مدت دو ماه ۳۲۵ آراء قابل اعتراض ظرف مدت مهلت اعتراض به قرارها ۳۲۵ روابط دادستان و بازپرس ۳۲۵ اختلافات بین دادستان و بازپرس در امور قضایی ۳۲۵ مواردی که باید به تایید دادستان برسد ۳۲۵ مواردی که باید به اطلاع دادستان برسد ۳۲۷ موارد اختلافی بین دادستان و بازپرس که دادگاه حل اختلاف میکند ۳۲۸ موارد رسیدگی‌های خارج از نوبت ۳۲۹ قوانین نسخ شده توسط قانون آیین دادرسی کیفری ۳۳۱ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۳۱ قوانین نسخ شده توسط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۳۳۳ قوانین نسخ شده توسط قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ ۳۳۳ دادگاه های صلاحیت دار ذاتی برای رسیدگی به جرایم ۳۳۴ دادگاه کیفری یک (مواد ۲۹۶ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک) ۳۳۴ دادگاه کیفری دو (مواد ۲۹۵ و۳۰۱ ق. آ.د.ک) ۳۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان (مواد ۴۲۶، ۴۲۷ ،۴۲۸ ق.آ.د.ک) ۳۳۴ دادگاه انقلاب (مواد ۲۹۷ و ۳۰۳ ق.آ.د.ک) ۳۳۵ دادگاه اطفال و نوجوانان (مواد۲۹۸ و۳۰۴ ق.آ.د.ک) ۳۳۶ دادگاه عمومی بخش (ماده ۲۹۹ ق.آ.د.ک) ۳۳۶ دادگاه نظامی یک (مواد ۵۸۳ و ۵۸۵ ق.آ.د.ک) ۳۳۷ دادگاه نظامی دو ۳۳۷ دادگاه تجدیدنظر نظامی ۳۳۸ دادگاه ویژه روحانیت (مواد ۲ و ۱۳ ق. و. د روحانیت) ۳۳۸ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت ۳۳۹ شورای حل اختلاف (مواد ۳ ،۴ ، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ق.ش.ح.ا) ۳۳۹ دیوان عالی کشور (مواد ۴۲۸ ،۴۴۴ ،۴۶۲ و ۴۶۳ ق.آ.د.ک) ۳۴۱ مواعد مرور زمان کیفری تعقیب و رسیدگی ۳۴۳ در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل: ۳۴۳ در جرایم تعزیری درجه ۴ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل: ۳۴۳ در جرایم تعزیری درجه ۵ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل: ۳۴۳ در جرایم تعزیری درجه ۶ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل: ۳۴۴ در جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ ؛ جرایم با مجازاتهای ذیل: ۳۴۵ مبداء مرور زمان در جرائم ۳۴۵ اثر توبه در جرائم ۳۴۶ دستورات ضمن قرار تعلیق تعقیب (م۸۱ ق.آ.د.ک) ۳۴۷ جرایمی که نیازمند تشکیل پرونده شخصیتی هستند ۳۴۸ جرایم ارتکابی توسط بزرگسالان ۳۴۸ جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان ۳۴۸ مدت های قرار بازداشت ۳۴۹

11,000 تومان

قانون اجرای احکام مدنی نمودار درختی (انتشارات چراغ دانش)


قانون اجرای احکام مدنی.. ۷
فصل اول- قواعد عمومی.. ۷
مبحث اول- مقدمات اجرا ۷
مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۱۱
مبحث سوم- ترتیب اجرا ۱۴
فصل دوم- توقیف اموال. ۲۸
مبحث اول- مقررات عمومی. ۲۸
مبحث دوم- در توقیف اموال منقول. ۳۳
مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول. ۳۶
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول. ۳۸
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۴۰
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است.. ۴۳
مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین. ۴۷
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول. ۴۸
مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول. ۴۹
مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول. ۵۱
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۵۲
مبحث اول- فروش اموال منقول. ۵۲
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول. ۵۹
فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث.. ۶۲
فصل ششم- حق تقدم. ۶۴
فصل هفتم- تأدیه طلب.. ۶۵
فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی.. ۶۷
فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی.. ۷۱
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۷۷

10,000 تومان

قانون تجارت نمودار درختی (انتشارات چراغ دانش)


قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت.. ۹ باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی. ۹ باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی. ۱۲ فصل اول- دفاتر تجارتی. ۱۲ فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی. ۱۵ باب سوم- ‌شركت‌های تجارتی. ۱۷ فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شركت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت.. ۱۹ مبحث اول- ‌شركت‌های سهامی. ۱۹ بخش ۱- تعریف و تشكیل شركت سهامی. ۱۹ بخش ۲- سهام ۳۲ ‌بخش ۳- تبدیل سهام ۴۰ بخش ۴- اوراق قرضه ۴۴ ‌بخش ۵- مجامع عمومی. ۵۲ بخش ۶- هیأت مدیره ۶۵ بخش ۷- بازرسان. ۸۲ بخش ۸- تغییرات در سرمایه شركت. ۸۷ بخش ۹- انحلال و تصفیه ۱۰۵ بخش ۱۰- حساب‌های شركت. ۱۱۹ بخش ۱۱- مقررات جزایی. ۱۲۵ مبحث دوم- شركت با مسئولیت محدود ۱۵۷ مبحث سوم- شركت تضامنی. ۱۶۳ مبحث چهارم- در شركت مختلط غیر سهامی. ۱۷۲ مبحث پنجم- شركت مختلط سهامی. ۱۷۸ مبحث ششم- شركت نسبی. ۱۸۵ مبحث هفتم- ‌شركت‌های تعاونی تولید و مصرف. ۱۸۶ فصل سوم- ‌در تصفیه امور شركت‌ها ۱۹۰ فصل چهارم- مقررات مختلفه ۱۹۴ باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چك.. ۱۹۸ فصل اول- برات. ۱۹۸ مبحث اول- صورت برات. ۱۹۸ مبحث دوم- در قبول و نكول. ۱۹۹ مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث. ۲۰۲ مبحث چهارم- در وعده برات. ۲۰۲ مبحث پنجم- ظهرنویسی. ۲۰۳ مبحث ششم- مسئولیت. ۲۰۴ مبحث هفتم- در پرداخت. ۲۰۶ مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث. ۲۱۱ مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات. ۲۱۲ مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست) ۲۱۷ مبحث یازدهم- برات رجوعی. ۲۱۹ مبحث دوازدهم- قوانین خارجی. ۲۲۲ فصل دوم- در فته ‌طلب. ۲۲۳ فصل سوم- چك.. ۲۲۴ فصل چهارم- در مرور زمان. ۲۲۶ باب پنجم- اسناد در وجه حامل. ۲۲۸ باب ششم- دلالی. ۲۳۲ فصل اول- كلیات. ۲۳۲ فصل دوم- اجرت دلال و مخارج. ۲۳۵ ‌فصل سوم – دفتر ۲۳۷ باب هفتم- ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) ۲۳۸ باب هشتم- قرارداد حمل و نقل. ۲۴۵ باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی. ۲۵۳ باب دهم- ضمانت.. ۲۵۵ باب یازدهم- در ورشكستگی. ۲۵۸ فصل اول- در كلیات. ۲۵۸ فصل دوم- در اعلان ورشكستگی و اثرات آن. ۲۵۸ فصل سوم- در تعیین عضو ناظر ۲۶۳ فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشكسته ۲۶۴ فصل پنجم- در مدیر تصفیه ۲۶۶ فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه ۲۶۶ مبحث اول- در كلیات. ۲۶۶ مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی. ۲۷۰ مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات. ۲۷۲ مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه ۲۷۴ مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبكارها ۲۷۴ فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته ۲۸۰ مبحث اول- در دعوت طلبكارها و مجمع عمومی آن‌ها ۲۸۰ مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی. ۲۸۱ فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی. ۲۸۱ فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی. ۲۸۵ فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی. ۲۸۷ مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشكستگی. ۲۹۱ فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك از آن‌ها ۲۹۶ مبحث اول- ‌در طلبكارهایی كه رهینه منقول دارند ۲۹۶ مبحث دوم- طلبكارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند ۲۹۷ فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول. ۲۹۹ فصل دهم- در دعوی استرداد ۳۰۱ فصل یازدهم- در طرق شكایت از احكام صادره راجع به ورشكستگی. ۳۰۴ باب دوازدهم- در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب.. ۳۰۷ فصل اول- در ورشكستگی به تقصیر ۳۰۷ فصل دوم- در ورشكستگی به تقلب. ۳۱۰ فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشكسته ۳۱۱ فصل چهارم- در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگی به تقصیر یا تقلب. ۳۱۴ باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ۳۱۵ باب چهاردهم- اسم تجارتی. ۳۲۰ باب پانزدهم- شخصیت حقوقی. ۳۲۱ فصل اول- اشخاص حقوقی. ۳۲۱ فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی. ۳۲۲ باب شانزدهم- مقررات نهایی. ۳۲۳ قانون صدور چک… ۳۵۲

11,000 تومان

قانون تجارت نمودار درختی به همراه قوانین خاص (انتشارات چراغ دانش)


قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت.. ۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت.. ۱۹ قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸٫ ۲۵۳ قانون صدور چک… ۲۹۳ مقایسه موضوعات و مواعد مشابه در قانون تجارت.. ۳۰۷ فهرست جزیی قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت.. ۱۱ باب اول/‌تجار و معاملات تجارتی.. ۱۱ باب دوم / دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.. ۱۴ فصل اول- دفاتر تجارتی.. ۱۴ فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی.. ۱۷ باب سوم/ شركت‌های تجارتی.. ۱۸ فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شركت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت.. ۱۹ مبحث اول- ‌شركت‌های سهامی.. ۱۹ بخش۱- تعریف و تشكیل شركت سهامی.. ۱۹ بخش ۲- سهام. ۲۹ ‌بخش ۳- تبدیل سهام. ۳۵ بخش ۴- اوراق قرضه. ۳۷ ‌بخش ۵- مجامع عمومی.. ۴۴ بخش ۶- هیأت مدیره. ۵۳ بخش ۷- بازرسان. ۶۵ بخش ۸- تغییرات در سرمایه شركت.. ۶۹ بخش ۹- انحلال و تصفیه. ۸۳ بخش ۱۰- حساب‌های شركت.. ۹۳ بخش ۱۱- مقررات جزایی.. ۹۷ مبحث دوم- شركت با مسئولیت محدود. ۱۲۱ مبحث سوم- شركت تضامنی.. ۱۲۶ مبحث چهارم- در شركت مختلط غیر سهامی.. ۱۳۲ مبحث پنجم- شركت مختلط سهامی.. ۱۳۷ مبحث ششم- شركت نسبی.. ۱۴۱ مبحث هفتم- ‌شركت‌های تعاونی تولید و مصرف.. ۱۴۳ فصل سوم- ‌در تصفیه امور شركت‌ها ۱۴۵ فصل چهارم- مقررات مختلفه. ۱۴۹ باب چهارم/ ‌برات- فته‌طلب- چك… ۱۵۲ فصل اول- برات.. ۱۵۲ مبحث اول- صورت برات.. ۱۵۲ مبحث دوم- در قبول و نكول. ۱۵۳ مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث.. ۱۵۵ مبحث چهارم- در وعده برات.. ۱۵۵ مبحث پنجم- ظهرنویسی.. ۱۵۶ مبحث ششم- مسئولیت.. ۱۵۷ مبحث هفتم- در پرداخت.. ۱۵۸ مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث.. ۱۶۲ مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات.. ۱۶۳ مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست) ۱۶۷ مبحث یازدهم- برات رجوعی.. ۱۶۹ مبحث دوازدهم- قوانین خارجی.. ۱۷۱ فصل دوم- در فته ‌طلب.. ۱۷۲ فصل سوم- چك… ۱۷۲ فصل چهارم- در مرور زمان. ۱۷۴ باب پنجم/ اسناد در وجه حامل.. ۱۷۶ باب ششم/ دلالی.. ۱۷۹ فصل اول- كلیات.. ۱۷۹ فصل دوم- اجرت دلال و مخارج. ۱۸۱ ‌فصل سوم – دفتر. ۱۸۳ باب هفتم/ ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) ۱۸۴ باب هشتم/ قرارداد حمل و نقل.. ۱۸۹ باب نهم / قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی.. ۱۹۵ باب دهم/ ضمانت.. ۱۹۷ باب یازدهم/ در ورشكستگی.. ۱۹۹ فصل اول- در كلیات.. ۱۹۹ فصل دوم- در اعلان ورشكستگی و اثرات آن. ۱۹۹ فصل سوم- در تعیین عضو ناظر. ۲۰۳ فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشكسته. ۲۰۳ فصل پنجم- در مدیر تصفیه. ۲۰۵ فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه. ۲۰۶ مبحث اول- در كلیات.. ۲۰۶ مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی.. ۲۰۹ مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات.. ۲۱۰ مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه. ۲۱۲ مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبكارها ۲۱۲ فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته. ۲۱۶ مبحث اول- در دعوت طلبكارها و مجمع عمومی آن‌ها ۲۱۶ مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی.. ۲۱۷ فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی.. ۲۱۷ فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی.. ۲۲۰ فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی.. ۲۲۱ مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشكستگی.. ۲۲۴ فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك از آن‌ها ۲۲۷ مبحث اول- ‌در طلبكارهایی كه رهینه منقول دارند. ۲۲۷ مبحث دوم- طلبكارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند. ۲۲۸ فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول. ۲۲۹ فصل دهم- در دعوی استرداد. ۲۳۱ فصل یازدهم- در طرق شكایت از احكام صادره راجع به ورشكستگی.. ۲۳۴ باب دوازدهم/ در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب.. ۲۳۶ فصل اول- در ورشكستگی به تقصیر. ۲۳۶ فصل دوم- در ورشكستگی به تقلب.. ۲۳۸ فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشكسته. ۲۳۹ فصل چهارم- در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگی به تقصیر یا تقلب ۲۴۱ باب سیزدهم/ در اعاده اعتبار. ۲۴۲ باب چهاردهم/ اسم تجارتی.. ۲۴۶ باب پانزدهم/ شخصیت حقوقی.. ۲۴۷ فصل اول- اشخاص حقوقی.. ۲۴۷ فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی.. ۲۴۸ باب شانزدهم/ مقررات نهایی.. ۲۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸٫ ۲۵۳ مبحث اول – سازمان اداره تصفیه. ۲۵۳ مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه. ۲۵۶ مبحث سوم – دعوت بستانکاران‌.. ۲۵۹ مبحث چهارم – اداره اموال‌.. ۲۶۰ مبحث پنجم – رسیدگی به مطالبات‌.. ۲۶۲ مبحث ششم – تصفیه. ۲۶۴ مبحث هفتم – تقسیم وجوه حاصله از فروش‌… ۲۶۷ مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی‌.. ۲۶۸ مبحث نهم – مقررات مالی‌.. ۲۶۸ مبحث دهم – مقررات مخصوص‌… ۲۷۰ قانون صدور چک… ۲۹۳ مقایسه موضوعات و مواعد مشابه در قانون تجارت.. ۳۰۷ شرکت های سهامی عام و خاص… ۳۰۷ شرکت های با مسئولیت محدود. ۳۰۹ شرکت های تضامنی.. ۳۱۰ شرکت های مختلط سهامی.. ۳۱۲ شرکت مختلط غیرسهامی.. ۳۱۳ شرکت های تعاونی.. ۳۱۴ اکثریت های قانونی برای تصمیمات شرکتها ۳۱۵ اکثریت با نصف به علاوه یک… ۳۱۵ اکثریت با حداقل نصف.. ۳۱۵ اکثریت با حداقل یک سوم. ۳۱۵ اکثریت با بیش از نصف.. ۳۱۶ اکثریت با نصف به علاوه یک… ۳۱۶ اکثریت با بیش از یک سوم. ۳۱۶ اکثریت با دو سوم. ۳۱۷ اکثریت با اکثریت نسبی.. ۳۱۷ اکثریت با نصف به علاوه یک… ۳۱۷ اکثریت با یک پنجم. ۳۱۸ اکثریت با سه چهارم. ۳۱۸ اکثریت با اتفاق آراء. ۳۱۹ اکثریت با حداقل سه چهارم. ۳۲۱ اکثریت با عددی شرکاء. ۳۲۱ اکثریت با حداقل نصف به علاوه یک… ۳۲۲ اکثریت با اکثریت سه چهارم. ۳۲۳ اکثریت با اکثریت.. ۳۲۳

18,000 تومان

قانون ثبت اسناد و املاک – نمودار درختی (انتشارات چراغ دانش)


قانون ثبت اسناد و املاك ‌ ۷ باب اول- تشكيلات اداري ثبت.. ۷ باب دوم- ثبت عمومی. ۹ فصل اول – اعلان ثبت و تحديد حدود ۹ فصل دوم- اعتراض… ۱۳ فصل سوم- در آثار ثبت.. ۱۹ باب سوم- ثبت اسناد ۴۰ فصل اول- مواد عمومي. ۴۰ فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد ۴۷ فصل سوم‌- در امانت اسناد. ۵۰ باب چهارم- دفاتر اسناد رسمي. ۵۲ باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمي. ۵۲ باب ششم- جرائم و مجازات.. ۵۳ باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك.. ۶۲ باب هشقانون ثبت اسناد و املاکتم- مواد مخصوصه. ۷۰ از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك.. ۹۹ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی.. ۱۰۳ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض… ۱۰۹ قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک.. ۱۱۵ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری.. ۱۲۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها ۱۲۷ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک.. ۱۴۳ فصل‌ اول‌ – دفاتر ثبت‌ اسناد و املاک‌ ۱۴۳ فصل‌ دوم‌ – در شماره‌گذاری‌ املاک‌ و توزیع‌ اظهارنامه‌ ۱۴۵ فصل‌ سوم‌ – در درخواست‌ ثبت‌ ۱۵۲ فصل چهارم – در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک.. ۱۶۲ فصل‌ پنجم‌ – در اعتراض‌ ۱۷۳ فصل‌ ششم‌ – در ثبت‌ املاک‌ در دفتر املاک‌ و ثبت‌ انتقالات‌ ملک‌ ۱۷۸ فصل‌ هفتم‌ – محققین‌ ثبت‌ ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک.. ۱۹۹ آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی.. ۲۰۱ فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای‌عالی. ۲۰۱ فصل دوم- مواد متفرقه. ۲۱۵ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷٫ ۲۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه. ۲۲۳ آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک.. ۲۶۱ فصل اول – تعاریف.. ۲۶۱ فصل دوم- تشکیلات.. ۲۶۴ فصل سوم – آموزش و تجهیزات.. ۲۶۵ فصل چهارم – اجرای کاداستر ۲۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت.. ۲۷۱ فصل اول- تعاریف.. ۲۷۱ فصل دوم – صدور اجراییه. ۲۷۷ فصل سوم – ابلاغ. ۲۸۳ فصل چهارم – ترتیب اجرا ۲۹۱ فصل پنجم – بازداشت اموال منقول. ۳۰۰ فصل ششم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث.. ۳۱۳ فصل هفتم – بازداشت اموال غیرمنقول. ۳۱۸ فصل هشتم – ارزیابی. ۳۲۶ فصل نهم – در وثیقه. ۳۲۹ فصل دهم – در مزایده ۳۳۸ فصل یازدهم – تخلیه و ختم عملیات اجرایی. ۳۵۲ فصل دوازدهم – هزینه‌های اجرایی. ۳۵۶ فصل سیزدهم – شكایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شكایات.. ۳۶۱ فصل چهاردهم – امور متفرقه ۳۶۳

13,000 تومان

قانون مجازات اسلامی نمودار درختی (جیبی)(انتشارات چراغ دانش)


کتاب اول – کلیات ۱۱ بخش اول- مواد عمومی ۱۱ فصل اول- تعاریف ۱۱ فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان ۲ فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان ۶ فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازاتها ۸ بخش دوم- مجازات‌ها ۹ فصل اول- مجازات‌های اصلی ۹ فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۱۶ فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۳ فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۲۷ فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۲۹ فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۳ فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۷ فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۳۸ فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۴۱ فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ۴۸ فصل یازدهم- سقوط مجازات ۵۳ مبحث اول- عفو ۵۳ مبحث دوم- نسخ قانون ۵۴ مبحث سوم- گذشت شاکی ۵۴ مبحث چهارم- مرور زمان ۵۷ مبحث پنجم- توبه مجرم ۶۱ مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۶۳ بخش سوم- جرایم ۶۴ فصل اول- شروع به جرم ۶۴ فصل دوم- شرکت در جرم ۶۵ فصل سوم- معاونت در جرم ۶۶ فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته ۶۹ فصل پنجم- تعدّد جرم ۷۰ فصل ششم- تکرار جرم ۷۴ بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۷۵ فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۷۵ فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۷۷ بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۸۳ فصل اول- مواد عمومی ۸۳ فصل دوم- اقرار ۸۵ فصل سوم- شهادت ۸۷ فصل چهارم- سوگند ۹۳ فصل پنجم- علم قاضی ۹۵ بخش ششم- مسایل متفرقه ۹۶ کتاب دوم- حدود ۱۰۵ بخش اول- مواد عمومی ۱۰۵ بخش دوم- جرایم موجب حد ۱۰۶ فصل اول- زنا ۱۰۶ فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۱۱۰ فصل سوم- قوّادی ۱۱۲ فصل چهارم- قذف ۱۱۳ فصل پنجم- سبّ نبی ۱۱۸ فصل ششم- مصرف مسکر ۱۱۹ فصل هفتم- سرقت ۱۲۰ فصل هشتم- محاربه ۱۲۳ فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۱۲۴ کتاب سوم – قصاص ۱۲۹ بخش اول- مواد عمومی ۱۲۹ فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۱۲۹ فصل دوم- تداخل جنایات ۱۳۳ فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۱۳۶ فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۱۴۲ فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۱۵۰ فصل ششم- شرکت در جنایت ۱۵۶ فصل هفتم- اکراه در جنایت ۱۵۸ بخش دوم- قصاص نفس ۱۶۰ بخش سوم- قصاص عضو ۱۶۲ فصل اول- موجب قصاص عضو ۱۶۲ فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۱۶۴ بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۷۰ فصل اول- مواد عمومی ۱۷۰ فصل دوم- اجرای قصاص نفس ۱۷۶ فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۷۷ کتاب چهارم – دیات ۱۸۱ بخش اول- مواد عمومی ۱۸۱ فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۸۱ فصل دوم- ضمان دیه ۱۸۲ فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۸۳ فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۱۸۵ فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۹۲ فصل ششم- موجبات ضمان ۱۹۳ فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۲۰۷ بخش دوم- مقادیر دیه ۲۱۱ فصل اول- دیه نفس ۲۱۱ فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۲۱۳ فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۲۱۸ مبحث اول- دیه مو ۲۱۸ مبحث دوم- دیه چشم ۲۲۲ مبحث سوم- دیه بینی ۲۲۳ مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۲۲۵ مبحث پنجم- دیه لب ۲۲۷ مبحث ششم- دیه زبان ۲۲۸ مبحث هفتم- دیه دندان ۲۳۰ مبحث هشتم- دیه گردن ۲۳۳ مبحث نهم- دیه فک ۲۳۴ مبحث دهم- دیه دست و پا ۲۳۵ مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۲۳۸ مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۲۴۰ مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۲۴۱ مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۲۴۲ مبحث پانزدهم- دیه پستان ۲۴۴ فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۲۴۵ فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۲۴۶ مبحث اول- دیه عقل ۲۴۶ مبحث دوم- دیه شنوایی ۲۴۷ مبحث سوم- دیه بینایی ۲۴۸ مبحث چهارم- دیه بویایی ۲۴۹ مبحث پنجم- دیه چشایی ۲۵۰ مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۲۵۱ مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۲۵۲ فصل ششم- دیه جراحات ۲۵۳ فصل هفتم- دیه جنین ۲۵۸ فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۲۶۰ کتاب پنجم – تعزیرات ۲۶۲ فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۲۶۲ فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به ۲۶۹ فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۲۷۰ فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۲۷۱ فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۷۴ فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها ۲۸۶ فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۲۸۸ فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۲۹۳ فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۲۹۵ فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۳۰۲ فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۳۱۰ فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۳۱۴ فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۳۱۵ فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۳۲۱ فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۳۲۲ فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ۳۲۳ فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال ۳۲۳ فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی ۳۳۰ فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ۳۳۳ فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۳۳۵ فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۳۳۶ فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۳۴۳ فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۳۴۴ فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۳۴۴ فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال ۳۴۵ فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۳۵۲ فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۳۵۶ فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات ۳۵۹ فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ۳۶۴ قانون جرایم رایانه‌ای ۳۷۱ بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۳۷۱ فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های ۳۷۱ مبحث یکم- دسترسی غیر مجاز ۳۷۱ مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۳۷۱ مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای ۳۷۲ فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه ۳۷۵ مبحث یکم- جعل رایانه‌ای ۳۷۵ مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های ۳۷۶ فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۳۷۸ فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۳۸۰ فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۳۸۳ فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص ۳۸۵ فصل هفتم- سایر جرایم ۳۹۱ فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۳۹۲ بخش دوم- آیین دادرسی ۳۹۴ فصل یکم- صلاحیت ۳۹۴ بخش سوم- سایر مقررات ۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۳۹۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس ۴۰۱ آراء وحدت رویه کیفری جدید ۴۱۵

13,000 تومان

قانون مجازات اسلامی نمودار درختی (رقعی) (انتشارات چراغ دانش)


بخش اول- مواد عمومی.. ۱۳ فصل اول- تعاریف.. ۱۳ فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان ۱۳ فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان ۱۸ فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری ۲۰ بخش دوم- مجازات‌ها ۲۱ فصل اول- مجازات‌های اصلی.. ۲۱ فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. ۲۸ فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها.. ۳۴ فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۳۷ فصل پنجم- تعویق صدور حکم.. ۳۹ فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات.. ۴۳ فصل هفتم- نظام نیمه آزادی.. ۴۷ فصل هشتم- نظام آزادی مشروط.. ۴۸ فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس.. ۵۱ فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۵۸ فصل یازدهم- سقوط مجازات.. ۶۳ بخش سوم- جرایم.. ۷۳ فصل اول- شروع به جرم.. ۷۳ فصل دوم- شرکت در جرم.. ۷۴ فصل سوم- معاونت در جرم.. ۷۵ فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته ۷۷ فصل پنجم- تعدّد جرم.. ۷۸ فصل ششم- تکرار جرم.. ۸۱ بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۸۳ فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری.. ۸۳ فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری.. ۸۴ بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری.. ۹۲ فصل اول- مواد عمومی.. ۹۲ فصل دوم- اقرار.. ۹۳ فصل سوم- شهادت.. ۹۵ فصل چهارم- سوگند.. ۱۰۱ فصل پنجم- علم قاضی.. ۱۰۳ بخش ششم- مسایل متفرقه. ۱۰۵ کتاب دوم- حدود.. ۱۰۹ بخش اول- مواد عمومی.. ۱۰۹ بخش دوم- جرایم موجب حد.. ۱۱۱ فصل اول- زنا.. ۱۱۱ فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه.. ۱۱۴ فصل سوم- قوّادی.. ۱۱۷ فصل چهارم- قذف.. ۱۱۷ فصل پنجم- سبّ نبی.. ۱۲۲ فصل ششم- مصرف مسکر.. ۱۲۳ فصل هفتم- سرقت.. ۱۲۳ فصل هشتم- محاربه.. ۱۲۶ فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض.. ۱۲۸ کتاب سوم – قصاص.. ۱۳۱ بخش اول- مواد عمومی.. ۱۳۱ فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات.. ۱۳۱ فصل دوم- تداخل جنایات.. ۱۳۵ فصل سوم- شرایط عمومی قصاص.. ۱۳۷ فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت.. ۱۴۲ فصل پنجم- صاحب حق قصاص.. ۱۵۱ فصل ششم- شرکت در جنایت.. ۱۵۶ فصل هفتم- اکراه در جنایت.. ۱۵۸ بخش دوم- قصاص نفس…. ۱۶۰ بخش سوم- قصاص عضو. ۱۶۲ فصل اول- موجب قصاص عضو.. ۱۶۲ فصل دوم- شرایط قصاص عضو.. ۱۶۴ بخش چهارم- اجرای قصاص…. ۱۷۰ فصل اول- مواد عمومی.. ۱۷۰ فصل دوم- اجرای قصاص نفس.. ۱۷۶ فصل سوم- اجرای قصاص عضو.. ۱۷۷ کتاب چهارم – دیات.. ۱۸۱ بخش اول- مواد عمومی.. ۱۸۱ فصل اول- تعریف دیه و موارد آن.. ۱۸۱ فصل دوم- ضمان دیه.. ۱۸۲ فصل سوم- راه‌های اثبات دیه.. ۱۸۲ فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه.. ۱۸۵ فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه.. ۱۹۱ فصل ششم- موجبات ضمان.. ۱۹۲ فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات.. ۲۰۵ بخش دوم- مقادیر دیه. ۲۱۰ فصل اول- دیه نفس.. ۲۱۰ فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء.. ۲۱۲ فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء.. ۲۱۶ فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع.. ۲۴۱ فصل پنجم- دیه مقرّر منافع.. ۲۴۲ فصل ششم- دیه جراحات.. ۲۴۸ فصل هفتم- دیه جنین.. ۲۵۲ فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت.. ۲۵۴ کتاب پنجم – تعزیرات.. ۲۵۷ فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۲۵۷ فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی ۲۶۳ فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۲۶۴ فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب.. ۲۶۵ فصل پنجم- جَعل و تَزویر.. ۲۶۸ فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها ۲۷۹ فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۲۸۱ فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل.. ۲۸۶ فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی.. ۲۸۷ فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۲۹۳ فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری.. ۳۰۱ فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۳۰۵ فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۳۰۶ فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۳۱۲ فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص.. ۳۱۲ فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ۳۱۳ فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال.. ۳۱۴ فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی.. ۳۲۱ فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ۳۲۴ فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۳۲۶ فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه.. ۳۳۳ فصل بیست و سوم- ورشکستگی.. ۳۳۳ فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت.. ۳۳۴ فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۳۳۵ فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۳۴۱ فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۳۴۵ فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی ۳۴۸ فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ۳۵۳ قانون جرایم رایانه‌ای.. ۳۵۹ بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۳۵۹ فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ۳۵۹ فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها ۳۶۲ فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۳۶۵ فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۳۶۷ فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب.. ۳۷۰ فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص.. ۳۷۲ فصل هفتم- سایر جرایم.. ۳۷۷ فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها.. ۳۷۸ بخش دوم- آیین دادرسی.. ۳۸۰ فصل یکم- صلاحیت.. ۳۸۰ بخش سوم- سایر مقررات… ۳۸۱ آئین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی ۳۸۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۳۸۹ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲.. ۳۸۹ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۹۷ آراء وحدت رویه جدید کیفری.. ۴۱۱

17,500 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 8,500 تومان بیشترین: 18,000 تومان
ريال8500 ريال18000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.