بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات  قوانین و مقررات >> مجموعه قوانین سنا

قوانین و مقررات >> مجموعه قوانین سنا

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف (انتشارات مجد)


نام کتاب: رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف اثر سید محمدرضا حسینی

موضوع کتاب:حقوق - قوانین ومقررات
مولف کتاب: سید محمدرضا حسینی
مولف کتاب: یونس قهرمانی
ناشر کتاب: انتشارات مجمع علمی وفرهنگی مجد
تعداد صفحات کتاب: 590 صفحه
قطع کتاب: وزیری
نوبت چاپ کتاب: دوم
سال چاپ کتاب: 1395
شابک کتاب: 9786001931710
آراء وحدت رویه، اصراری و شعب دیوان عالی کشور
آراء دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دادگاه عالی انتظامی قضات.
نظرهای مشورتی قضات دادگاه های حقوقی - اداره حقوقی دادگستری و نشست های قضائی
آراء شورای عالی ثبت و بخشنامه های ثبتی - بخشنامه های اوقاف - استفتائات - ارجاع مواد قانونی، کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با هر ماده

شما می توانید کتاب رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف از انتشارات مجد را به صورت آنلاین از بانک کتاب آنلاین www.4030book.com خریداری نمایید.

42,000 تومان

مجموعه قوانین آیین دادرسی سنا (انتشارات چراغ دانش)


کتاب اول- در امور مدنی ۱۱ کلیات ۱۲ باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۱۳ فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۱۳ فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۱۵ باب دوم- وکالت در دعاوی ۱۶ باب سوم- دادرسی نخستین ۲۰ فصل اول- دادخواست ۲۰ مبحث اول- تقدیم دادخواست ۲۰ مبحث دوم- شرایط دادخواست ۲۰ مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۲۱ مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۲۱ فصل دوم- بهای خواسته ۲۲ فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۲۳ مبحث اول- جریان دادخواست ۲۳ مبحث دوم- ابلاغ ۲۴ مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۲۷ فصل چهارم- جلسه دادرسی ۲۹ فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۳۱ فصل ششم- امور اتفاقی ۳۱ مبحث اول- تأمین خواسته ۳۱ ۱- درخواست تأمین ۳۱ ۲- اقسام تأمین ۳۳ مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۳۴ مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۳۵ مبحث چهارم- دعوای متقابل ۳۶ مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۳۶ فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۳۷ مبحث اول- تأمین دلیل ۳۷ مبحث دوم- اظهارنامه ۳۸ فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۳۸ فصل نهم- سازش و درخواست آن ۴۲ مبحث اول- سازش ۴۲ مبحث دوم- درخواست سازش ۴۲ فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۴۳ مبحث اول- کلیات ۴۳ مبحث دوم- اقرار ۴۴ مبحث سوم- اسناد ۴۵ الف- مواد عمومی ۴۵ ب- انکار و تردید ۴۶ ج- ادعای جعلیت ۴۷ د- رسیدگی به صحت و اصالت سند ۴۸ مبحث چهارم- گواهی ۴۹ مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۵۲ مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۵۳ مبحث هفتم- سوگند ۵۵ مبحث هشتم- نیابت قضایی ۵۸ فصل یازدهم- رأی ۵۸ مبحث اول- صدور و انشای رأی ۵۸ مبحث دوم- ابلاغ رأی ۵۹ مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۶۰ مبحث چهارم- واخواهی ۶۰ مبحث پنجم- تصحیح رأی ۶۱ مبحث ششم- دادرسی فوری ۶۲ باب چهارم- تجدیدنظر ۶۳ فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۶۳ فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۶۴ فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۶۵ فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۶۵ فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۶۷ باب پنجم- فرجام‌خواهی ۷۰ فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۷۰ مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۷۰ مبحث دوم- موارد نقض ۷۱ مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۷۲ مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۷۳ مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۷۵ مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۷۵ مبحث هفتم- فرجام تبعی ۷۷ فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۷۷ فصل سوم- اعاده دادرسی ۷۹ مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۷۹ مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۷۹ مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۸۰ باب ششم- مواعد ۸۲ فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۸۲ فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۸۲ باب هفتم- داوری ۸۳ باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۹۰ فصل اول- هزینه دادرسی ۹۰ فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۹۱ باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۹۲ فصل اول- کلیات ۹۲ فصل دوم- خسارات ۹۳ فصل سوم- مستثنیات دین ۹۳ سایر مقررات ۹۴ قانون شوراهای حل اختلاف ۹۵ مبحث اول: مقررات عمومی ۹۶ مبحث دوم: تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب ۹۶ مبحث سوم: شرایط عضویت ۹۶ مبحث چهارم: صلاحیت شورا ۹۷ مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا ۹۹ مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی ۹۹ مبحث هفتم- سایر مقررات ۱۰۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۰۳ بخش اول- تشكيلات ۱۰۴ بخش دوم- آیین دادرسی ۱۰۶ فصل اول- صلاحیت ۱۰۶ فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۱۰۷ مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۱۰۷ اول– دادخواست ۱۰۷ دوم- دستور موقت ۱۱۲ سوم- رسیدگی و صدور رأی ۱۱۳ مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۱۸ مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ۱۲۰ بخش سوم- اعاده دادرسی ۱۲۴ بخش چهارم- اجرای احکام ۱۲۵ بخش پنجم- سایر مقررات ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۰ بخش اول- کلیات ۱۳۱ فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ۱۳۱ فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۱۳۲ بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۱۳۴ فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۱۳۵ فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۱۳۵ فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۱۴۲ فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۱۴۹ مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۱۴۹ مبحث دوم- صلاحیت بازپرس ۱۵۵ فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۱۵۶ فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۱۶۶ مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۱۶۶ مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۱۷۳ فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۱۷۶ فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۱۸۶ فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۱۹۰ فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۱۹۱ بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۱۹۳ فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱۹۳ فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۱۹۸ فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۲۰۰ مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۲۰۰ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۰۵ مبحث سوم- صدور رأی ۲۰۸ فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۲۱۰ مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۲۱۰ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۱۲ مبحث سوم- صدور رأی ۲۱۴ فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۲۱۴ فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۲۱۵ مبحث اول- تشکیلات ۲۱۵ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۱۶ فصل هفتم- احاله ۲۱۷ فصل هشتم- رد دادرس ۲۱۸ بخش چهارم- اعتراض به آراء ۲۱۹ فصل اول- کلیات ۲۱۹ فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۲۲۳ فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۲۲۶ فصل چهارم- اعاده دادرسی ۲۳۰ بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۲۳۲ فصل اول- کلیات ۲۳۲ فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۲۳۸ فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۲۴۳ فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری ۲۴۵ فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط ۲۴۷ بخش ششم- هزینه دادرسی ۲۴۹ بخش هفتم- سایرمقررات ۲۵۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۲۵۳ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۲۶۱

9,000 تومان

مجموعه قوانین اجرایی سنا (انتشارات چراغ دانش)


قانون اجرای احکام مدنی.. ۹ فصل اول- قواعد عمومی… ۹ مبحث اول- مقدمات اجرا ۹ مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۱۰ مبحث سوم- ترتیب اجرا ۱۲ فصل دوم- توقیف اموال.. ۱۷ مبحث اول- مقررات عمومی… ۱۷ مبحث دوم- در توقیف اموال منقول.. ۱۹ مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول.. ۲۰ مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول.. ۲۱ مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده. ۲۲ مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است…. ۲۴ مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین… ۲۵ مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول.. ۲۶ مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول.. ۲۷ مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول.. ۲۸ فصل سوم- فروش اموال توقیف شده. ۲۸ مبحث اول- فروش اموال منقول.. ۲۸ مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول.. ۳۱ فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث…. ۳۳ فصل ششم- حق تقدم. ۳۳ فصل هفتم- تأدیه طلب…. ۳۴ فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی… ۳۵ فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی… ۳۷ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷٫ ۴۱ آیین نامه قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی… ۴۳ بخش اول- جزای نقدی… ۴۳ بخش دوم- سایر محكومیت‌های مالی… ۴۶ قانون اعسار. ۴۹ فصل اول- اعسار در مورد مخارج محاكمه. ۴۹ فصل دوم- اعسار در مورد محكوم ‌به. ۵۲ فصل سوم- مقررات جزایی… ۵۲ فصل چهارم- مقررات مختلفه. ۵۴ مقررات اجرای احکام در قانون آئین دادرسی مدنی.. ۵۷ فصل ششم- امور اتفاقی… ۵۷ مبحث اول- تأمین خواسته. ۵۷ ۱- درخواست تأمین… ۵۷ ۲- اقسام تأمین… ۵۹ مبحث دوم- ورود شخص ثالث…. ۶۱ مبحث سوم- جلب شخص ثالث…. ۶۲ مبحث چهارم- دعوای متقابل… ۶۳ مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی… ۶۳ فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه. ۶۴ مبحث اول- تأمین دلیل… ۶۴ فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی… ۶۵ فصل سوم- مستثنیات دین… ۶۷ قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی. ۶۹ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها ۷۱ مقررات اجرای احکام در قانون آئین دادرسی کیفری.. ۷۳ بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی… ۷۳ فصل اول- کلیات… ۷۳ فصل دوم- اجرای مجازات حبس….. ۸۰ فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی… ۸۵ فصل چهارم-اجرای سایراحکام کیفری… ۸۸ فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط… ۹۰ مقررات اجزای احکام در قانون مجازات اسلامی.. ۹۳ فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان.. ۹۳ فصل یازدهم- سقوط مجازات… ۹۶ مبحث اول- عفو. ۹۶ مبحث دوم- نسخ قانون.. ۹۶ مبحث سوم- گذشت شاکی… ۹۶ مبحث چهارم- مرور زمان.. ۹۸ مبحث پنجم- توبه مجرم. ۱۰۰ مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۱۰۲ بخش چهارم- اجرای قصاص….. ۱۰۲ فصل اول- مواد عمومی… ۱۰۲ فصل دوم- اجرای قصاص نفس….. ۱۰۶ فصل سوم- اجرای قصاص عضو. ۱۰۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت.. ۱۰۹ فصل اول- تعاریف…. ۱۰۹ فصل دوم – صدور اجراییه. ۱۱۲ فصل سوم – ابلاغ.. ۱۱۶ فصل چهارم – ترتیب اجرا ۱۱۹ فصل پنجم – بازداشت اموال منقول.. ۱۲۳ فصل ششم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث…. ۱۳۰ فصل هفتم – بازداشت اموال غیرمنقول.. ۱۳۲ فصل هشتم – ارزیابی… ۱۳۶ فصل نهم – در وثیقه. ۱۳۷ فصل دهم – در مزایده. ۱۴۱ فصل یازدهم – تخلیه و ختم عملیات اجرایی… ۱۴۸ فصل دوازدهم – هزینه‌های اجرایی… ۱۵۰ فصل سیزدهم – شكایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شكایات… ۱۵۲ فصل چهاردهم – امور متفرقه. ۱۵۴ فصل سوم- آثار ثبت…. ۱۵۹ باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی… ۱۷۴ باب ششم- جرائم و مجازات… ۱۷۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی.. ۱۸۱ فصل‌ اول‌- صدور اجراییه‌ ۱۸۱ فصل‌ دوم‌- ابلاغ‌ ۱۸۲ فصل‌ سوم‌- ترتیب‌ اجرا ۱۸۴ فصل‌ چهارم‌- بازداشت‌ اموال‌ منقول.. ۱۸۴ فصل‌ پنجم- بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث…. ۱۸۸ فصل‌ ششم‌- بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول.. ۱۹۰ فصل‌ هفتم‌- ارزیـابـی‌ ۱۹۲ فصل‌ هشتم‌- آگهی‌ مزایده. ۱۹۳ فصل‌ نهم‌- فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌ ۱۹۵ فصل‌ دهم- اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌ ۱۹۸ فصل‌ یازدهم‌- حق‌الاجرا ۲۰۰ فصل‌ دوازدهم‌- رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ از عملیات‌ اجرایی‌ ۲۰۰ فصل‌ سیزدهم- مقررات‌ مختلفه‌ ۲۰۱

9,000 تومان

مجموعه قوانین ثبتی سنا (انتشارات چراغ دانش)


قانون ثبت اسناد و املاك ‌ ۱۱ باب اول- تشكيلات اداري ثبت ۱۱ باب دوم- ثبت عمومی ۱۲ فصل اول – اعلان ثبت و تحديد حدود ۱۲ فصل دوم- اعتراض ۱۴ فصل سوم- در آثار ثبت ۱۸ باب سوم- ثبت اسناد ۲۹ فصل اول- مواد عمومي ۲۹ فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد ۳۳ فصل سوم‌- در امانت اسناد ۳۴ باب چهارم- دفاتر اسناد رسمي ۳۵ باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمي ۳۵ باب ششم- جرائم و مجازات ۳۶ باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك ۴۱ باب هشتم- مواد مخصوصه ۴۶ از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك ۶۱ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۶۵ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ۶۹ قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۷۳ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ۷۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ۸۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۹۱ فصل‌ اول‌ – دفاتر ثبت اسناد و املاک‌ ۹۱ فصل‌ دوم‌ – در شمارهگذاری‌ املاک‌ و توزیع‌ اظهارنامه‌ ۹۲ فصل‌ سوم‌ – در درخواست‌ ثبت‌ ۹۶ فصل چهارم – در آگهیهای نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ۱۰۲ فصل‌ پنجم‌ – در اعتراض‌ ۱۰۸ فصل‌ ششم‌ – در ثبت‌ املاک‌ در دفتر املاک‌ و ثبت‌ انتقالات‌ ملک‌ ۱۱۲ فصل‌ هفتم‌ – محققین‌ ثبت‌ ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۲۵ آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت ۱۲۷ فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی ۱۲۷ فصل دوم- مواد متفرقه ۱۳۴ آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ۱۳۹ آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک ۱۶۱ فصل اول – تعاریف ۱۶۱ فصل دوم- تشکیلات ۱۶۲ فصل سوم – آموزش و تجهیزات ۱۶۳ فصل چهارم – اجرای کاداستر ۱۶۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت ۱۶۷ فصل اول- تعاریف ۱۶۷ فصل دوم – صدور اجراییه ۱۷۰ فصل سوم – ابلاغ ۱۷۴ فصل چهارم – ترتیب اجرا ۱۷۸ فصل پنجم – بازداشت اموال منقول ۱۸۲ فصل ششم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۱۸۹ فصل هفتم – بازداشت اموال غیرمنقول ۱۹۱ فصل هشتم – ارزیابی ۱۹۵ فصل نهم – در وثیقه ۱۹۷ فصل دهم – در مزایده ۲۰۱ فصل یازدهم – تخلیه و ختم عملیات اجرایی ۲۰۸ فصل دوازدهم – هزینه‌های اجرایی ۲۱۰ فصل سیزدهم – شكایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شكایات ۲۱۳ فصل چهاردهم – امور متفرقه ۲۱۴ فصل سوم- آثار ثبت ۲۲۰ باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی ۲۳۶ باب ششم- جرائم و مجازات ۲۳۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۲۴۳ فصل اول – اختراعات ۲۴۳ فصل دوم – طرح‌های صنعتی ۲۵۳ فصل سوم – علائم‌، علائم جمعی و نام‌های تجاری ۲۵۶ فصل چهارم – مقررات عمومی ۲۶۱ آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۲۶۷ بخش اول- کلیات ۲۶۷ بخش دوم- ثبت اختراعات ۲۶۸ فصل اول- تسلیم اظهارنامه ۲۶۸ فصل سوم- بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع ۲۷۸ فصل چهارم- صدور پروانه اجباری بهره‌برداری ۲۸۲ فصل پنجم- تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده ۲۸۶ فصل ششم- اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال گواهی‌نامه اختراع ۲۸۹ فصل هفتم- اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات ۲۹۲ فصل هشتم- هزینه‌ها ۲۹۳ بخش سوم- ثبت طرح‌های صنعتی ۲۹۳ فصل اول- تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه ۲۹۳ فصل دوم- بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی ۲۹۷ فصل سوم- تمدید ثبت طرح صنعتی ۳۰۱ فصل پنجم- اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی ۳۰۵ بخش چهارم- ثبت علائم ۳۰۸ فصل اول- تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه ۳۰۸ فصل دوم- بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه ۳۱۳ فصل سوم- انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه ۳۱۵ فصل چهارم- ثبت علامت و تمدید ثبت ۳۱۷ فصل پنجم ـ علامت جمعی ۳۲۱ فصل ششم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده ۳۲۲ فصل هفتم ـ ابطال ثبت علامت ۳۲۶ فصل هشتم ـ ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید ۳۲۷ بخش پنجم- مقررات عمومی ۳۳۰ فصل اول- هزینه‌ها ۳۳۰ فصل دوم- ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات ۳۳۲ فصل سوم- کمیسیون ۳۳۲ فصل چهارم- اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی ۳۳۴ فصل پنجم-تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال ۳۳۵ فصل ششم- دادخواهی و مقررات مختلف ۳۳۶

10,000 تومان

مجموعه قوانین جزایی سنا (انتشارات چراغ دانش)


قانون مجازات اسلامی ۱۱ کتاب اول- کلیات ۱۳ بخش اول- مواد عمومی ۱۳ فصل اول- تعاریف ۱۳ فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۱۳ فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۱۵ فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری ۱۶ بخش دوم- مجازات‌ها ۱۶ فصل اول- مجازات‌های اصلی ۱۶ فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۲۰ فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۳ فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۲۵ فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۲۶ فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۲۸ فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۰ فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۳۱ فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۳۲ فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۳۷ فصل یازدهم- سقوط مجازات ۴۰ مبحث اول- عفو ۴۰ مبحث دوم- نسخ قانون ۴۰ مبحث سوم- گذشت شاکی ۴۰ مبحث چهارم- مرور زمان ۴۲ مبحث پنجم- توبه مجرم ۴۴ مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۴۵ بخش سوم- جرایم ۴۵ فصل اول- شروع به جرم ۴۵ فصل دوم- شرکت در جرم ۴۶ فصل سوم- معاونت در جرم ۴۶ فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۴۷ فصل پنجم- تعدّد جرم ۴۸ فصل ششم- تکرار جرم ۵۰ بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۵۰ فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۵۰ فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۵۱ بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۵۵ فصل اول- مواد عمومی ۵۵ فصل دوم- اقرار ۵۵ فصل سوم- شهادت ۵۶ فصل چهارم- سوگند ۶۰ فصل پنجم- علم قاضی ۶۱ بخش ششم- مسائل متفرقه ۶۱ کتاب دوم – حدود ۶۳ بخش اول- مواد عمومی ۶۳ بخش دوم- جرایم موجب حد ۶۳ فصل اول- زنا ۶۳ فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۶۵ فصل سوم- قوّادی ۶۶ فصل چهارم- قذف ۶۷ فصل پنجم- سبّ نبی ۶۹ فصل ششم- مصرف مسکر ۷۰ فصل هفتم- سرقت ۷۰ فصل هشتم- محاربه ۷۲ فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۷۳ کتاب سوم- قصاص ۷۳ بخش اول- مواد عمومی ۷۳ فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۷۳ فصل دوم- تداخل جنایات ۷۶ فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۷۷ فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۸۰ فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۸۵ فصل ششم- شرکت در جنایت ۸۸ فصل هفتم- اکراه در جنایت ۸۹ بخش دوم- قصاص نفس ۹۰ بخش سوم- قصاص عضو ۹۱ فصل اول- موجب قصاص عضو ۹۱ فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۹۲ بخش چهارم- اجرای قصاص ۹۶ فصل اول- مواد عمومی ۹۶ فصل دوم – اجرای قصاص نفس ۹۹ فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۰۰ کتاب چهارم- دیات ۱۰۱ بخش اول- مواد عمومی ۱۰۱ فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۰۱ فصل دوم- ضمان دیه ۱۰۲ فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۰۲ فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۱۰۳ فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۰۷ فصل ششم- موجبات ضمان ۱۰۸ فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۱۱۶ بخش دوم- مقادیر دیه ۱۱۹ فصل اول- دیه نفس ۱۱۹ فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۱۲۰ فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۱۲۲ مبحث اول- دیه مو ۱۲۲ مبحث دوم- دیه چشم ۱۲۴ مبحث سوم- دیه بینی ۱۲۵ مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۱۲۶ مبحث پنجم- دیه لب ۱۲۶ مبحث ششم- دیه زبان ۱۲۷ مبحث هفتم- دیه دندان ۱۲۸ مبحث هشتم- دیه گردن ۱۳۰ مبحث نهم- دیه فک ۱۳۰ مبحث دهم- دیه دست و پا ۱۳۱ مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۱۳۲ مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۱۳۳ مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۱۳۴ مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۱۳۵ مبحث پانزدهم- دیه پستان ۱۳۶ فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۱۳۶ فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۱۳۷ مبحث اول- دیه عقل ۱۳۷ مبحث دوم- دیه شنوایی ۱۳۸ مبحث سوم- دیه بینایی ۱۳۸ مبحث چهارم- دیه بویایی ۱۳۹ مبحث پنجم- دیه چشایی ۱۳۹ مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۱۴۰ مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۱۴۰ فصل ششم- دیه جراحات ۱۴۱ فصل هفتم- دیه جنین ۱۴۳ فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۱۴۴ کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۴۶ فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۱۴۶ فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی ۱۴۸ فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۱۴۸ فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۱۴۹ فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۱۵۰ فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۱۵۴ فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۱۵۴ فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۱۵۷ فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۱۵۸ فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۱۶۱ فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۱۶۴ فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۱۶۶ فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۱۶۶ فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۱۶۹ فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۱۶۹ فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ۱۶۹ فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال ۱۷۰ فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی ۱۷۳ فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۱۷۵ فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۱۷۶ فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۱۷۶ فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۱۸۰ فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۱۸۰ فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۱۸۰ فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۱۸۱ فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۱۸۳ فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۱۸۵ فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۱۸۶ فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ۱۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۹۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۲۰۷ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۵ بخش اول- کلیات ۲۱۷ فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ۲۱۷ فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۲۱۸ بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۲۲۱ فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۲۲۱ فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۲۲۲ فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۲۲۹ فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۲۳۷ مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۲۳۷ مبحث دوم- صلاحیت بازپرس ۲۴۲ فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۲۴۴ فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۲۵۴ مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۲۵۴ مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۲۶۲ فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۲۶۴ فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۲۷۶ فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۲۸۰ فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۲۸۱ بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۲۸۳ فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲۸۳ فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۲۸۹ فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۲۹۱ مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۲۹۱ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۹۷ مبحث سوم- صدور رأی ۲۹۹ فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۳۰۱ مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۳۰۱ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۳۰۴ مبحث سوم- صدور رأی ۳۰۵ فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۳۰۶ فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۳۰۷ مبحث اول- تشکیلات ۳۰۷ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۳۰۸ فصل هفتم- احاله ۳۰۹ فصل هشتم- رد دادرس ۳۱۰ بخش چهارم- اعتراض به آراء ۳۱۱ فصل اول- کلیات ۳۱۱ فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۳۱۵ فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۳۱۹ فصل چهارم- اعاده دادرسی ۳۲۳ بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۳۲۶ فصل اول- کلیات ۳۲۶ فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۳۳۲ فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۳۳۶ فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری ۳۳۹ فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم ۳۴۱ بخش ششم- هزینه دادرسی ۳۴۳ بخش هفتم- سایر مقررات ۳۴۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ۳۴۷

14,500 تومان

مجموعه قوانین خانواده سنا (انتشارات چراغ دانش)


قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۱۳
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۳۰
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ۵۰
آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۶۱
تصویب مواد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۶۴
مقررات خانواده در قانون مدنی ۶۷
مقررات خانواده در قانون مجازات اسلامی ۹۸
مقررات خانواده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۰۴
مقررات خانواده در قانون امور حسبی ۱۰۶
آیین‌نامه قانون امور حسبی ۱۴۳
آیین‏نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ۱۴۴
قانون تصدیق انحصار وراثت ۱۴۷
‌قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ۱۵۳
آیین‌نامه اجرایی قانون اهداء جنین به زوجین نابارور ۱۵۵
مقررات خانواده در قانون ثبت احوال ۱۵۹
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست ۱۷۲
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ۱۸۲

7,500 تومان

مجموعه قوانین مدنی سنا (انتشارات چراغ دانش)


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۹ فصل اول ـ اصول كلی ۱۹ فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور ۲۳ فصل سوم- حقوق ملت ۲۴ فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی ۲۷ فصل پنجم – حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن ۳۱ فصل ششم- قوه مقننه ۳۲ مبحث اول- مجلس شورای اسلامی ۳۲ فصل هفتم- شوراها ۳۹ فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری ۴۰ فصل نهم- قوه مجریه ۴۳ مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء ۴۳ مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب ۴۹ فصل دهم- سیاست خارجی ۵۰ فصل یازدهم- قوه قضاییه ۵۱ فصل دوازدهم- صدا و سیما ۵۴ فصل سیزدهم- شورای عالی امنیت ملی ۵۵ فصل چهاردهم- بازنگری درقانون اساسی ۵۶ قانون مدنی ۵۷ در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۵۷ جلد اوّل- در اموال ۵۸ کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۵۸ باب اوّل- در بیان انواع اموال ۵۸ فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۵۸ فصل دوم- در اموال منقوله ۵۹ فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. ۶۰ باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۶۱ فصل اوّل- در مالکیت ۶۱ فصل دوم- در حق اِنتفاع ۶۲ مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۶۳ مبحث دوم- در وقف ۶۴ مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۶۸ فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و ۶۹ آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۹ مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۶۹ مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۷۱ مبحث سوم- در حَریم املاک ۷۴ کتاب دوم- در اسباب تملک ۷۵ قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۷۵ باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۷۵ باب دوم- در حِیازت مباحات ۷۶ باب سوم- در معادن ۷۸ باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۷۸ فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۷۸ فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۷۹ باب پنجم- در دفینه ۸۰ باب ششم- در شکار ۸۰ قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۸۱ باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۸۱ فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۸۱ فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۸۱ مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۸۲ مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۸۴ مبحث سوم- در مورد معامله ۸۴ مبحث چهارم- در جهت معامله ۸۴ فصل سوم- در اثر معاملات ۸۵ مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۸۵ مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۸۶ مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۸۶ فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۸۷ مبحث اوّل- در اقسام شرط ۸۷ مبحث دوم- در احکام شرط ۸۷ فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۸۹ فصل ششم- در سقوط تعهدات ۹۱ مبحث اول- در وفای به عهد ۹۱ مبحث دوم- در اقاله ۹۳ مبحث سوم- در اِبراء ۹۴ مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۹۴ مبحث پنجم- در تَهاتُر ۹۴ مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۹۵ باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۹۵ فصل اوّل- در کلیات ۹۵ فصل دوم- در ضَمان قهری ۹۶ مبحث اوّل- در غصب ۹۶ مبحث دوم- در اِتلاف ۹۹ مبحث سوم- در تسبیب ۱۰۰ مبحث چهارم- در استیفاء ۱۰۰ باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۱۰۱ فصل اوّل- در بیع ۱۰۱ مبحث اوّل- در احکام بیع ۱۰۱ مبحث دوم- در طرفین معامله ۱۰۲ مبحث سوم- در مبیع ۱۰۲ مبحث چهارم- در آثار بیع ۱۰۴ فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۱۰۴ فقره دوم- در تسلیم ۱۰۴ فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۱۰۷ فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۱۰۷ مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۱۰۸ فقره اول- در خیارات ۱۰۸ اول- در خیار مجلس ۱۰۸ دوم- در خیار حیوان ۱۰۸ سوم- در خیار شرط ۱۰۸ چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۱۰۹ پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۱۱۰ ششم- در خیار غَبن ۱۱۰ هفتم- در خیار عیب ۱۱۱ هشتم- در خیار تَدلیس ۱۱۳ نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۱۱۳ دهم- در خیار تخلف شرط ۱۱۴ فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۱۱۴ فصل دوم- در بیع شرط ۱۱۵ فصل سوم- در مُعاوضه ۱۱۶ فصل چهارم- در اجاره ۱۱۶ مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۱۱۶ مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۱۲۱ مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۱۲۲ فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۱۲۲ فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۱۲۳ فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۱۲۳ مبحث اوّل- در مُزارعه ۱۲۳ مبحث دوم- در مُساقات ۱۲۶ فصل ششم- در مُضاربه ۱۲۶ فصل هفتم- در جُعاله ۱۲۸ فصل هشتم- در شرکت ۱۲۹ مبحث اوّل- در احکام شرکت ۱۲۹ مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۱۳۱ فصل نهم- در ودیعه ۱۳۳ مبحث اول- در کلیات ۱۳۳ مبحث دوم- در تعهدات امین ۱۳۴ مبحث سوم- در تعهدات امانتگذار ۱۳۶ فصل دهم- در عاریه ۱۳۷ فصل یازدهم- در قَرض ۱۳۸ فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۳۹ فصل سیزدهم- در وکالت ۱۳۹ مبحث اول- در کلیات ۱۳۹ مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۴۰ مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۴۱ مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۴۱ فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۴۲ مبحث اول- در کلیات ۱۴۲ مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۴۳ مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۴۴ مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۴۶ فصل پانزدهم- در حواله ۱۴۶ فصل شانزدهم- در کفالت ۱۴۷ فصل هفدهم- در صُلح ۱۴۹ فصل هجدهم- در رهن ۱۵۱ فصل نوزدهم- در هبه ۱۵۳ قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۵۵ قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۵۶ باب اوّل- در وصایا ۱۵۶ فصل اوّل- در کلیات ۱۵۶ فصل دوم- در مّوصی ۱۵۸ فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۵۸ فصل چهارم- در موصی‌له ۱۵۹ فصل پنجم- در وصیّ ۱۶۰ باب دوم- در ارث ۱۶۱ فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۶۱ فصل دوم- در تحقق ارث ۱۶۱ فصل سوم- در شرایط و جملهای از موانع ارث ۱۶۲ فصل چهارم- در حجب ۱۶۴ فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۶۵ فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۶۷ مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۶۷ مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۶۹ مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۷۱ مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۷۳ کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۱۷۴ جلد دوم- در اشخاص ۱۷۵ کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ۱۷۵ کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی ۱۷۸ کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال ۱۸۴ کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه ۱۸۵ کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر ۱۸۶ کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت ۱۹۰ کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۱۹۰ باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در نکاح ۱۹۰ فصل اوّل- در خواستگاری ۱۹۰ فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج ۱۹۱ فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح ۱۹۲ فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح ۱۹۴ فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح ۱۹۵ فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع ۱۹۶ فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر ۱۹۶ فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۱۹۹ باب دوم (مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح ۲۰۱ فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۲۰۱ فصل دوم- در طلاق ۲۰۳ مبحث اوّل- در کلیات ۲۰۳ مبحث دوم- در اقسام طلاق ۲۰۴ مبحث سوم- در عدّه ۲۰۵ کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴)- در اولاد ۲۰۶ باب اوّل- در نَسَب ۲۰۶ باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۲۰۷ باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۲۰۹ کتاب نهم- در خانواده ۲۱۱ فصل اوّل- در الزام به انفاق ۲۱۱ کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۲۱۳ فصل اوّل- در کلیات ۲۱۳ فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۲۱۴ فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۲۱۷ نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۲۱۷ فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۲۱۹ فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۲۲۰ جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادله‌ی اثبات دعوی ۲۲۱ کتاب اول- در اقرار ۲۲۱ باب اوّل- در شرایط اقرار ۲۲۱ باب دوم- در آثار اقرار ۲۲۳ کتاب سوم- در شهادت ۲۲۷ باب اوّل- در موارد شهادت ۲۲۷ کتاب چهارم- در اَمارات ۲۲۹ کتاب پنجم- در قَسَم ۲۲۹ قانون مسئولیت مدنی ۲۳۱ قانون حمایت از خانواده ۲۳۵ فصل اول- دادگاه خانواده ۲۳۵ فصل دوم- مراكز مشاوره خانوادگی ۲۳۹ فصل سوم- ازدواج ۲۴۰ فصل چهارم- طلاق ۲۴۲ فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۲۴۶ فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۲۴۷ فصل هفتم- مقررات كیفری ۲۴۸ ‌قانون مسئولیت مدنی ‌ ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۷ کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ ۲۵۷ کلیات ۲۵۷ باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۲۵۸ فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۲۵۸ فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۲۶۱ باب دوم- وکالت در دعاوی ۲۶۲ باب سوم- دادرسی نخستین ۲۶۷ فصل اول- دادخواست ۲۶۷ مبحث اول- تقدیم دادخواست ۲۶۷ مبحث دوم- شرایط دادخواست ۲۶۸ مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۲۶۹ مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۲۷۰ فصل دوم- بهای خواسته ۲۷۱ فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۲۷۲ مبحث اول- جریان دادخواست ۲۷۲ مبحث دوم- ابلاغ ۲۷۳ مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۲۷۷ فصل چهارم- جلسه دادرسی ۲۷۹ فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۲۸۲ فصل ششم- امور اتفاقی ۲۸۳ مبحث اول- تأمین خواسته ۲۸۳ ۱- درخواست تأمین ۲۸۳ ۲- اقسام تأمین ۲۸۵ مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۲۸۷ مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۲۸۸ مبحث چهارم- دعوای متقابل ۲۸۹ مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۲۹۰ فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۲۹۱ مبحث اول- تأمین دلیل ۲۹۱ مبحث دوم- اظهارنامه ۲۹۲ فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۲۹۲ فصل نهم- سازش و درخواست آن ۲۹۷ مبحث اول- سازش ۲۹۷ مبحث دوم- درخواست سازش ۲۹۸ فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۲۹۹ مبحث اول- کلیات ۲۹۹ مبحث دوم- اقرار ۳۰۰ مبحث سوم- اسناد ۳۰۱ الف- مواد عمومی ۳۰۱ ب- انکار و تردید ۳۰۳ ج- ادعای جعلیت ۳۰۴ د- رسیدگی به صحت و اصالت سند ۳۰۵ مبحث چهارم- گواهی ۳۰۷ مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۳۱۰ مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۳۱۱ مبحث هفتم- سوگند ۳۱۴ مبحث هشتم- نیابت قضایی ۳۱۸ فصل یازدهم- رأی ۳۱۹ مبحث اول- صدور و انشای رأی ۳۱۹ مبحث دوم- ابلاغ رأی ۳۲۰ مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۳۲۱ مبحث چهارم- واخواهی ۳۲۱ مبحث پنجم- تصحیح رأی ۳۲۳ مبحث ششم- دادرسی فوری ۳۲۳ باب چهارم- تجدیدنظر ۳۲۵ فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۳۲۵ فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۳۲۶ فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۳۲۷ فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۳۲۸ فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۳۳۰ باب پنجم- فرجام‌خواهی ۳۳۳ فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۳۳۳ مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۳۳۳ مبحث دوم- موارد نقض ۳۳۵ مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۳۳۶ مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۳۳۹ مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۳۴۰ مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۳۴۱ مبحث هفتم- فرجام تبعی ۳۴۳ فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۳۴۴ فصل سوم- اعاده دادرسی ۳۴۶ مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۳۴۶ مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۳۴۶ مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۳۴۷ باب ششم- مواعد ۳۵۰ فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۳۵۰ فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۳۵۱ باب هفتم- داوری ۳۵۱ باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۳۶۱ فصل اول- هزینه دادرسی ۳۶۱ فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۳۶۱ باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۳۶۳ فصل اول- کلیات ۳۶۳ فصل دوم- خسارات ۳۶۴ فصل سوم- مستثنیات دین ۳۶۵ قانون اجرای احکام مدنی ۳۶۷ فصل اول- قواعد عمومی ۳۶۷ مبحث اول- مقدمات اجرا ۳۶۷ مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۳۶۹ مبحث سوم- ترتیب اجرا ۳۷۰ فصل دوم- توقیف اموال ۳۷۶ مبحث اول- مقررات عمومی ۳۷۶ مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۳۷۸ مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۳۷۹ مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۳۸۰ مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۳۸۱ مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۳۸۳ مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۳۸۴ مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۳۸۵ مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۳۸۶ مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۳۸۷ فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۳۸۷ مبحث اول- فروش اموال منقول ۳۸۷ مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۳۹۱ فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۳۹۲ فصل ششم- حق تقدم ۳۹۳ فصل هفتم- تأدیه طلب ۳۹۴ فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۳۹۵ فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۳۹۷ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ ۴۰۱ آیین نامه قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی ۴۰۳ بخش اول- جزای نقدی ۴۰۳ بخش دوم- سایر محكومیتهای مالی ۴۰۶ قانون حمایت از خانواده ۴۰۹ فصل اول- دادگاه خانواده ۴۰۹ فصل دوم- مراكز مشاوره خانوادگی ۴۱۳ فصل سوم- ازدواج ۴۱۴ فصل چهارم- طلاق ۴۱۶ فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۴۲۰ فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۴۲۱ فصل هفتم- مقررات كیفری ۴۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۴۲۷ بخش اول- تشكيلات ۴۲۷ بخش دوم- آیین دادرسی ۴۲۹ فصل اول- صلاحیت ۴۲۹ فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۴۳۲ مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۴۳۲ اول– دادخواست ۴۳۲ دوم- دستور موقت ۴۳۷ سوم- رسیدگی و صدور رأی ۴۳۸ مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۴۴۴ مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ۴۴۷ بخش سوم- اعاده دادرسی ۴۵۲ بخش چهارم- اجرای احکام ۴۵۴ بخش پنجم- سایر مقررات ۴۵۷ قانون شورای حل اختلاف ۴۵۹ مبحث اول- مقررات عمومی ۴۵۹ مبحث دوم- تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب ۴۵۹ مبحث سوم- شرایط عضویت ۴۶۰ مبحث چهارم- صلاحیت شورا ۴۶۱ مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا ۴۶۳ مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی ۴۶۵ مبحث هفتم- سایر مقررات ۴۶۶ قانون تملک آپارتمانها ۴۶۹ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها ۴۷۵ بخش اول- قسمت های مختلف ساختمان ۴۷۵ فصل اول‌- قسمت های اختصاصی‌ ۴۷۵ فصل دوم- قسمت های مشترک ۴۷۵ بخش دوم- اداره امور ساختمان ۴۷۷ فصل اول‌- مجمع عمومی‌ ۴۷۷ طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر ۴۷۷ فصل دوم‌- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌ ۴۷۸ فصل سوم‌- هزینه‌های مشترک‌ ۴۸۰ فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۴۸۱

14,000 تومان

مجموعه قوانین کاربردی سنا (انتشارات چراغ دانش)


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۲۷ فصل اول ـ اصول كلی.. ۲۷ فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور ۳۰ فصل سوم- حقوق ملت.. ۳۰ فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی.. ۳۳ فصل پنجم – حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن. ۳۵ فصل ششم- قوه مقننه. ۳۶ مبحث اول- مجلس شورای اسلامی.. ۳۶ مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی.. ۳۷ فصل هفتم- شوراها ۴۱ فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری.. ۴۲ فصل نهم- قوه مجریه. ۴۴ مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء ۴۴ مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب.. ۴۸ فصل دهم- سیاست خارجی.. ۴۹ فصل یازدهم- قوه قضاییه. ۵۰ فصل دوازدهم- صدا و سیما ۵۲ فصل سیزدهم- شورای‌عالی امنیت ملی.. ۵۲ فصل چهاردهم- بازنگری درقانون اساسی.. ۵۳ قانون مدنی.. ۵۵ در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم. ۵۵ جلد اوّل- در اموال. ۵۶ کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی.. ۵۶ باب اوّل- در بیان انواع اموال. ۵۶ فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول. ۵۶ فصل دوم- در اموال منقوله. ۵۷ فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. ۵۷ باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود. ۵۸ فصل اوّل- در مالکیت.. ۵۸ فصل دوم- در حق اِنتفاع. ۵۹ مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی.. ۵۹ مبحث دوم- در وقف.. ۶۰ مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات.. ۶۳ فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و. ۶۳ آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۳ مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر. ۶۳ مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۵ مبحث سوم- در حَریم املاک.. ۶۷ کتاب دوم- در اسباب تملک.. ۶۸ قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه. ۶۸ باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه. ۶۸ باب دوم- در حِیازت مباحات.. ۶۸ باب سوم- در معادن. ۷۰ باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه. ۷۰ فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۷۰ فصل دوم- در حیوانات ضالّه. ۷۱ باب پنجم- در دفینه. ۷۱ باب ششم- در شکار ۷۲ قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات.. ۷۲ باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی.. ۷۲ فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات.. ۷۲ فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله. ۷۳ مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۷۳ مبحث دوم- در اَهلیت طرفین. ۷۴ مبحث سوم- در مورد معامله. ۷۴ مبحث چهارم- در جهت معامله. ۷۵ فصل سوم- در اثر معاملات.. ۷۵ مبحث اوّل- در قواعد عمومی.. ۷۵ مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات.. ۷۶ مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث.. ۷۶ فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود. ۷۶ مبحث اوّل- در اقسام شرط. ۷۶ مبحث دوم- در احکام شرط. ۷۷ فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی.. ۷۸ فصل ششم- در سقوط تعهدات.. ۷۹ مبحث اول- در وفای به عهد. ۸۰ مبحث دوم- در اقاله. ۸۱ مبحث سوم- در اِبراء ۸۱ مبحث چهارم- در تبدیل تعهد. ۸۲ مبحث پنجم- در تَهاتُر. ۸۲ مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه. ۸۳ باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود. ۸۳ فصل اوّل- در کلیات.. ۸۳ فصل دوم- در ضَمان قهری.. ۸۳ مبحث اوّل- در غصب.. ۸۴ مبحث دوم- در اِتلاف.. ۸۶ مبحث سوم- در تسبیب.. ۸۶ مبحث چهارم- در استیفاء ۸۶ باب سوم- در عقود معینه مختلفه. ۸۷ فصل اوّل- در بیع. ۸۷ مبحث اوّل- در احکام بیع. ۸۷ مبحث دوم- در طرفین معامله. ۸۷ مبحث سوم- در مبیع. ۸۸ مبحث چهارم- در آثار بیع. ۸۹ فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن. ۸۹ فقره دوم- در تسلیم. ۸۹ فقره سوم- در ضَمان دَرَک.. ۹۱ فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن. ۹۲ مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن. ۹۲ فقره اول- در خیارات.. ۹۲ اول- در خیار مجلس… ۹۲ دوم- در خیار حیوان. ۹۲ سوم- در خیار شرط. ۹۲ چهارم- در خیار تأخیر ثمن. ۹۳ پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف.. ۹۳ ششم- در خیار غَبن. ۹۴ هفتم- در خیار عیب.. ۹۴ هشتم- در خیار تَدلیس… ۹۶ نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه. ۹۶ دهم- در خیار تخلف شرط. ۹۶ فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی.. ۹۷ فصل دوم- در بیع شرط. ۹۷ فصل سوم- در مُعاوضه. ۹۸ فصل چهارم- در اجاره ۹۸ مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۹۸ مبحث دوم- در اجاره حیوانات.. ۱۰۲ مبحث سوم- در اجاره اشخاص… ۱۰۲ فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر. ۱۰۳ فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل. ۱۰۳ فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات.. ۱۰۳ مبحث اوّل- در مُزارعه. ۱۰۳ مبحث دوم- در مُساقات.. ۱۰۵ فصل ششم- در مُضاربه. ۱۰۵ فصل هفتم- در جُعاله. ۱۰۷ فصل هشتم- در شرکت.. ۱۰۷ مبحث اوّل- در احکام شرکت.. ۱۰۷ مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت.. ۱۰۹ فصل نهم- در ودیعه. ۱۱۰ مبحث اول- در کلیات.. ۱۱۱ مبحث دوم- در تعهدات امین. ۱۱۱ مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار ۱۱۳ فصل دهم- در عاریه. ۱۱۳ فصل یازدهم- در قَرض… ۱۱۴ فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی.. ۱۱۴ فصل سیزدهم- در وکالت.. ۱۱۴ مبحث اول- در کلیات.. ۱۱۴ مبحث دوم- در تعهدات وکیل. ۱۱۵ مبحث سوم- در تعهدات موکل. ۱۱۶ مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت.. ۱۱۶ فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی.. ۱۱۷ مبحث اول- در کلیات.. ۱۱۷ مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له. ۱۱۸ مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه. ۱۱۸ مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین. ۱۱۹ فصل پانزدهم- در حواله. ۱۲۰ فصل شانزدهم- در کفالت.. ۱۲۱ فصل هفدهم- در صُلح. ۱۲۲ فصل هجدهم- در رهن. ۱۲۳ فصل نوزدهم- در هبه. ۱۲۵ قسمت سوم- در اخذ به شفعه. ۱۲۶ قسمت چهارم- در وصایا و ارث.. ۱۲۷ باب اوّل- در وصایا ۱۲۸ فصل اوّل- در کلیات.. ۱۲۸ فصل دوم- در مّوصی.. ۱۲۸ فصل سوم- در مُوصی‌به. ۱۲۹ فصل چهارم- در موصی‌له. ۱۳۰ فصل پنجم- در وصیّ.. ۱۳۰ باب دوم- در ارث.. ۱۳۰ فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث.. ۱۳۱ فصل دوم- در تحقق ارث.. ۱۳۱ فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث.. ۱۳۲ فصل چهارم- در حجب.. ۱۳۳ فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض… ۱۳۴ فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث.. ۱۳۵ مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی.. ۱۳۵ مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم. ۱۳۶ مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم. ۱۳۸ مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه. ۱۳۹ کتاب سوم- در مقررات مختلفه. ۱۴۰ جلد دوم- در اشخاص… ۱۴۰ کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات.. ۱۴۱ کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی.. ۱۴۳ کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال. ۱۴۷ کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه ۱۴۸ کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر. ۱۴۹ کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت.. ۱۵۱ کتاب هفتم- در نکاح و طلاق. ۱۵۲ باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در نکاح. ۱۵۲ فصل اوّل- در خواستگاری.. ۱۵۲ فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج. ۱۵۲ فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح. ۱۵۳ فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح. ۱۵۵ فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح. ۱۵۵ فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع. ۱۵۶ فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر. ۱۵۶ فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر. ۱۵۸ باب دوم (مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح. ۱۵۹ فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح. ۱۵۹ فصل دوم- در طلاق. ۱۶۱ مبحث اوّل- در کلیات.. ۱۶۱ مبحث دوم- در اقسام طلاق. ۱۶۲ مبحث سوم- در عدّه ۱۶۲ کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴)- در اولاد. ۱۶۳ باب اوّل- در نَسَب.. ۱۶۳ باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال. ۱۶۴ باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری.. ۱۶۶ کتاب نهم- در خانواده ۱۶۷ فصل اوّل- در الزام به انفاق. ۱۶۷ کتاب دهم- در حَجر و قیمومت.. ۱۶۸ فصل اوّل- در کلیات.. ۱۶۸ فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن. ۱۶۹ فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن. ۱۷۱ نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید. ۱۷۱ فصل چهارم- در موارد عزل قیّم. ۱۷۳ فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت.. ۱۷۳ جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادله‌ی اثبات دعوی.. ۱۷۴ کتاب اول- در اقرار ۱۷۴ باب اوّل- در شرایط اقرار ۱۷۴ باب دوم- در آثار اقرار ۱۷۵ کتاب دوم- در اسناد. ۱۷۶ کتاب سوم- در شهادت.. ۱۷۸ باب اوّل- در موارد شهادت.. ۱۷۸ باب دوم- در شرایط شهادت.. ۱۷۹ کتاب چهارم- در اَمارات.. ۱۷۹ کتاب پنجم- در قَسَم. ۱۸۰ قانون مسئولیت مدنی.. ۱۸۳ قانون حمایت از خانواده. ۱۸۷ فصل اول- دادگاه خانواده ۱۸۷ فصل دوم- مراكز مشاوره خانوادگی.. ۱۹۰ فصل سوم- ازدواج. ۱۹۱ فصل چهارم- طلاق. ۱۹۲ فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. ۱۹۵ فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری.. ۱۹۶ فصل هفتم- مقررات كیفری.. ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی.. ۲۰۱ کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹٫ ۲۰۱ کلیات.. ۲۰۱ باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۲۰۲ فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۲۰۲ فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن. ۲۰۴ باب دوم- وکالت در دعاوی.. ۲۰۵ باب سوم- دادرسی نخستین. ۲۰۸ فصل اول- دادخواست.. ۲۰۸ مبحث اول- تقدیم دادخواست.. ۲۰۹ مبحث دوم- شرایط دادخواست.. ۲۰۹ مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست.. ۲۱۰ مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست.. ۲۱۰ فصل دوم- بهای خواسته. ۲۱۱ فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی.. ۲۱۲ مبحث اول- جریان دادخواست.. ۲۱۲ مبحث دوم- ابلاغ. ۲۱۲ مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی.. ۲۱۵ فصل چهارم- جلسه دادرسی.. ۲۱۷ فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست.. ۲۱۹ فصل ششم- امور اتفاقی.. ۲۱۹ مبحث اول- تأمین خواسته. ۲۱۹ ۱- درخواست تأمین. ۲۲۰ ۲- اقسام تأمین. ۲۲۱ مبحث دوم- ورود شخص ثالث.. ۲۲۲ مبحث سوم- جلب شخص ثالث.. ۲۲۳ مبحث چهارم- دعوای متقابل. ۲۲۴ مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی.. ۲۲۴ فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه. ۲۲۵ مبحث اول- تأمین دلیل. ۲۲۵ مبحث دوم- اظهارنامه. ۲۲۶ فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت.. ۲۲۶ فصل نهم- سازش و درخواست آن. ۲۲۹ مبحث اول- سازش… ۲۲۹ مبحث دوم- درخواست سازش… ۲۳۰ فصل دهم- رسیدگی به دلایل. ۲۳۱ مبحث اول- کلیات.. ۲۳۱ مبحث دوم- اقرار ۲۳۲ مبحث سوم- اسناد. ۲۳۲ الف- مواد عمومی.. ۲۳۲ ب- انکار و تردید. ۲۳۴ ج- ادعای جعلیت.. ۲۳۴ د- رسیدگی به صحت و اصالت سند. ۲۳۵ مبحث چهارم- گواهی.. ۲۳۶ مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی.. ۲۳۹ مبحث ششم- رجوع به کارشناس… ۲۴۰ مبحث هفتم- سوگند. ۲۴۲ مبحث هشتم- نیابت قضایی.. ۲۴۴ فصل یازدهم- رأی.. ۲۴۵ مبحث اول- صدور و انشای رأی.. ۲۴۵ مبحث دوم- ابلاغ رأی.. ۲۴۶ مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی.. ۲۴۶ مبحث چهارم- واخواهی.. ۲۴۷ مبحث پنجم- تصحیح رأی.. ۲۴۸ مبحث ششم- دادرسی فوری.. ۲۴۸ باب چهارم- تجدیدنظر. ۲۵۰ فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر. ۲۵۰ فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر. ۲۵۰ فصل سوم- مهلت تجدیدنظر. ۲۵۱ فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی.. ۲۵۲ فصل پنجم- جهات تجدیدنظر. ۲۵۴ باب پنجم- فرجام‌خواهی.. ۲۵۶ فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی.. ۲۵۶ مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام. ۲۵۶ مبحث دوم- موارد نقض… ۲۵۷ مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی.. ۲۵۸ مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی.. ۲۵۹ مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی.. ۲۶۰ مبحث ششم- اقدامات پس از نقض… ۲۶۱ مبحث هفتم- فرجام تبعی.. ۲۶۳ فصل دوم- اعتراض شخص ثالث.. ۲۶۳ فصل سوم- اعاده دادرسی.. ۲۶۴ مبحث اول- جهات اعاده دادرسی.. ۲۶۴ مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی.. ۲۶۵ مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی.. ۲۶۵ باب ششم- مواعد. ۲۶۷ فصل اول- تعیین و حساب مواعد. ۲۶۷ فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد. ۲۶۸ باب هفتم- داوری.. ۲۶۸ باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۲۷۵ فصل اول- هزینه دادرسی.. ۲۷۵ فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی.. ۲۷۶ باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد. ۲۷۷ فصل اول- کلیات.. ۲۷۷ فصل دوم- خسارات.. ۲۷۸ فصل سوم- مستثنیات دین. ۲۷۸ سایر مقررات.. ۲۷۹ قانون اجرای احکام مدنی.. ۲۸۱ فصل اول- قواعد عمومی.. ۲۸۱ مبحث اول- مقدمات اجرا ۲۸۱ مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۲۸۲ مبحث سوم- ترتیب اجرا ۲۸۳ فصل دوم- توقیف اموال. ۲۸۷ مبحث اول- مقررات عمومی.. ۲۸۷ مبحث دوم- در توقیف اموال منقول. ۲۸۹ مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول. ۲۹۰ مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول. ۲۹۰ مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۲۹۱ مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است.. ۲۹۲ مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین. ۲۹۳ مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول. ۲۹۴ مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول. ۲۹۴ مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول. ۲۹۵ فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۲۹۵ مبحث اول- فروش اموال منقول. ۲۹۵ مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول. ۲۹۸ فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث.. ۲۹۹ فصل ششم- حق تقدم. ۳۰۰ فصل هفتم- تأدیه طلب.. ۳۰۰ فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی.. ۳۰۱ فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی.. ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی.. ۳۰۵ کتاب اول- کلیات.. ۳۰۵ بخش اول- مواد عمومی.. ۳۰۵ فصل اول- تعاریف.. ۳۰۵ فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان. ۳۰۵ فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان. ۳۰۷ فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری.. ۳۰۸ بخش دوم- مجازات‌ها ۳۰۸ فصل اول- مجازات‌های اصلی.. ۳۰۸ فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. ۳۱۱ فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۳۱۴ فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن. ۳۱۵ فصل پنجم- تعویق صدور حکم. ۳۱۶ فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات.. ۳۱۸ فصل هفتم- نظام نیمه آزادی.. ۳۲۰ فصل هشتم- نظام آزادی مشروط. ۳۲۰ فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس… ۳۲۱ فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان. ۳۲۵ فصل یازدهم- سقوط مجازات.. ۳۲۷ مبحث اول- عفو. ۳۲۷ مبحث دوم- نسخ قانون. ۳۲۸ مبحث سوم- گذشت شاکی.. ۳۲۸ مبحث چهارم- مرور زمان. ۳۲۹ مبحث پنجم- توبه مجرم. ۳۳۱ مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۳۳۲ بخش سوم- جرائم. ۳۳۲ فصل اول- شروع به جرم. ۳۳۲ فصل دوم- شرکت در جرم. ۳۳۲ فصل سوم- معاونت در جرم. ۳۳۳ فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته. ۳۳۴ فصل پنجم- تعدّد جرم. ۳۳۴ فصل ششم- تکرار جرم. ۳۳۶ بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۳۳۶ فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری.. ۳۳۶ فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری.. ۳۳۷ بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری.. ۳۴۰ فصل اول- مواد عمومی.. ۳۴۰ فصل دوم- اقرار ۳۴۱ فصل سوم- شهادت.. ۳۴۲ فصل چهارم- سوگند. ۳۴۴ فصل پنجم- علم قاضی.. ۳۴۵ کتاب دوم- حدود. ۳۴۷ بخش اول- مواد عمومی.. ۳۴۷ بخش دوم- جرائم موجب حد. ۳۴۷ فصل اول- زنا ۳۴۷ فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه. ۳۴۹ فصل سوم- قوّادی.. ۳۵۰ فصل چهارم- قذف.. ۳۵۰ فصل پنجم- سبّ نبی.. ۳۵۲ فصل ششم- مصرف مسکر. ۳۵۳ فصل هفتم- سرقت.. ۳۵۳ فصل هشتم- محاربه. ۳۵۵ فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض… ۳۵۵ کتاب سوم- قصاص… ۳۵۶ بخش اول- مواد عمومی.. ۳۵۶ فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات.. ۳۵۶ فصل دوم- تداخل جنایات.. ۳۵۸ فصل سوم- شرایط عمومی قصاص… ۳۵۹ فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت.. ۳۶۱ فصل پنجم- صاحب حق قصاص… ۳۶۶ فصل ششم- شرکت در جنایت.. ۳۶۸ فصل هفتم- اکراه در جنایت.. ۳۶۹ بخش دوم- قصاص نفس… ۳۷۰ بخش سوم- قصاص عضو. ۳۷۱ فصل اول- موجب قصاص عضو. ۳۷۱ فصل دوم- شرایط قصاص عضو. ۳۷۲ بخش چهارم- اجرای قصاص… ۳۷۵ فصل اول- مواد عمومی.. ۳۷۵ فصل دوم- اجرای قصاص نفس… ۳۷۸ فصل سوم- اجرای قصاص عضو. ۳۷۸ کتاب چهارم- دیات.. ۳۷۹ بخش اول- مواد عمومی.. ۳۷۹ فصل اول- تعریف دیه و موارد آن. ۳۷۹ فصل دوم- ضمان دیه. ۳۸۰ فصل سوم- راه‌های اثبات دیه. ۳۸۰ فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه. ۳۸۱ فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه. ۳۸۴ فصل ششم- موجبات ضمان. ۳۸۵ فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات.. ۳۹۲ بخش دوم- مقادیر دیه. ۳۹۴ فصل اول- دیه نفس… ۳۹۴ فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۳۹۵ فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۳۹۷ مبحث اول- دیه مو. ۳۹۷ مبحث دوم- دیه چشم. ۳۹۸ مبحث سوم- دیه بینی.. ۳۹۹ مبحث چهارم- دیه لاله گوش… ۴۰۰ مبحث پنجم- دیه لب.. ۴۰۱ مبحث ششم- دیه زبان. ۴۰۱ مبحث هفتم- دیه دندان. ۴۰۲ مبحث هشتم- دیه گردن. ۴۰۳ مبحث نهم- دیه فک.. ۴۰۴ مبحث دهم- دیه دست و پا ۴۰۴ مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۴۰۵ مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۴۰۶ مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۴۰۷ مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه. ۴۰۸ مبحث پانزدهم- دیه پستان. ۴۰۹ فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع. ۴۰۹ فصل پنجم- دیه مقرّر منافع. ۴۱۰ مبحث اول- دیه عقل. ۴۱۰ مبحث دوم- دیه شنوایی.. ۴۱۰ مبحث سوم- دیه بینایی.. ۴۱۱ مبحث چهارم- دیه بویایی.. ۴۱۱ مبحث پنجم- دیه چشایی.. ۴۱۲ مبحث ششم- دیه صوت و گویایی.. ۴۱۲ مبحث هفتم- دیه سایر منافع. ۴۱۳ فصل ششم- دیه جراحات.. ۴۱۳ فصل هفتم- دیه جنین. ۴۱۵ فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت.. ۴۱۶ کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی.. ۴۱۷ فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۴۱۷ فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی.. ۴۱۹ فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی.. ۴۱۹ فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب.. ۴۲۰ فصل پنجم- جَعل و تَزویر. ۴۲۰ فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی.. ۴۲۴ فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین. ۴۲۴ فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل. ۴۲۶ فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی.. ۴۲۷ فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی.. ۴۲۹ فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری.. ۴۳۲ فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی.. ۴۳۴ فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.. ۴۳۴ فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت.. ۴۳۶ فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص… ۴۳۶ فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم. ۴۳۷ فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال. ۴۳۷ فصل هجدهم- جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی.. ۴۴۰ فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی.. ۴۴۱ فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ. ۴۴۲ فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر. ۴۴۲ فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۴۴۵ فصل بیست و سوم- ورشکستگی.. ۴۴۵ فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت.. ۴۴۶ فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات.. ۴۴۶ فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر. ۴۴۸ فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت.. ۴۵۰ فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی.. ۴۵۰ فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی.. ۴۵۲ قانون جرایم رایانه ای.. ۴۵۷ بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۴۵۷ فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی.. ۴۵۷ مبحث یکم- دسترسی غیر مجاز ۴۵۷ مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۴۵۷ مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای.. ۴۵۷ فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی.. ۴۵۸ مبحث یکم- جعل رایانه‌ای.. ۴۵۸ مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی.. ۴۵۹ فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه. ۴۵۹ فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی.. ۴۶۰ فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب.. ۴۶۱ فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص… ۴۶۲ فصل هفتم- سایر جرایم. ۴۶۴ فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۴۶۵ بخش سوم- سایر مقررات.. ۴۶۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.. ۴۶۷ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری.. ۴۷۵ بخش اول- کلیات.. ۴۷۵ فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن. ۴۷۵ فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی.. ۴۷۶ بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. ۴۷۸ فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن. ۴۷۸ فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان. ۴۷۹ فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان. ۴۸۵ فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس… ۴۹۱ مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن. ۴۹۱ مبحث دوم- صلاحیت بازپرس… ۴۹۶ فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی.. ۴۹۷ فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. ۵۰۵ مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم. ۵۰۵ مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان. ۵۱۱ فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. ۵۱۴ فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات.. ۵۲۳ فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. ۵۲۶ فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۵۲۷ بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی.. ۵۲۸ فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری.. ۵۲۸ فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات.. ۵۳۴ فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری.. ۵۳۵ مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی.. ۵۳۵ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. ۵۴۰ مبحث سوم- صدور رأی.. ۵۴۲ فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک.. ۵۴۳ مبحث اول- مقدمات رسیدگی.. ۵۴۳ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. ۵۴۶ مبحث سوم- صدور رأی.. ۵۴۷ فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی.. ۵۴۷ فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان. ۵۴۸ مبحث اول- تشکیلات.. ۵۴۸ مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. ۵۴۹ فصل هفتم- احاله. ۵۵۰ فصل هشتم- رد دادرس… ۵۵۰ بخش چهارم- اعتراض به آراء ۵۵۲ فصل اول- کلیات.. ۵۵۲ فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان. ۵۵۵ فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۵۵۸ فصل چهارم- اعاده دادرسی.. ۵۶۱ بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی.. ۵۶۴ فصل اول- کلیات.. ۵۶۴ فصل دوم- اجرای مجازات حبس… ۵۶۹ فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی.. ۵۷۳ فصل چهارم-اجرای سایراحکام کیفری.. ۵۷۵ فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط. ۵۷۶ بخش ششم- هزینه دادرسی.. ۵۷۸ بخش هفتم- سایر مقررات.. ۵۷۹ قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي.. ۵۸۱ بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح. ۵۸۱ فصل اول ـ كليات.. ۵۸۱ فصل دوم ـ تشكيلات دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي.. ۵۸۲ فصل سوم ـ صلاحيت.. ۵۸۵ فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي.. ۵۸۶ مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان. ۵۸۶ مبحث دوم ـ كارشناسي.. ۵۸۸ مبحث سوم ـ احضار ۵۸۹ مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت.. ۵۸۹ مبحث پنجم ـ مرور زمان. ۵۹۰ فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي.. ۵۹۱ فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي.. ۵۹۱ فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي.. ۵۹۲ فصل هشتم ـ اجراي احكام. ۵۹۳ فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه‌ها‌ي نظامي.. ۵۹۴ بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي.. ۵۹۵ بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي.. ۵۹۹ بخش يازدهم ـ آيين‌دادرسي جرائم اشخاص حقوقي.. ۶۰۳ بخش دوازدهم ـ سايرمقررات.. ۶۰۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳٫ ۶۰۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.. ۶۱۳ قانون تجارت.. ۶۱۷ باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی.. ۶۱۷ باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.. ۶۱۸ فصل اول- دفاتر تجارتی.. ۶۱۸ فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی.. ۶۱۹ باب سوم- ‌شركت‌های تجارتی.. ۶۲۰ فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شركت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ۶۲۰ مبحث اول- ‌شركت‌های سهامی.. ۶۲۰ بخش ۱- تعریف و تشكیل شركت سهامی.. ۶۲۰ بخش ۲- سهام. ۶۲۶ ‌بخش ۳- تبدیل سهام. ۶۲۸ بخش ۴- اوراق قرضه. ۶۳۰ ‌بخش ۵- مجامع عمومی.. ۶۳۴ بخش ۶- هیأت مدیره ۶۳۹ بخش ۷- بازرسان. ۶۴۵ بخش ۸- تغییرات در سرمایه شركت.. ۶۴۷ بخش ۹- انحلال و تصفیه. ۶۵۴ بخش ۱۰- حساب‌های شركت.. ۶۵۹ بخش ۱۱- مقررات جزایی.. ۶۶۱ بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شركت‌های سهامی.. ۶۶۷ مبحث دوم- شركت با مسئولیت محدود. ۶۷۴ مبحث سوم- شركت تضامنی.. ۶۷۶ مبحث چهارم- در شركت مختلط غیر سهامی.. ۶۷۹ مبحث پنجم- شركت مختلط سهامی.. ۶۸۲ مبحث ششم- شركت نسبی.. ۶۸۴ مبحث هفتم- ‌شركت‌های تعاونی تولید و مصرف.. ۶۸۵ فصل دوم- ‌در مقررات راجعه به ثبت شركت‌ها و نشر شركت‌نامه‌ها ۶۸۵ فصل سوم- ‌در تصفیه امور شركت‌ها ۶۸۶ فصل چهارم- مقررات مختلفه. ۶۸۸ باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چك.. ۶۸۹ فصل اول- برات.. ۶۸۹ مبحث اول- صورت برات.. ۶۸۹ مبحث دوم- در قبول و نكول. ۶۹۰ مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث.. ۶۹۰ مبحث چهارم- در وعده برات.. ۶۹۱ مبحث پنجم- ظهرنویسی.. ۶۹۱ مبحث ششم- مسئولیت.. ۶۹۱ مبحث هفتم- در پرداخت.. ۶۹۲ مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث.. ۶۹۴ مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات.. ۶۹۴ مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست) ۶۹۶ مبحث یازدهم- برات رجوعی.. ۶۹۷ مبحث دوازدهم- قوانین خارجی.. ۶۹۸ فصل دوم- در فته ‌طلب.. ۶۹۹ فصل سوم- چك.. ۶۹۹ فصل چهارم- در مرور زمان. ۷۰۰ باب پنجم- اسناد در وجه حامل. ۷۰۰ باب ششم- دلالی.. ۷۰۲ فصل اول- كلیات.. ۷۰۲ فصل دوم- اجرت دلال و مخارج. ۷۰۳ ‌فصل سوم – دفتر. ۷۰۴ باب هفتم- ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) ۷۰۴ باب هشتم- قرارداد حمل و نقل. ۷۰۶ باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی.. ۷۰۹ باب دهم- ضمانت.. ۷۰۹ باب یازدهم- در ورشكستگی.. ۷۱۰ فصل اول- در كلیات.. ۷۱۰ فصل دوم- در اعلان ورشكستگی و اثرات آن. ۷۱۰ فصل سوم- در تعیین عضو ناظر. ۷۱۲ فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشكسته. ۷۱۳ فصل پنجم- در مدیر تصفیه. ۷۱۳ فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه. ۷۱۴ مبحث اول- در كلیات.. ۷۱۴ مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی.. ۷۱۵ مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات.. ۷۱۵ مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه. ۷۱۶ مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبكارها ۷۱۶ فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته. ۷۱۸ مبحث اول- در دعوت طلبكارها و مجمع عمومی آن‌ها ۷۱۸ مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی.. ۷۱۸ فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی.. ۷۱۸ فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی.. ۷۲۰ فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی.. ۷۲۱ مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشكستگی.. ۷۲۲ فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك از آن‌ها ۷۲۳ مبحث اول- ‌در طلبكارهایی كه رهینه منقول دارند. ۷۲۳ مبحث دوم- طلبكارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند. ۷۲۴ فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول. ۷۲۴ فصل دهم- در دعوی استرداد. ۷۲۵ فصل یازدهم- در طرق شكایت از احكام صادره راجع به ورشكستگی.. ۷۲۶ باب دوازدهم- در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب.. ۷۲۷ فصل اول- در ورشكستگی به تقصیر. ۷۲۷ فصل دوم- در ورشكستگی به تقلب.. ۷۲۹ فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشكسته. ۷۲۹ فصل چهارم- در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگی به تقصیر یا تقلب ۷۳۰ باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ۷۳۰ باب چهاردهم- اسم تجارتی.. ۷۳۲ باب پانزدهم- شخصیت حقوقی.. ۷۳۲ فصل اول- اشخاص حقوقی.. ۷۳۲ فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی.. ۷۳۳ باب شانزدهم- مقررات نهایی.. ۷۳۳ قانون ثبت اسناد و املاك ‌ ۷۳۵ باب اول- تشكيلات اداري ثبت.. ۷۳۵ باب دوم- ثبت عمومی.. ۷۳۵ فصل اول – اعلان ثبت و تحديد حدود. ۷۳۵ فصل دوم- اعتراض… ۷۳۷ فصل سوم- در آثار ثبت.. ۷۴۰ باب سوم- ثبت اسناد. ۷۴۸ فصل اول- مواد عمومي.. ۷۴۸ فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد. ۷۵۰ فصل سوم‌- در امانت اسناد. ۷۵۱ باب چهارم- دفاتر اسناد رسمي.. ۷۵۲ باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمي.. ۷۵۲ باب ششم- جرائم و مجازات.. ۷۵۳ باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك.. ۷۵۶ باب هشتم- مواد مخصوصه. ۷۵۹ از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك.. ۷۷۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع. ۷۷۳ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع. ۷۷۵ قانون تملک آپارتمانها ۷۷۷

250,000 تومان

مجموعه قوانین کامپیوتری سنا (انتشارات چراغ دانش)


قانون تجارت الکترونیکی ۱۱ باب اول- مقررات عمومی ۱۱ مبحث اول- در كلیات ۱۱ فصل اول- قلمرو و شمول قانون ۱۱ فصل دوم – تعاریف ۱۱ فصل سوم- تفسیر قانون ۱۵ فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ۱۵ مبحث دوم- در احكام «‌داده پیام» ۱۵ مبحث سوم- «‌داده پیام» مطمئن ۱۶ فصل اول- امضاء و سابقه الكترونیكی مطمئن ۱۶ فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الكترونیكی مطمئن ۱۷ مبحث چهارم- مبادله «‌داده پیام» ۱۸ فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین ۱۸ فصل دوم- انتساب «‌داده پیام» ۱۸ فصل سوم- تصدیق دریافت ۱۹ فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دریافت «‌داده پیام» ۲۰ باب دوم- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی ۲۱ (CERTIFICATION SERVICE PROVIDER) 21 باب سوم- در قواعد مختلف ۲۲ مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی ۲۲ فصل اول- حمایت از مصرف‌كننده (CONSUMER PROTECTION) 22 فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (MARKETING) 26 فصل سوم- حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی ۲۷ مبحث دوم- حفاظت از«داده پیام» در بستر مبادلات الكترونیكی ۲۸ فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف (AUTHOR,S RIGHT/COPYRIGHT) در بستر مبادلات ‌الكترونیكی ۲۸ فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (TRADE SECRETS) 30 فصل سوم- حمایت از علائم تجاری(TRADE NAMES) 31 باب چهارم- جرائم و مجازات‌ها ۳۱ مبحث اول- كلاهبرداری كامپیوتری ۳۱ مبحث دوم- جعل كامپیوتری ۳۲ مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الكترونیك ۳۲ فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبلیغ ۳۲ فصل دوم- نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی/‌حمایت از داده ۳۳ مبحث چهارم- نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الكترونیكی ۳۴ فصل اول- نقض حق مؤلف ۳۴ فصل دوم- نقض اسرار تجاری ۳۴ فصل سوم- نقض علایم تجاری ۳۵ فصل چهارم – سایر ۳۵ باب پنجم- جبران خسارت ۳۵ باب ششم – متفرقه ۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الكترونیكی ۳۹ مصوب ۱۳۸۲ ۳۹ آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الكترو‌نیكی ۵۳ قانون جرائم کامپیوتری ۵۵ بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها ۵۵ فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی دادهها و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی ۵۵ مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز ۵۵ مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز ۵۵ مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای ۵۶ فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت دادهها و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی ۵۷ مبحث یكم ـ جعل رایانه‎ای ۵۷ مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم ‎های رایانه‎ای و مخابراتی ۵۸ فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با کامپیوتر ۵۹ فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ۶۰ فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب ۶۱ فصل ششم ـ مسئولیت كیفری اشخاص ۶۳ فصل هفتم ـ سایر جرائم ۶۷ فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها ۶۸ بخش سوم ـ سایر مقررات ۶۹ آئین دادرسی جرائم کامپیوتری ۷۱ بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي ۷۱ بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي ۷۹ بخش يازدهم ـ آيين‌دادرسي جرائم اشخاص حقوقي ۸۶ بخش دوازدهم ـ سايرمقررات ۸۸ سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي» ۹۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای ۹۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند ۹۹ آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی ۱۰۷ فصل اول- تعاریف ۱۰۸ فصل دوم- ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰۹ فصل سوم- تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها ۱۱۰ فصل چهارم ـ سایر مقررات ۱۱۳ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی ۱۱۵ تصويب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي ۱۲۷ مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه جهاني اطلاع رساني(اینترنت) ۱۴۵ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ۱۴۵ اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۱۴۶ فراهم نمودن بهره‌گیری از شماره ملی و كد پستی ۱۴۸ ساز وكارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه ۱۴۸ آموزش كاركنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات ۱۵۰ ایجاد امكانات و تسهیلات زیربنایی ۱۵۱ فراهم نمودن زیربنای حقوقی ۱۵۱ محل اعتبار اجرای مصوبه ۱۵۲ شمول مصوبه ۱۵۲ دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی ۱۵۵ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانهای ۱۶۱ تصویب نامه درخصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور ۱۷۹ فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم کامپیوتری ۱۸۱

5,500 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 5,500 تومان بیشترین: 250,000 تومان
ريال5500 ريال250000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.